Øvelse Hovedstad 2017

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Jeg ber med dette om innsyn i dokumenter som gjelder Sivilforsvarets deltakelse i Øvelse Hovedstad 2017. Dette omfatter invitasjon til / anmodninger om å delta, DSBs vurderinger og beslutninger, svar o.l. Innsyn i de enkelte innkallinger av mannskap og svar på innkalling, søknader om fritak etc. er ikke nødvendig.

Postmottak@dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

2 Attachments

 

 

Hei.

 

Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede
dokument(er).

 

Med hilsen

Arkivet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Rambergveien 9

Postboks 2014, 3103 Tønsberg

E-post: [Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap henvendelses-e-postadresse]

Telefon                (+47) 33 41 25 00

[1]www.dsb.no

 

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

 

References

Visible links
1. http://www.dsb.no/

Takk for tilbakemelding. Dette var dessverre ikke de dokumentene jeg ba om innsyn i. Jeg ønsker innsyn i dokumenter forut for innkalling av mannskaper, dvs. henvendelse fra Forsvaret eller andre vedr. Sivilforsvareta deltakelse, DSBs vurderinger og svar på slik henvendelse, o.l.

Grethe.Ostby@dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hei!

Vi er litt usikre på hva du mener med din henvendelse, men tenker at vi kan forklare litt om våre prioriteringer ift. øvelser, basert på vårt oppdrag.

I lov om kommunal beskyttelse, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven), kapittel II. Generelle bestemmelser om Sivilforsvaret, heter det:

§ 4. Sivilforsvarets oppgaver og ansvar
Sivilforsvarets oppgave er å planlegge og iverksette tiltak for beskyttelse av sivilbefolkningen, miljø og materielle verdier. Sivilforsvaret skal blant annet:

a) etablere og drifte system for varsling av befolkningen, jf. § 16,

b) forestå oppgaver i forbindelse med evakuering av befolkningen, jf. § 17,

c) ha ansvar for tilfluktsromtjeneste for offentlige tilfluktsrom, jf. § 22 første ledd,

d) bistå nød- og beredskapsetatene med personell og materiell i forbindelse med skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak,

e) lede redningsinnsats på skadestedet og ha ordensmyndighet når nødetater tillagt slik myndighet ikke er tilstede. Myndighet etter denne bestemmelse skal så vidt mulig utøves i samråd med politiet,

f) etter godkjennelse fra departementet bistå ved internasjonale oppdrag i forbindelse med uønskede hendelser, jf. § 10,

g) utføre tilsynsoppgaver der Sivilforsvaret er utpekt som tilsynsmyndighet, jf. § 29.

Departementet kan gi forskrifter om Sivilforsvarets organisering, oppgaver og ansvar.

Når det gjelder de tre første oppgavene er jo disse rettet mot alvorligere hendelser som blant annet væpnet konflikt og krig, det er derfor svært sjelden vi får øvet disse oppgavene. Det er imidlertid muligheter for oss til å gjøre samtidige øvelser med Forsvaret når vi ser dette formålstjenlig. Det vil si at vi planlegger med å øve våre oppgaver samtidig med at Forsvaret har en av sine øvelser - dette for å gjøre våre øvelser så realistiske som mulig. Eksempelvis under øvelse Hovedstad så vi en god mulighet for å øve på våre oppgaver parallelt med Forsvarets øvelse. Vår "bestiller"/bistandsanmoder ble da bydel Stovner i Oslo som skulle øves på å evakuere sin befolkning (skrivebordsøvelse). Dette er altså noe vi har arrangert/bestemt i felleskap. Vårt oppdrag for den mobile forsterkningsenheten (MFE) i Oppland ble blant annet å skaffe strøm til bydelsadministrasjonen, slik at de skulle evne å administrere denne evakueringen. Sivilforsvaret for øvrig ville hatt ansvar for å støtte evakuering av befolkningen.

Vi har altså ansvar for å øve vårt personell på sivile beskyttelsestiltak med jevne mellomrom, og er i den forbindelse avhengige av en åpen dialog med Forsvaret slik at vi kan gjøre samtidige øvelser hvor vi utøver hver våre oppdrag.

Dersom dette ikke var et tilfredsstillende svar, så må du gjerne ta kontakt med meg per telefon.

Vennlig hilsen,

GRETHE ØSTBY
Avdelingsleder/sivilforsvarsinspektør
Oppland sivilforsvarsdistrikt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Starumsvegen 86
2850 Lena
E-post [epostadresse]
[epostadresse]
Telefon +47 61 14 11 07
Mobil +47 41 29 75 08
www.sivilforsvaret.no

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

-----Opprinnelig melding-----
Fra: #Postmottak DSB
Sendt: 22. september 2017 09:27
Til: Oppland SFD <[epostadresse]>; Nilsen, Roar <[epostadresse]>
Emne: VS: Sak 2017/7097-1 Innkalling - øvelse Hovedstad 2017 - MFE 1 Oppland

Hallo!

Viser til nedenfornevnte forespørsel om innsyn. Er usikker på hvilken journalpost det gjelder.

Med hilsen
Enhet for arkiv

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Anonym [mailto:[Innsyns-e-postadresse #436]]
Sendt: 21. september 2017 23:00
Til: #Postmottak DSB <[epostadresse]>
Emne: Re: Sak 2017/7097-1 Innkalling - øvelse Hovedstad 2017 - MFE 1 Oppland

Takk for tilbakemelding. Dette var dessverre ikke de dokumentene jeg ba om innsyn i. Jeg ønsker innsyn i dokumenter forut for innkalling av mannskaper, dvs. henvendelse fra Forsvaret eller andre vedr. Sivilforsvareta deltakelse, DSBs vurderinger og svar på slik henvendelse, o.l.

vis sitert seksjon