Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Monica Stensrud, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

OsloMet - Forskning og innovasjon innen kunstig intelligens

Vi venter på at Monica Stensrud skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Monica Stensrud

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Ber om innsyn i sak 2018/3014.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/3014-1  OsloMet - Forskning og innovasjon innen kunstig
intelligens

Dokument: Et initiativ for å styrke europeisk forskning og innovasjon
innen kunstig intelligens

 

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 1 i  sak 18/3014.
Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

 

Med vennlig hilsen

Arkivet i KMD

 

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak: 18/3014-2 OsloMet - Forskning og innovasjon innen kunstig intelligens

Dokument: invitasjon møte/holde innlegg - initativ til en styrket satsing
på europeisk forskning og innovasjon innen KI

 

Deres begjæring om innsyn i dokument 2 i sak 18/3014 avslås med
begrunnelse i offentleglova § 14 1. ledd.

Merinnsyn er vurdert.

 

Med vennlig hilsen

Arkivet i KMD

 

 

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som
er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket”, jf.
off.loven § 32 første ledd.

Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd
klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke
anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første
ledd.

 

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget,
jf. off.loven § 31 annet ledd.

 

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og
forvaltningsloven § 29.

 

Monica Stensrud

Kjære Postmottak KMD,

Ber om en utvidet begrunnelse for avslag på innsyn i dokument 2 i sak 18/3014. Det virker litt rart at noe som er sendt ut til eksterne unntas som organinternt.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Kristoffersen Espen Dennis, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

  • Attachment

    CLAIRE et Europeisk initiativ for styrke europeisk forskning og innovasjon innen KI.pdf

    523K Download View as HTML

Hei Monica Stensrud,

 

Viser til din klage på avslag på innsyn i sak "18/3014-2 invitasjon
møte/holde innlegg - initiativ til en styrket satsing på europeisk
forskning og innovasjon innen KI".

 

Etter ny vurdering gis det innsyn i vedlegget til hoveddokumentet i sak
18/3014-2. Avslaget på hoveddokumentet opprettholdes da det er et dokument
som er utarbeidet for intern saksforberedelse, jfr. offentleglova § 14.1.
Det gjøres for øvrig oppmerksom på at vedlegget er samme dokument som du
allerede har fått innsyn i gjennom din innsynsbegjæring for dokument 1 i
samme sak.

 

Ta gjerne kontakt dersom du har ytterligere spørsmål.

 

Med vennlig hilsen,

 

Espen Dennis Kristoffersen

Utredningsleder

Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tlf: 22244914

Epost: [epostadresse]

 

 

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Monica Stensrud, vennligst logg inn og gi alle beskjed.