Organisasjoner som har måttet stønad fra Norad i 2018

Venter på klagebehandling.

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Alle organisasjoner dere har gitt stønad som har måttet eller må tilbakebetale penger i 2018 og saksnummer organisasjonenes stønad kan knyttes til.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

NORAD-Post-Innsyn, Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad

Vi viser til deres henvendelse datert 8. mai 2018

 

Alle mislighetssaker er unntatt offentlighet inntil de er avsluttet. Da
publiseres de på regjeringen.no. Den siste fra i år finner dere her:
[1]https://www.regjeringen.no/no/dokumenter...

 

Alle organisasjoner som får støtte av Norad, publiseres her:
[2]https://www.norad.no/tilskudd/tildelinger/.

 

 

Godkjent av underdirektør, Fredrikke Kilander

Avdeling for sivilt samfunn

14.05.2018

 

 

 

vis sitert seksjon

Kjære NORAD-Post-Innsyn,

Avslag på innsynskrav skal begrunnes med henvisning til presis lovhjemmel, og det skal opplyses om klageadgang, jf. offl. § 31 første ledd.

Ber om et juridisk korrekt svar og en utvidet begrunnelse i samsvar med offl. § 31 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Kjære Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Direktoratet for utviklingssamarbeid - Norad sin håndtering av min innsynshenvendelse «Organisasjoner som har måttet stønad fra Norad i 2018».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/organi...

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn

Kjære NORAD-Post-Innsyn,

Hva er status i denne saken? Er det mulig å få et tidsestimat?

Med vennlig hilsen,

Bistandsinnsyn