Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sin kalender hittil i 2018

Innsynshenvendelsen ble avvist av Nærings- og fiskeridepartementet.

Kjære Nærings- og fiskeridepartementet,

I medhold av offentlighetsloven og med henvisning til Sivilombudsmannens ferske avgjørelse i sak 2017/3029 ber jeg om innsyn i:

– Alle kalenderoppføringer i Torbjørn Røe Isaksen sin kalender hittil i 2018, inkludert Outlook-kalender, kalender på smarttelefon og andre steder elektroniske og ikke-elektroniske kalenderoppføringer lagres.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak NFD, Nærings- og fiskeridepartementet

Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets
e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.
 
Nærings- og fiskeridepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.
 
Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of trade,
industry and fisheries.  The contents will be read and the required action
will be taken as soon as possible.
 

Postmottak NFD, Nærings- og fiskeridepartementet

Krav om innsyn i næringsministerens og fiskeriministerens kalendere
fremsatt 18.02.18 avslås med hjemmel i offentleglova § 28 andre ledd
første punktum.

 

Vi gjør oppmerksom på at du etter offentleglova § 31 andre ledd kan kreve
en nærmere begrunnelse for avslaget. Krav om det må sendes senest tre uker
etter at avslaget er mottatt.

 

Avslag på krav om innsyn kan påklages i samsvar med reglene i
offentleglova § 32.

Klageinstans er Kongen i statsråd. Eventuell klage skal sendes til
Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Vi gjør oppmerksom på at hvis klagen er avgjort av Kongen i statsråd,
faller retten til å klage saken inn for Sivilombudsmannen bort, jf.
offentleglova § 32.

 

Klagefristen er tre uker jf. fvl. § 29.

 

 

Med hilsen

Nærings- og fiskeridepartementet

 

Kjære Postmottak NFD,

Dette er misbruk av paragraf 28, og dere vet det.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak NFD, Nærings- og fiskeridepartementet

Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets
e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.
 
Nærings- og fiskeridepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.
 
Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of trade,
industry and fisheries.  The contents will be read and the required action
will be taken as soon as possible.