Minikonkurranse - videreutvikling og forvaltning av EVA

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Valgdirektoratet,

Ber om innsyn i alle dokumenter i sak 2016/72 samt dokumentliste, i medhold av offentleglova.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Valgdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Minikonkurranse - videreutvikling og forvaltning av EVA».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss.

Vi ber samtidig overordnet organ om aktivt å følge opp saken med underordnet organ for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Vi viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/miniko...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Valgdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Minikonkurranse - videreutvikling og forvaltning av EVA».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Vi ba om innsyn i dokumentene den 2. september. Klagen ble fremmet 16. september.

Da det nå er gått 43 dager siden vi fremmet klage uten at saken er ferdig behandlet efterlyser vi svar i saken.

Efter offentlighetsloven skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentlighetsloven § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleder til offentlighetsloven, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som efter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan efter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentlighetsloven, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.» (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker efter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling.»

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentlighetsloven har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

Vi ber samtidig overordnet organ om aktivt å følge opp saken med underordnet organ for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Vi viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentlighetsloven. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/miniko...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

post@valg.no, Valgdirektoratet

1 Attachment

 

Svar på innsynskrav 2016/72: Svar på innsynskrav 2016 72.PDF

post@valg.no, Valgdirektoratet

3 Attachments

 

Invitasjon til konkurranse - Videreutvikling og forvaltning av EVA:
Invitasjon til konkurranse - Videreutvikling og forvaltning av EVA.PDF

Invitasjon til konkurranse - videreutvikling og forvaltning av EVA:
Invitasjon til konkurranse - videreutvikling og forvaltning av EVA.PDF

2016-72 Minikonkurranse Avrop på rammeavtale S1-S2-S8-K1 19042016: 2016-72
Minikonkurranse Avrop på rammeavtale S1-S2-S8-K1 19042016.PDF

post@valg.no, Valgdirektoratet

4 Attachments

 • Attachment

  Tilbud videreutvikling og forvaltning av EVA SQS Software Quality Systems Norway AS.PDF.pdf

  94K Download View as HTML

 • Attachment

  Tilbud videreutvikling og forvaltning av EVA SQS Software Quality Systems Norway AS 1.PDF.pdf

  47K Download View as HTML

 • Attachment

  Vedlegg 1 SQS Profile Chelliah Nageswaran.PDF.pdf

  1.0M Download View as HTML

 • Attachment

  Tilbud saksnr 2016 72 SQS 29042016 sladdet versjon.PDF.pdf

  99K Download View as HTML

 

Tilbud - videreutvikling og forvaltning av  EVA - SQS Software Quality
Systems Norway AS: Tilbud - videreutvikling og forvaltning av  EVA - SQS
Software Quality Systems Norway AS.PDF

Tilbud - videreutvikling og forvaltning av  EVA - SQS Software Quality
Systems Norway AS: Tilbud - videreutvikling og forvaltning av  EVA - SQS
Software Quality Systems Norway AS(1).PDF
Tilbud saksnr  2016_72  -SQS_29042016: Tilbud saksnr  2016_72 
-SQS_29042016.PDF
Vedlegg 1_SQS Profile Chelliah Nageswaran: Vedlegg 1_SQS Profile Chelliah
Nageswaran.PDF

post@valg.no, Valgdirektoratet

2 Attachments

 

Tilbud - videreutvikling  og forvaltning - Redpill Linpros: Tilbud -
videreutvikling  og forvaltning - Redpill Linpros.PDF

Første side: Første side.PDF
cv_harald_kleppe: cv_harald_kleppe.PDF
referanser KMD: referanser KMD.PDF

post@valg.no, Valgdirektoratet

2 Attachments

 • Attachment

  Overhuset CV Arne Mathisen.PDF.pdf

  1.6M Download View as HTML

 • Attachment

  Tilbud videreutvikling og forvaltning av EVA Overhuset CV F Rystad R Andersson M Kristiansen R Steinseth G Lundesgaard sladdet versjon.pdf

  2.4M Download View as HTML

 

Tilbud -  videreutvikling og forvaltning av EVA - Konsulentselskapet
Overhuset: Tilbud -  videreutvikling og forvaltning av EVA -
Konsulentselskapet Overhuset.PDF

Overhuset - CV - Georg Lundesgaard: Overhuset - CV - Georg Lundesgaard.PDF
Overhuset - CV - Robert Andersson: Overhuset - CV - Robert Andersson.PDF
Overhuset - CV - Rune Steinseth: Overhuset - CV - Rune Steinseth.PDF
Overhuset - CV - Arne Mathisen: Overhuset - CV - Arne Mathisen.PDF
Overhuset - CV - Morten Kristiansen: Overhuset - CV - Morten
Kristiansen.PDF
Overhuset - CV - Frode Rystad: Overhuset - CV - Frode Rystad.PDF

post@valg.no, Valgdirektoratet

1 Attachment

 

Avrop på rammeavtale for tjenester knyttet til EVA: Avrop på rammeavtale
for tjenester knyttet til EVA.PDF

post@valg.no, Valgdirektoratet

2 Attachments

 

Tildeling av avtaler - Redpill Linpro: Tildeling av avtaler - Redpill
Linpro.PDF
Valgdir - mai 2016: Valgdir - mai 2016.PDF

post@valg.no, Valgdirektoratet

1 Attachment

 

Rammeavtale - prisjustering: Rammeavtale - prisjustering.PDF
Rammeavtale - prisjustering: Rammeavtale - prisjustering(1).PDF

post@valg.no, Valgdirektoratet

1 Attachment

 

Signert avtale Redpill Linpro: Signert avtale Redpill Linpro.PDF

post@valg.no, Valgdirektoratet

2 Attachments

 • Attachment

  Signerte avtaler Konsulentselskapet Overhuset.PDF.pdf

  53K Download View as HTML

 • Attachment

  Avtale mellom Overhuset og Valgdirektoratet R Steinseth A Mathisen F Rystad G Lundesgaard M Kristiansen sladdet versjon.pdf

  3.5M Download View as HTML

 

Signerte avtaler - Konsulentselskapet Overhuset: Signerte avtaler -
Konsulentselskapet Overhuset.PDF
Avtale mellom Overhuset og Valgdirektoratet - RuneSteinseth: Avtale mellom
Overhuset og Valgdirektoratet - RuneSteinseth.PDF

Avtale mellom Overhuset og Valgdirektoratet - ArneMathisen: Avtale mellom
Overhuset og Valgdirektoratet - ArneMathisen.PDF

Avtale mellom Overhuset og Valgdirektoratet - FrodeRystad: Avtale mellom
Overhuset og Valgdirektoratet - FrodeRystad.PDF

Avtale mellom Overhuset og Valgdirektoratet - GeorgLundesgaard: Avtale
mellom Overhuset og Valgdirektoratet - GeorgLundesgaard.PDF

Avtale mellom Overhuset og Valgdirektoratet - MortenKristiansen: Avtale
mellom Overhuset og Valgdirektoratet - MortenKristiansen.PDF

post@valg.no, Valgdirektoratet

4 Attachments

Tilbud - videreutvikling og forvaltning av EVA - Capra Conculting: Tilbud
- videreutvikling og forvaltning av EVA - Capra Conculting.PDF

2016-04_KMD_Capra_Tilbudsbrev: 2016-04_KMD_Capra_Tilbudsbrev.PDF
V01_Konsulentbeskrivelser_Capra_Consulting:
V01_Konsulentbeskrivelser_Capra_Consulting.PDF
V02_Full_CV_MSimonsen_Capra_Consulting:
V02_Full_CV_MSimonsen_Capra_Consulting.PDF
V03_Full_CV_JSSandnes_Capra_Consulting:
V03_Full_CV_JSSandnes_Capra_Consulting.PDF
V04_Full_CV_DBørresen_Capra_Consulting:
V04_Full_CV_DBørresen_Capra_Consulting.PDF
V05_Full_CV_NKBergseng_Capra_Consulting:
V05_Full_CV_NKBergseng_Capra_Consulting.PDF
V06_Full_CV_MFuglerud _Capra_Consulting: V06_Full_CV_MFuglerud
_Capra_Consulting.PDF

Valgdirektoratet

Viser til klage på behandling av innsyn datert 16.09.17 og 30.10.17 og
refererer til midlertidig svar datert 06.09.17:

Foreløpig svar på innsynskrav etter offentlighetsloven

Valgdirektoratet har den siste tiden mottatt en stor mengde krav om innsyn
i dokumenter etter

offentlighetsloven. En del av innsynskravene krever mye forberedende
saksbehandling før det kan tas

stilling til dem.

Valgdirektoratet er nå i en avsluttende fase av forberedelsene til valget
2017. Ressursene er begrensede

og direktoratet må prioritere sin hovedoppgave. Dette medfører at
saksbehandlingstiden for behandling

av innsynskravene vil bli lengre enn det man normalt kan forvente.

Valgdirektoratet sender derfor dette brevet som foreløpig svar på
innsynsbegjæringene, jfr

forvaltningsloven § 11a. Innsynskravene er registrert og direktoratet vil
behandle innsynskravene

løpende så snart det er kapasitet.

Valgdirektoratet beklager at det tar tid før innsynskravene blir besvart,
men ber om forståelse for at

direktoratet er nødt til å prioritere ressursene på denne måten i
sluttfasen av valggjennomføringen.

Med hilsen

Bjørn Berg Strupe, Corinne

direktør rådgiver

---------------------------------------------

Innsynsbegjæringen er nå behandlet og svar er sendt ut. Svar på
journalpost 8 sendes trolig ut i løpet av dagen i dag.

Mvh Valgdirektoratet

post@valg.no, Valgdirektoratet

2 Attachments

 • Attachment

  Signerte avtaler Capra Consulting sladdet versjon.pdf

  40K Download View as HTML

 • Attachment

  2016 05 Bistandsavtale mellom Valgdirektoratet og Capra Consulting D Borresen M Fuglerud M Simonsen NK Bergseng JS Sandnes sladdet versjon.pdf

  4.0M Download View as HTML

Signerte avtaler - Capra Consulting: Signerte avtaler - Capra
Consulting.PDF
2016-05_Bistandsavtale mellom Valgdirektoratet og Capra Consulting - David
Børresen: 2016-05_Bistandsavtale mellom Valgdirektoratet og Capra
Consulting - David Børresen.PDF

2016-05_Bistandsavtale mellom Valgdirektoratet og Capra Consulting -
Magnus Fuglerud: 2016-05_Bistandsavtale mellom Valgdirektoratet og Capra
Consulting - Magnus Fuglerud.PDF

2016-05_Bistandsavtale mellom Valgdirektoratet og Capra Consulting -
Morten Simonsen: 2016-05_Bistandsavtale mellom Valgdirektoratet og Capra
Consulting - Morten Simonsen.PDF

2016-05_Bistandsavtale mellom Valgdirektoratet og Capra Consulting - Nils
Kristian Bergseng: 2016-05_Bistandsavtale mellom Valgdirektoratet og Capra
Consulting - Nils Kristian Bergseng.PDF

2016-05_Bistandsavtale mellom Valgdirektoratet og Capra Consulting -
Jørgen S Sandndes: 2016-05_Bistandsavtale mellom Valgdirektoratet og Capra
Consulting - Jørgen S Sandndes.PDF

Kjære Bjørn Berg Strupe, Corinne,

Direktørrådgiver skrives i ett ord og valget er allerede gjennomført. Svaret deres har dessuten tegnsetting som gjør det vanskelig å lese.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære [email address],

Viser til epost av 23. november 2017.

Dere kan ikke sladde uten å opplyse om unntakshjemmel eller muligheten for å klage.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

post@valg.no, Valgdirektoratet

1 Attachment

 

Tilbakemelding  - Signerte avtaler - Capra Consulting jp-8:
Tilbakemelding  - Signerte avtaler - Capra Consulting jp-8.PDF