Medisinsk cannabis hos Statens legemiddelverk

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Statens legemiddelverk,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Sladdede eksempler på sentrale avgjørelser etter søknad om medisinsk cannabis i 2017.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Øyvind Holte, Statens legemiddelverk

1 Attachment

Takk for deres henvendelse.
 
De som bør besvare denne henvendelsen er ikke på jobb i romjula.
Med henvisning til Forvaltningsloven §11a er dette å betrakte som et
foreløpig svar. Dere kan forvente endelig svar i løpet av uke 1, 2018.
 
 
Vennlig hilsen
 
Øyvind Holte
Seniorrådgiver
Telefon: 22 89 75 51
[1]www.legemiddelverket.no
 
 
 
-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[2]mailto:[Innsyns-e-postadresse #603]]
Sendt: 27. desember 2017 23:42
Til: Post <[Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Medisinsk cannabis hos Statens
legemiddelverk
 
Kjære Statens legemiddelverk,
 
I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:
 
– Sladdede eksempler på sentrale avgjørelser etter søknad om medisinsk
cannabis i 2017.
 
Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens
journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en
gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter
som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller
ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.
 
Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar
skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak
og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31
første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.
 
Med vennlig hilsen,
 
Rusinnsyn
 
-------------------------------------------------------------------
 
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[3][Innsyns-e-postadresse #603]
 
Er  [4][Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Statens legemiddelverk? I så fall, vær så snill å
ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
[5]https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...
 
Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[6]https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...
 
Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.
 
 
-------------------------------------------------------------------
 
 
 

References

Visible links
1. http://www.legemiddelverket.no/
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #603]
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #603]
4. mailto:[Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse]
5. https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...
6. https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...

Øyvind Holte, Statens legemiddelverk

1 Attachment

For ordens skyld: Innsynskravet har saksnummer 17/17440.
 
Øyvind
 
_____________________________________________
Fra: Øyvind Holte
Sendt: 28. desember 2017 09:56
Til: 'rusinnsyn' <[Innsyns-e-postadresse #603]>
Emne: SV: innsyn etter Offentleglova - Medisinsk cannabis hos Statens
legemiddelverk
 
 
Takk for deres henvendelse.
 
De som bør besvare denne henvendelsen er ikke på jobb i romjula.
Med henvisning til Forvaltningsloven §11a er dette å betrakte som et
foreløpig svar. Dere kan forvente endelig svar i løpet av uke 1, 2018.
 
 
Vennlig hilsen
 
Øyvind Holte
Seniorrådgiver
Telefon: 22 89 75 51
[1]www.legemiddelverket.no
 
 
 
-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[2]mailto:[Innsyns-e-postadresse #603]]
Sendt: 27. desember 2017 23:42
Til: Post <[3][Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Medisinsk cannabis hos Statens
legemiddelverk
 
Kjære Statens legemiddelverk,
 
I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:
 
– Sladdede eksempler på sentrale avgjørelser etter søknad om medisinsk
cannabis i 2017.
 
Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens
journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en
gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter
som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller
ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.
 
Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar
skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak
og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31
første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.
 
Med vennlig hilsen,
 
Rusinnsyn
 
-------------------------------------------------------------------
 
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[4][Innsyns-e-postadresse #603]
 
Er  [5][Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Statens legemiddelverk? I så fall, vær så snill å
ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
[6]https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...
 
Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[7]https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...
 
Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.
 
 
-------------------------------------------------------------------
 
 
 

References

Visible links
1. http://www.legemiddelverket.no/
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #603]
3. mailto:[Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse]
4. mailto:[Innsyns-e-postadresse #603]
5. mailto:[Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse]
6. https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...
7. https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...

Kjære Øyvind Holte,

Det er helt iorden så lenge dere følger opp.

Ferieavvikling aksepteres ikke som gyldig grunn for utsettelse i henhold til gjeldende rettspraksis. Men dette er etter mitt syn litt for strengt.

God jul.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Marthe Amundsen, Statens legemiddelverk

2 Attachments

Til Rusinnsyn,
 
Vi har mottatt din henvendelse der det bes om innsyn i:
 
– Sladdede eksempler på sentrale avgjørelser etter søknad om medisinsk
cannabis i 2017.
 
Praksis hos Legemiddelverket ved behandling av søknader om bruk av
medisinsk cannabis:  
 
Legemiddelverket behandler og journalfører søknader om bruk av medisinsk
cannabis på lik linje som for andre søknader om godkjenningsfritak, som er
søknader fra leger om å bruke legemidler som ikke har
markedsføringstillatelse i Norge. Slike søknader mottas, behandles og
journalføres direkte i e-resept, som er en digital løsning som benyttes på
legekontor for forskrivning av legemidler. Enkelte søknader kommer
imidlertid fortsatt i papirformat og disse behandles og arkiveres på
papir, og oppbevares i papirarkivet som Legemiddelverket benytter - i en
gitt periode. Dersom Legemiddelverket gir avslag på søknader om
godkjenningsfritak innkommet i papirformat, vil søknaden og begrunnelsen
på avslaget med klageadgang, journalføres i vårt elektroniske arkivsystem.
Søknader med mangler eller med vilkår som ikke er oppfylt for å kunne
søke, returneres til rekvirent/apotek med beskjed om at det foreligger
mangler og at søknaden derfor ikke kan behandles.
 
Når det gjelder det som etterspørres i nedenstående innsynskrav kan
Legemiddelverket gi følgende opplysninger:
 
Alle søknader som kom inn til oss om medisinsk cannabis i 2017 ble
innvilget, med unntak av 3 søknader som ble returnert grunnet uoppfylte
vilkår; rekvirent var allmennlege og ikke en spesialist i sykehus. Dette
gjaldt alle de 3 søknadene som ble returnert.
 
Dersom det ønskes nærmere innsyn i disse søknadene ber vi om at det
presiseres hva det søkes innsyn i spesifikt. Vi minner om søknadene
inneholder sensitive personopplysninger og er i stor grad unntatt
offentlighet.
 
 
Vennlig hilsen
 
Marthe Amundsen
Rådgiver,
Legemiddelbruk
Telefon: 22 89 77 00
[1]www.legemiddelverket.no
 
 
_____________________________________________
Fra: Øyvind Holte
Sendt: 28. desember 2017 09:56
Til: 'rusinnsyn' <[Innsyns-e-postadresse #603]>
Emne: SV: innsyn etter Offentleglova - Medisinsk cannabis hos Statens
legemiddelverk
 
 
Takk for deres henvendelse.
 
De som bør besvare denne henvendelsen er ikke på jobb i romjula.
Med henvisning til Forvaltningsloven §11a er dette å betrakte som et
foreløpig svar. Dere kan forvente endelig svar i løpet av uke 1, 2018.
 
 
Vennlig hilsen
 
Øyvind Holte
Seniorrådgiver
Telefon: 22 89 75 51
[2]www.legemiddelverket.no
 
 
 
-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[3]mailto:[Innsyns-e-postadresse #603]]
Sendt: 27. desember 2017 23:42
Til: Post <[4][Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Medisinsk cannabis hos Statens
legemiddelverk
 
Kjære Statens legemiddelverk,
 
I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:
 
– Sladdede eksempler på sentrale avgjørelser etter søknad om medisinsk
cannabis i 2017.
 
Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens
journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en
gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter
som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller
ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.
 
Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar
skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak
og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31
første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.
 
Med vennlig hilsen,
 
Rusinnsyn
 
-------------------------------------------------------------------
 
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[5][Innsyns-e-postadresse #603]
 
Er  [6][Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Statens legemiddelverk? I så fall, vær så snill å
ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
[7]https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...
 
Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[8]https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...
 
Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.
 
 
-------------------------------------------------------------------
 
 
 

References

Visible links
1. http://www.legemiddelverket.no/
2. http://www.legemiddelverket.no/
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #603]
4. mailto:[Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse]
5. mailto:[Innsyns-e-postadresse #603]
6. mailto:[Statens legemiddelverk henvendelses-e-postadresse]
7. https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...
8. https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...

Kjære Marthe Amundsen,

Ja, vi ønsker nærmere innsyn i søknadene og deres svar og vurderinger i sakene.

I henhold til offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13 første ledd punkt 1 skal dere unnta sensitive personopplysninger.

Dette er imidlertid ikke til hinder for at dere kan sladde dokumentene slik at de ikke blir identifiserbare, og deretter gi dem ut.

I Justisdepartementets rettleiar til offentleglova er dette utdypet på s 78:

«Ein føresetnad for teieplikt er dessutan at opplysningane kan knytast til bestemte enkeltpersonar. Opplysningar som er gjorde anonyme eller oppgitte i statistisk form, slik at dei ikkje kan knytast til bestemte personar, er ikkje underlagde teieplikt, sjølv om dei gjeld til dømes helsetilhøve, straffbare tilhøve eller annan sensitiv informasjon.»

Ber om at dere vurderer innsyn i disse dokumentene.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Marthe Amundsen, Statens legemiddelverk

1 Attachment

Hei,

 

Nedenfor følger de opplysningene som vi kan gi ut i forbindelse med disse
søknadene om medisinsk cannabis. Antall, hvilket produkt det ble søkt om
og indikasjon. Disse søknadene er godkjente og det foreligger ikke noe
ytterligere skriftlig materiale som forklarer hvorfor de ble godkjente.
Det foreligger retningslinjer for hva som må være oppfylt for å kunne
søke.

 

+------------------------------------------------------------------------+
|1 |Bedrocan |Kjemoterapiindusert kvalme |
|-----------+-----------------+------------------------------------------|
|2 |Bedrocan |Dystrofia myotonica |
|-----------+-----------------+------------------------------------------|
|3 |Bediol |Smerte og kvalme ved kreft |
|-----------+-----------------+------------------------------------------|
|4 |Bedrocan |Smerte ved ryggmargskade |
|-----------+-----------------+------------------------------------------|
|5 |Bediol |Smerte ved ryggmargskade |
|-----------+-----------------+------------------------------------------|
|6 |Bedrocan |Smerter ved plexusavulasjon |
|-----------+-----------------+------------------------------------------|
|7 |Bediol |Smerter ved plexusavulasjon |
|-----------+-----------------+------------------------------------------|
|8 |Bedrocan |Nevropatiske smerter (DM + Crohns) |
|-----------+-----------------+------------------------------------------|
|9 |Bedrocan |Kroniske smerter |
|-----------+-----------------+------------------------------------------|
|10 |Bedrocan |Kroniske smerter |
|-----------+-----------------+------------------------------------------|
|11 |Bediol |Nevropatiske smerter (DM + Crohns) |
|-----------+-----------------+------------------------------------------|
|12 |Bediol |Komplisert Morbus Crohn |
+------------------------------------------------------------------------+

 

 

Kan dette være en tilfredsstillende besvarelse av innsynskravet for deg?

 

 

Vennlig hilsen

 

Marthe Amundsen
Rådgiver,

Legemiddelbruk
Telefon: 22 89 77 00
[1]www.legemiddelverket.no

[2]Legemiddelverket_150px

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [mailto:[Innsyns-e-postadresse #603]]
Sendt: 5. januar 2018 17:55
Til: Marthe Amundsen <[epostadresse]>
Emne: Re: VS: innsyn etter Offentleglova - Medisinsk cannabis hos Statens
legemiddelverk

 

Kjære Marthe Amundsen,

 

Ja, vi ønsker nærmere innsyn i søknadene og deres svar og vurderinger i
sakene.

 

I henhold til offentlighetslovens § 13, jf. forvaltningslovens § 13 første
ledd punkt 1 skal dere unnta sensitive personopplysninger.

 

Dette er imidlertid ikke til hinder for at dere kan sladde dokumentene
slik at de ikke blir identifiserbare, og deretter gi dem ut.

 

I Justisdepartementets rettleiar til offentleglova er dette utdypet på s
78:

 

«Ein føresetnad for teieplikt er dessutan at opplysningane kan knytast til
bestemte enkeltpersonar. Opplysningar som er gjorde anonyme eller oppgitte
i statistisk form, slik at dei ikkje kan knytast til bestemte personar, er
ikkje underlagde teieplikt, sjølv om dei gjeld til dømes helsetilhøve,
straffbare tilhøve eller annan sensitiv informasjon.»

 

Ber om at dere vurderer innsyn i disse dokumentene.

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

vis sitert seksjon