Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Mona Olsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Luftambulansekrisen

Vi venter på at Mona Olsen skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Kommunikasjon dere har hatt i forbindelse med anbudsprosessen som gjelder kjøp av ambulanseflytjenester som er bredt omtalt i media i disse dager. Tilhørende møtereferat og interne saksdokumenter.

– Dokument og korresponderer som gjelder ansattes arbeidsvilkår i forbindelse med saken over.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Helse- og omsorgsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Luftambulansekrisen».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold». Sivilombudsmannen godtar under ikke under noen omstendighet en saksbehandlingstid som er lenger enn 10 dager for klager.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/luftam...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/370-2 Spørsmål nr 794 til skriftlig besvarelse - Babcock Scandinavian Air Ambulance og flyambulansetjenesten fra 010719
Dokument: Spørsmål nr 794 til skriftlig besvarelse - Babcock Scandinavian Air Ambulance og flyambulansetjenesten fra 010719

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 18/370 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/1671-1 Avtale Luftambulansetjeneste - Fly
Dokument: Ny avtale Luftambulansetjeneste Fly inngått på sviktende grunnlag

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 18/1671 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2185-2 Anbud på nye ambulansefly
Dokument: Orientering om flyambulansetjenesten

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 18/2185 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

6 Attachments

Sak: 17/2913-1 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Oversender klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2913-2 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Innhenting av informasjon - Innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2913-7 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Sak om klage på innsyn om flyambulanseanskaffelsen

Deres bestilling av innsyn i dokument 7 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2163-2 Luftambulansefly i nord
Dokument: Sak om forslag til bonus for piloter uten sykefravær

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2163-5 Luftambulansefly i nord
Dokument: Uttalelse - Sterk bekymring omkring beredskapen i luftambulansetjenesten

Deres bestilling av innsyn i dokument 5 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2163-6 Luftambulansefly i nord
Dokument: Alvorlig bekymret for luftambulanse i Finnmark

Deres bestilling av innsyn i dokument 6 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2163-7 Luftambulansefly i nord
Dokument: KS Finnmark støtter regionrådenes krav til en forsvarlig luftambulansetjeneste

Deres bestilling av innsyn i dokument 7 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2163-9 Luftambulansefly i nord
Dokument: Uttalelse vedrørende beredskap luftambulansen

Deres bestilling av innsyn i dokument 9 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2163-12 Luftambulansefly i nord
Dokument: Uttalelse vedrørende situasjonen omkring beredskapen i luftambulansetjenesten

Deres bestilling av innsyn i dokument 12 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2163-14 Luftambulansefly i nord
Dokument: Ber om samtale

Deres bestilling av innsyn i dokument 14 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2163-15 Luftambulansefly i nord
Dokument: Uttalelse - Sterk bekymring omkring beredskapen i luftambulansetjenesten - Behov for økt overvåking fra fylkeslegene

Deres bestilling av innsyn i dokument 15 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 17/2359-1 Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS overtas av Luftambulansetjenesten
Dokument: Overtakelse - Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS overtas av Luftambulansetjenesten

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 17/2359 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

4 Attachments

Sak: 17/2913-10 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Svar på klage - innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 10 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2913-8 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Spørsmål om innsyn

Deres bestilling av innsyn i dokument 8 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/87-1 Spørsmål nr 641 til skriftlig besvarelse - Spørsmål om selskapsoverdragelse for Babcock Scandinavian Air Ambulance AB
Dokument: Oversendelse av spørsmål nr 641 til skriftlig besvarelse - Spørsmål om selskapsoverdragelse for Babcock Scandinavian Air Ambulance AB

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 18/87 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/87-2 Spørsmål nr 641 til skriftlig besvarelse - Spørsmål om selskapsoverdragelse for Babcock Scandinavian Air Ambulance AB
Dokument: Spørsmål nr 641 til skriftlig besvarelse - Spørsmål om selskapsoverdragelse for Babcock Scandinavian Air Ambulance AB

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 18/87 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/87-3 Spørsmål nr 641 til skriftlig besvarelse - Spørsmål om selskapsoverdragelse for Babcock Scandinavian Air Ambulance AB
Dokument: Skriftlig spørsmål om selskapsoverdragelse for Babcock Scandinavian Air Ambulance AB

Deres bestilling av innsyn i dokument 3 i sak 18/87 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/87-4 Spørsmål nr 641 til skriftlig besvarelse - Spørsmål om selskapsoverdragelse for Babcock Scandinavian Air Ambulance AB
Dokument: Skriftlig spørsmål om selskapsoverdragelse for Babcock Scandinavian Air Ambulance AB

Deres bestilling av innsyn i dokument 4 i sak 18/87 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/370-1 Spørsmål nr 794 til skriftlig besvarelse - Babcock Scandinavian Air Ambulance og flyambulansetjenesten fra 010719
Dokument: Spørsmål nr 794 til skriftlig besvarelse - Babcock Scandinavian Air Ambulance og flyambulansetjenesten fra 010719

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 18/370 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/1458-1 Spørsmål nr 1238 til skriftlig besvarelse - Sikre beredskap for liv og helse i Nord-Norge i påsken
Dokument: Spørsmål nr 1238 til skriftlig besvarelse - Sikre beredskap for liv og helse i Nord-Norge i påsken

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 18/1458 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/1458-2 Spørsmål nr 1238 til skriftlig besvarelse - Sikre beredskap for liv og helse i Nord-Norge i påsken
Dokument: Spørsmål nr 1238 til skriftlig besvarelse - Sikre beredskap for liv og helse i Nord-Norge i påsken

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 18/1458 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/1671-2 Avtale Luftambulansetjeneste - Fly
Dokument: Ambulansetjenesten

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 18/1671 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2133-1 Ambulanseflysituasjonen i Nord-Norge
Dokument: Utmeldelse av partiet grunnet ambulanseflysituasjonen

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 18/2133 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2163-1 Luftambulansefly i nord
Dokument: Luftambulansefly - Aksjon for å ha alle fly operative

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2163-3 Luftambulansefly i nord
Dokument: Bekymringsmelding - Luftambulansetjenesten

Deres bestilling av innsyn i dokument 3 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2163-4 Luftambulansefly i nord
Dokument: Helse Nord RHF - Luftambulanse

Deres bestilling av innsyn i dokument 4 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2163-10 Luftambulansefly i nord
Dokument: Uttalelse fra Fylkesutvalget i Finnmark - Sterk bekymring omkring beredskapen i luftambulansetjenesten

Deres bestilling av innsyn i dokument 10 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2163-13 Luftambulansefly i nord
Dokument: Luftambulanse - Henstilling til rask avklaring av dagens situasjon

Deres bestilling av innsyn i dokument 13 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2163-16 Luftambulansefly i nord
Dokument: Bekymringsmelding angående luftambulansetjenesten

Deres bestilling av innsyn i dokument 16 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2175-1 Spørsmål nr 1517 til skriftlig besvarelse - Drift av ambulanseflyene i nord
Dokument: Spørsmål nr 1517 til skriftlig besvarelse - Drift av ambulanseflyene i nord

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 18/2175 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2175-3 Spørsmål nr 1517 til skriftlig besvarelse - Drift av ambulanseflyene i nord
Dokument: Spørsmål nr 1517 til skriftlig besvarelse - Drift av ambulanseflyene i nord

Deres bestilling av innsyn i dokument 3 i sak 18/2175 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2175-4 Spørsmål nr 1517 til skriftlig besvarelse - Drift av ambulanseflyene i nord
Dokument: Spørsmål nr 1517 til skriftlig besvarelse - Drift av ambulanseflyene i nord

Deres bestilling av innsyn i dokument 4 i sak 18/2175 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2175-5 Spørsmål nr 1517 til skriftlig besvarelse - Drift av ambulanseflyene i nord
Dokument: Notat til styreleder - habilitet

Deres bestilling av innsyn i dokument 5 i sak 18/2175 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2185-1 Anbud på nye ambulansefly
Dokument: Tiltaksplan ambulanseflysituasjonen

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 18/2185 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2185-34 Anbud på nye ambulansefly
Dokument: Sammenstilling situasjonsrapport nr. 10 - Luftambulansetjenesten - ustabil drift

Deres bestilling av innsyn i dokument 34 i sak 18/2185 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2229-1 Spørsmål nr 1541 til skriftlig besvarelse - Luftambulansetjenesten i Nord-Norge
Dokument: Spørsmål nr 1541 til skriftlig besvarelse - Luftambulansetjenesten i Nord-Norge

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 18/2229 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2265-1 Spørsmål nr 1569 til skriftlig besvarelse - Kvalitetssikre at Babcock kan tilfredstille kontraktskravene
Dokument: Spørsmål nr 1569 til skriftlig besvarelse - Kvalitetssikre at Babcock kan tilfredstille kontraktskravene

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 18/2265 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2265-2 Spørsmål nr 1569 til skriftlig besvarelse - Kvalitetssikre at Babcock kan tilfredstille kontraktskravene
Dokument: Spørsmål nr 1569 til skriftlig besvarelse - Kvalitetssikre at Babcock kan tilfredstille kontraktskravene

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 18/2265 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2129-1 Spørsmål nr 1488 til skriftlig besvarelse - Sikre ambulanseflytjenesten og beredskapen i nord
Dokument: Spørsmål nr 1488 til skriftlig besvarelse - Sikre ambulanseflytjenesten og beredskapen i nord

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 18/2129 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2129-2 Spørsmål nr 1488 til skriftlig besvarelse - Sikre ambulanseflytjenesten og beredskapen i nord
Dokument: Spørsmål nr 1488 til skriftlig besvarelse - Sikre ambulanseflytjenesten og beredskapen i nord

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 18/2129 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2175-2 Spørsmål nr 1517 til skriftlig besvarelse - Drift av ambulanseflyene i nord
Dokument: Spørsmål nr 1517 til skriftlig besvarelse - Drift av ambulanseflyene i nord

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 18/2175 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2175-6 Spørsmål nr 1517 til skriftlig besvarelse - Drift av ambulanseflyene i nord
Dokument: Spørsmål nr 1517 til skriftlig besvarelse - Drift av ambulanseflyene i nord

Deres bestilling av innsyn i dokument 6 i sak 18/2175 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/1458-3 Spørsmål nr 1238 til skriftlig besvarelse - Sikre beredskap for liv og helse i Nord-Norge i påsken
Dokument: Skriftlig spørsmål

Deres bestilling av innsyn i dokument 3 i sak 18/1458 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/1458-4 Spørsmål nr 1238 til skriftlig besvarelse - Sikre beredskap for liv og helse i Nord-Norge i påsken
Dokument: Skriftlig spørsmål

Deres bestilling av innsyn i dokument 4 i sak 18/1458 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/370-3 Spørsmål nr 794 til skriftlig besvarelse - Babcock Scandinavian Air Ambulance og flyambulansetjenesten fra 010719
Dokument: Spørsmål nr 794 - Lenke

Deres bestilling av innsyn i dokument 3 i sak 18/370 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/370-4 Spørsmål nr 794 til skriftlig besvarelse - Babcock Scandinavian Air Ambulance og flyambulansetjenesten fra 010719
Dokument: Spørsmål nr 794

Deres bestilling av innsyn i dokument 4 i sak 18/370 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/370-5 Spørsmål nr 794 til skriftlig besvarelse - Babcock Scandinavian Air Ambulance og flyambulansetjenesten fra 010719
Dokument: Spørsmål nr 794

Deres bestilling av innsyn i dokument 5 i sak 18/370 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2229-2 Spørsmål nr 1541 til skriftlig besvarelse - Luftambulansetjenesten i Nord-Norge
Dokument: Spørsmål nr 1541 til skriftlig besvarelse - Luftambulansetjenesten i Nord-Norge

Deres bestilling av innsyn i dokument 2 i sak 18/2229 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2185-42 Anbud på nye ambulansefly
Dokument: Luftambulanse beredskap

Deres bestilling av innsyn i dokument 42 i sak 18/2185 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

Sak: 18/2154-1 Bruk av fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven for å avbøte problemene i luftambulansetjenesten
Dokument: Mulig bruk av fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven for å avbøte problemene i luftambulansetjenesten

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 18/2154 avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 1. ledd 1. punktum.

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2163-8 Luftambulansefly i nord
Dokument: Subjektiv situasjonsrapport fra en ambulanseflyger

Deres bestilling av innsyn i dokument 8 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

4 Attachments

Sak: 18/2185-35 Anbud på nye ambulansefly
Dokument: Høring i Stortingets helse- og omsorgskomité 24. mai 2018

Deres bestilling av innsyn i dokument 35 i sak 18/2185 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2163-17 Luftambulansefly i nord
Dokument: Likeverdig helsetjeneste - Uttalelse om luftambulansetjeneste i Finnmark

Deres bestilling av innsyn i dokument 17 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2163-18 Luftambulansefly i nord
Dokument: Synspunkter på luftambulansesaken i Nord-Norge

Deres bestilling av innsyn i dokument 18 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

3 Attachments

Sak: 18/2185-40 Anbud på nye ambulansefly
Dokument: Innsynsbegjæring

Deres bestilling av innsyn i dokument 40 i sak 18/2185 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2163-19 Luftambulansefly i nord
Dokument: Lufttransport - Synspunkter

Deres bestilling av innsyn i dokument 19 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2163-20 Luftambulansefly i nord
Dokument: Uttalelse fra Tromsø kommunestyre til sak om luftambulansetjenesten i Nord-Norge

Deres bestilling av innsyn i dokument 20 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2163-21 Luftambulansefly i nord
Dokument: Luftambulansekrisen - Spørsmål vedrørende brev

Deres bestilling av innsyn i dokument 21 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2163-22 Luftambulansefly i nord
Dokument: Luftambulansesaken

Deres bestilling av innsyn i dokument 22 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2163-23 Luftambulansefly i nord
Dokument: Helsetjenester på anbud

Deres bestilling av innsyn i dokument 23 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2163-24 Luftambulansefly i nord
Dokument: Forsvarlig beredskap i nord - Luftambulansetjenesten

Deres bestilling av innsyn i dokument 24 i sak 18/2163 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2185-39 Anbud på nye ambulansefly
Dokument: Vurderinger av ulike scenarier i ambulanseflyberedskapen

Deres bestilling av innsyn i dokument 39 i sak 18/2185 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 23 1. ledd.

Innsyn avslått: Vurderinger av ulike scenarier i ambulanseflyberedskapen
Med hjemmel i: § 23 1. ledd

Innsyn avslått: Følgebrev
Med hjemmel i: § 23 1. ledd

Innsyn avslått: Offentlig versjon - Vurderinger av ulike scenarier i ambulanseflyberedskapen inntil ny opera...
Med hjemmel i: § 23 1. ledd
Merknad: Ingen elektronisk fil registrert. Behandles manuelt

Innsyn avslått: VS Ber om innsyn (1313750)
Med hjemmel i: § 23 1. ledd

Delvis innsyn: Sladdet versjon- 18-2185-39
Med hjemmel i: § 23 1. ledd

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 18/2185-43 Anbud på nye ambulansefly
Dokument: Tiltaksplan for ambulanseflyberedskapen på kort og lang sikt

Deres bestilling av innsyn i dokument 43 i sak 18/2185 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 23 1. ledd.

Innsyn avslått: NY Tiltaksplan for ambulanseflyberedskapen på kort og lang sikt
Med hjemmel i: § 23 1. ledd

Innsyn avslått: 20180604 Tiltaksplan ambulanseflyberedskap
Med hjemmel i: § 23 1. ledd

Innsyn avslått: Vurderinger av ulike scenarier i ambulanseflyberedskapen inntil ny operatør overtar - med vedlegg - u.off.
Med hjemmel i: § 23 1. ledd

Delvis innsyn: Sladdet versjon
Med hjemmel i: § 23 1. ledd

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Vi viser til dokument 43 som dere allerede har fått delvis innsyn i, og til oversendelsesmailen knyttet til dette dokumentet, hvor det fremgår at Helse Nord RHF ønsker at vedlegget skal erstatte tidligere sendt vedlegg. Det vedlegget som ble ønsket slettet og erstattet er registrert som dokument 44. Vi gir innsyn i dette dokumentet, men vil gjøre dere oppmerksom på at dette er en tidligere/feil versjon av dokument 43. Eneste forskjellen etter hva vi kan se er en feil knyttet til referert dato i første setning under "Innledning". Bakgrunnen for at nummereringen ikke følger kronologien til oversendelsene fra Helse Nord denne dagen skyldes at ulike saksbehandlere har registrert inn dokumenter parallelt i arkivet.

Sak: 18/2185-44 Anbud på nye ambulansefly
Dokument: Tiltaksplan for ambulanseflyberedskapen i nord

Deres bestilling av innsyn i dokument 44 i sak 18/2185 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

8 Attachments

Sak: 17/2913-3 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Innhenting av informasjon - Innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 3 i sak 17/2913 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova --.

Innsyn gitt: SV Innhenting av informajson - innsynssak - 1

Innsyn gitt: Innhenting av informasjon - innsynssak Brev HOD 6.7.2017

Innsyn gitt: Vedlegg 1

Innsyn gitt: Vedlegg 2

Innsyn gitt: Vedlegg 3

Innsyn gitt: Vedlegg 4

Innsyn gitt: Vedlegg 5

Innsyn avslått: Vedlegg 6 Logg
Med hjemmel i: § 14 1. ledd

Innsyn gitt: SV Innhenting av informajson - innsynssak - 1 (1164934)

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2913-4 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Innhenting av informasjon - Innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 4 i sak 17/2913 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova --.

Innsyn gitt: SV Innhenting av informajson - innsynssak - 2

Innsyn avslått: Vedlegg 7 Sak 76(1)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 8 Sak 76(2)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 9 Service Level Agreement FKS
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 10 Sak 98
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 11 Sak 99
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 12 Sak 101(1)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 13 Sak 101(2)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 14 Sak 106
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

4 Attachments

Sak: 17/2913-5 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Innhenting av informasjon - Innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 5 i sak 17/2913 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova --.

Innsyn gitt: SV Innhenting av informajson - innsynssak - 3

Innsyn gitt: Vedlegg 15 Sak 113(1)

Innsyn gitt: Vedlegg 16 Sak 113(2)

Innsyn gitt: Vedlegg 17 Sak 113(3)

Innsyn avslått: Vedlegg 18 Sak 115(1)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 19 Sak 115(2)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 20 Sak 115(3)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 21 Sak 115(4)
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 17/2913-6 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Innhenting av informasjon - Innsynssak

Deres bestilling av innsyn i dokument 6 i sak 17/2913 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova --.

Innsyn gitt: SV Innhenting av informajson - innsynssak - 4

Innsyn avslått: Vedlegg 22 Sak 116
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 23 Sak 117
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 24 Sak 119(1)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 25 Sak 119(2)
Med hjemmel i: § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Innsyn avslått: Vedlegg 26 Sak 121(1)
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn gitt: Vedlegg 26 Sak 121(2)

Innsyn avslått: Vedlegg 27 Sak 127
Med hjemmel i: § 14 1. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 28 Sak 128
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/2913-9 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Tilbakemelding på brev

Deres bestilling av innsyn i dokument 9 i sak 17/2913 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 15 2. ledd.

Innsyn avslått: SV Vil du se over brev
Med hjemmel i: § 15 2. ledd

Innsyn avslått: Vedlegg 6 Logg
Med hjemmel i: § 14 1. ledd

Innsyn gitt: Offentlig versjon 17-2913

Meroffentlighet er vurdert.

Avslag på bestillingen av innsyn kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32. Klagefristen er tre uker jfr. forvaltningsloven § 29.

Klagen sendes postmottak Helse- og omsorgsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

11 Attachments

Sak: 17/2913-11 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester
Dokument: Innsynsbegjæring fra VG - ankesak til HOD - Oversendelse av klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester

Deres bestilling av innsyn i dokument 11 i sak 17/2913 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Mona Olsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.