Gratis Rettskilder

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Ber med dette om innsyn i samtlige dokumenter dere har vedr. stiftelsen lovdata. Fra stiftelsens opprinnelse til dags dato.

Med vennlig hilsen,

Gratis Rettskilder

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Gratis Rettskilder

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,
Ber med dette om å få informasjon om forventet saksbehandlingstid

Med vennlig hilsen,

Gratis Rettskilder

Ingeborg Gjølstad, Justis- og beredskapsdepartementet

Det vises til innsynsbegjæring til Justis- og beredskapsdepartementet. Vi
beklager at det har tatt tid å besvare deres henvendelse.

 

For å kunne ta stilling til begjæringen ber vi om en klargjøring av
hvilket materiale som ønskes. Det er i begjæringen bedt om «[…]innsyn i
samtlige dokumenter dere har vedr. stiftelsen lovdata. Fra stiftelsens
opprinnelse til dags dato». Lovdata ble i henhold til Enhetsregisteret i
Brønnøysund stiftet i 1981. Slik innsynsbegjæringen 16. juni er formulert,
er det vanskelig å ta stilling til hva kravet omfatter. Departementet ber
derfor om at innsynsbegjæringen utdypes, og at det konkretiseres nærmere
hva slags utskrifter som ønskes i hvilke eller hva slags saker.

 

 

Vennlig hilsen

Ingeborg Gjølstad
fagdirektør
 
Justis- og beredskapsdepartementet
Sivilavdelingen
Telefon: 22 24 54 23/22 24 54 51
[1][epostadresse]
[2]www.regjeringen.no/jd

 

 

 

vis sitert seksjon

Gratis Rettskilder

Kjære Ingeborg Gjølstad,

Vi har bedt om alle dokumenter dere har vedr. lovdata. Det vil si alle dokumenter om selve lovdata og opprettelsen av stiftelsen. Alle dokumenter vedr. ansatte i Justisdepartementet sitt arbeid som styremedlemmer i stiftelsen. Og samtlige brev inn/ut fra/til lovdata fra 1981 til dags dato.
Vil også særlig be om dokumenter som forteller noe om hvorfor lovdata som en PRIVAT STIFTELSE har utvidede rettigheter til innsyn i norske rettskilder.

Med vennlig hilsen,

Gratis Rettskilder

Brita A Mellin-Olsen, Justis- og beredskapsdepartementet

Hei,

 

Jf. deres e-post nedenfor.

 

Jeg  holder på å behandle deres spørsmålet om innsyn, men trenger noe mer
tid på å vurdere innsynskravet/finne dokumenter. Jeg prøver å få gitt
endelig svar i løpet av denne uken eller neste uke.

 

Vennlig hilsen

Brita Mellin-Olsen

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilavdelingen

Telefon: 22 24 54 54

[1][epostadresse]

[2]www.regjeringen.no/jd

 

 

 

 

Fra: Gratis Rettskilder <[3][Innsyns-e-postadresse #1028]>
Dato: 8. juli 2018 kl. 20:59:56 CEST
Til: Ingeborg Gjølstad <[4][epostadresse]>
Emne: Re: Spørsmål om innsyn vedr. stiftelsen Lovdata

Kjære Ingeborg Gjølstad,

Vi har bedt om alle dokumenter dere har vedr. lovdata. Det vil si alle
dokumenter om selve lovdata og opprettelsen av stiftelsen. Alle
dokumenter vedr. ansatte i Justisdepartementet sitt arbeid som
styremedlemmer i stiftelsen. Og samtlige brev inn/ut fra/til lovdata fra
1981 til dags dato.
Vil også særlig be om dokumenter som forteller noe om hvorfor lovdata
som en PRIVAT STIFTELSE har utvidede rettigheter til innsyn i norske
rettskilder.

Med vennlig hilsen,

Gratis Rettskilder

vis sitert seksjon

Ingrid Stray Reutz, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

Med hilsen

 

Ingrid Stray Reutz

Konsulent

Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilavdelingen
Tel: +47 22 24 71 12
[1][epostadresse]

 

 

vis sitert seksjon

Gratis Rettskilder

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Justis- og beredskapsdepartementet sin håndtering av vår Innsynsbegjæring.

For det første dokumenter knyttet til oppnevning av ansatte i Justisdep. til styremeldemmer i lovdata er av interresse. Jeg ba om samtlige dokumenter vedr. Lovdata og det inkluderer disse. Når det gjelder dokumenter hos riksarkivet kommer vi til å sende en Innsynsbegjæring inn til dem.

For øvrig er klage på avslag etter offentleglova nedenfor:
Klage på avslag på innsyn

Innsynskravet er avvist med henvisning til § 28. Organet mener altså at kravet er for bredt eller arbeidskrevende.

Vi bestrider dette, og påklager avslaget.

Etter vårt syn bør kravet kunne ekspederes relativt raskt, dersom organet har gode rutiner for journalføring som angitt i arkivforskriftens § 2-6.

Av offl. § 28 andre ledd første punktum fremgår det at:

«Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning saker av ein bestemt art.»

I forarbeidene til offl. er bestemmelsen omtalt som et krav til identifikasjon. Det vises i denne forbindelse til utdrag fra Ot.prp.nr.102 (2004-2005) side 151:

«Andre ledd første punktum fastset i kva grad saka eller dokumentet det blir kravd innsyn i, må identifiserast i innsynskravet. Utgangspunktet er framleis at den som ønskjer innsyn, må vise til ei bestemt sak. Det vil òg vere tilstrekkeleg å vise til eit bestemt dokument. Den som krev innsyn, må ikkje identifisere saka ved å vise til saks- eller dokumentnummer, men må gi ein karakteristikk av saka eller dokumentet som gjer at forvaltninga kan klare å finne fram til dei.

Føresegna mjukar opp identifikasjonskravet ved at det i rimeleg utstrekning kan krevjast innsyn i saker av ein bestemt art, til dømes alle saker om utsleppsløyve etter forureiningslova eller liknande. Dette kan vere nyttig for dei som ønskjer å setje seg inn i forvaltningspraksis på eit område. Skrankane som ligg i at slikt innsyn berre kan krevjast i rimeleg utstrekning, tek sikte på den arbeidsbyrda forvaltningsorganet blir påført når det skal behandle kravet. Dersom organet ikkje har teknologiske verktøy for å finne fram til sakene, men må gjere det manuelt, vil det ikkje vere høve til å krevje innsyn i saker av ein bestemt art hos vedkommande organ, fordi dette vil innebere at organet blir påført ei urimeleg arbeidsbyrde.»

I denne forbindelse vises det også til utdrag fra Justisdepartementets «Rettleiar til offentleglova», pkt. 9.1:

«Kravet om at innsynskravet må gjelde ei bestemt sak inneber at den som krev innsyn må gi ei tilstrekkeleg presis skildring av saka vedkomande ynskjer innsyn i til at organet kan finne frem til ho utan at det blir urimeleg arbeidskrevjande. Det krevst ikkje at ein identifiserer saka eller dokumentet med nummer, dato eller liknande, men ein må kunne gi ein karakteristikk av saka eller dokumentet som gjer at forvaltninga kan finne fram til materialet. Er saka fyrst tilstrekkeleg identifisert kan innsynskravet gjelde alle dokumenta i saka, eller berre eit eller fleire bestemte dokument. Det er heller ikkje noko i vegen for at det i same innsynskrav blir bede om innsyn i fleire saker, med den føresetnaden at den enkelte saka er tilstrekkeleg identifisert. Dersom den som ber om innsyn har problem med å oppfylle kravet til identifikasjon, har organet ei viss rettleiingsplikt, i samsvar med kva som følgjer av god forvaltningsskikk og forvaltningslova § 11.»

I angjeldende sak har vi bedt om innsyn i korrespondanse mellom ansatte som jobber ved organet og ansatte i en annen enhet som jobber innenfor et bestemt saksområde. Videre er det også angitt at kravet gjelder korrespondanse som har funnet sted i et bestemt tidsrom. I tillegg har vi også gitt opplysninger om hva som er formålet med innsynskravet.

Vi mener vi har gitt en tilstrekkelig beskrivelse av hvilke saker vi ønsker innsyn i. Det vises til at vi har identifisert sakstype, parter og tidsrom. Vi mener derfor kravet om identifikasjon av «saker av ein bestemt art» er oppfylt i dette tilfellet.

Forøvrig bemerkes det at organet har en veiledningsplikt. Denne plikten innebærer i denne sammenheng at dere må gi veiledning om hvordan kravet om identifikasjon kan oppfylles, dersom dere anser at henvendelsen ikke er konkret nok. jf. «Rettleiar til offentleglova» side 161.

Spørsmålet videre er om det er urimelig arbeidskrevende for dere å finne frem de sakene/dokumentene det er bedt om innsyn i.

Dere har ikke etter vårt syn i tilstrekkelig grad redegjort for den nærmere bakgrunnen for at innsynskravet er urimelig arbeidskrevende å ekspedere. Dersom mangelfulle journalføringsrutiner etter arkivforskriftens § 2-6 er årsaken til at kravet ikke kan ekspederes uten en større arbeidsbyrde, mener vi at vi ikke kan lastes for dette.

Vi legger, ut fra sakens opplysning, til grunn at henvendelsen ikke kan sies å være urimelig arbeidskrevende. Dersom dere ikke er enig i dette, vil dere likevel være forpliktet til å veilede oss på en måte som gjør at innsynskravet vil bli tilstrekkelig konkret, og slik at dere kan vurdere innsynskravet i saken på dokumentnivå.

Dersom unntaket opprettholdes for hele eller deler av innsynskravet, ber vi om at vår klage oversendes klageinstans for behandling i tråd med offentleglova § 32 første ledd med kopi til oss.

Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Minner om at klagen skal behandles «uten ugrunna opphold», jf. offentleglova § 32 tredje ledd.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lovdata

Med vennlig hilsen,

Gratis Rettskilder

Vilde Hallgren Bodal, Justis- og beredskapsdepartementet

Hei,

 

Vi viser til deres henvendelse 23. juli 2018 vedrørende innsyn.

 

Henvendelsen vil bli behandlet så fort som mulig. På grunn av
ferieavvikling må lengre saksbehandlingstid enn normalt påregnes.

 

Med vennlig hilsen

Vilde Hallgren Bodal

førstekonsulent

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilavdelingen

Telefon: 22 24 52 27

www.regjeringen.no/jd

 

vis sitert seksjon

Arild Brukstuen, Justis- og beredskapsdepartementet

58 Attachments

Se vedlagte dokumenter.

 

 

Med hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet

vis sitert seksjon

Gratis Rettskilder

Ber om at klagen min til Justisdepartementet oversendes til Kongen i statsråd for behandling.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lovdata

Med vennlig hilsen,

Gratis Rettskilder

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

Orientering om vedtak i klagesak, departementets ref. 18/3462

Vi informerer om at følgende vedtak ble gjort i statsråd 28. september
2018:

 

«Klagen fra den anonyme personen som bruker pseudonymet ‘Gratis
Rettskilder’, over Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse 24.
august 2018 om avslag på begjæring om innsyn i dokumenter som gjelder
stiftelsen Lovdata, tas ikke til følge.»

Med vennlig hilsen
 
Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelingen
Seksjon for dokumentforvaltning
Telefon: 22 24 90 90
[1][Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.regjeringen.no/jd

 

 

 

vis sitert seksjon