Lønnsnivået ved Riksadvokaten

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Riksadvokaten,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar på dere lønningsliste sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

– Gjennomsnittlig årslønn for øvrige ansatte.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven og offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e gir dere selv adgang til å publisere disse opplysningene på internett, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak HPM Riksadvokaten, Riksadvokaten

Dette er en automatisk generert e-post.

Henvendelser som foranlediger svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00 – 15.45.
I perioden 15. mai – 14. september er postmottaket betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00 – 15.00.
Henvendelser mottatt utenom vår åpningstid anses først mottatt påfølgende virkedag.
Mer informasjon om Riksadvokatembetets oppgaver og tjenester kan du lese på www.riksadvokaten.no.
-
Dette er ein automatisk generert e-post.

Førespurnader som fører til svar eller er gjenstand for saksarbeid, vil svarast på så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent på kvardagar frå kl. 08:00 til 15:45 .
I perioden 15. mai – 14. september er postmottaket betent på kvardagar frå kl. 08:00 til 15:00.
Førespurnader motteken utanom vår opningstid vert først lest påfølgjande verkedag.
Meir informasjon om oppgåvene til riksadvokatembetet og tenester kan du lesa på www.riksadvokaten.no.

Med vennlig hilsen

Den høyere påtalemyndighet
Riksadvokatembetet

Telefon: 22 47 78 50
Nett: www.riksadvokaten.no

Kjære Riksadvokaten,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Riksadvokaten sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået ved Riksadvokaten».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak HPM Riksadvokaten, Riksadvokaten

Dette er en automatisk generert e-post.

Henvendelser som foranlediger svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00 – 15.45.
I perioden 15. mai – 14. september er postmottaket betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00 – 15.00.
Henvendelser mottatt utenom vår åpningstid anses først mottatt påfølgende virkedag.
Mer informasjon om Riksadvokatembetets oppgaver og tjenester kan du lese på www.riksadvokaten.no.
-
Dette er ein automatisk generert e-post.

Førespurnader som fører til svar eller er gjenstand for saksarbeid, vil svarast på så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent på kvardagar frå kl. 08:00 til 15:45 .
I perioden 15. mai – 14. september er postmottaket betent på kvardagar frå kl. 08:00 til 15:00.
Førespurnader motteken utanom vår opningstid vert først lest påfølgjande verkedag.
Meir informasjon om oppgåvene til riksadvokatembetet og tenester kan du lesa på www.riksadvokaten.no.

Med vennlig hilsen

Den høyere påtalemyndighet
Riksadvokatembetet

Telefon: 22 47 78 50
Nett: www.riksadvokaten.no

Postmottak HPM Riksadvokaten, Riksadvokaten

1 Attachment

Hei,
Vi håper vedlagte oversikt er det du etterspør.

Den høyere påtalemyndighet
Riksadvokatembetet

Tlf: 22 47 78 50
E-post: [Riksadvokaten henvendelses-e-postadresse]
www.riksadvokaten.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1189]]
Sendt: 10. juli 2018 08:17
Til: Postmottak HPM Riksadvokaten
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået ved Riksadvokaten

Kjære Riksadvokaten,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Riksadvokaten sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået ved Riksadvokaten».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: http://webdefence.global.blackspider.com...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1189]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
http://webdefence.global.blackspider.com...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postmottak HPM Riksadvokaten,

Tusen takk.

Tjener virkelig administrasjonssjef i ledergruppen 10 millioner eller har dere gjort en feil med komma?

Kunne jeg også fått:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Dere må gjerne ta dette ved leilighet efter sommerferien.

God sommer.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak HPM Riksadvokaten, Riksadvokaten

Dette er en automatisk generert e-post.

Henvendelser som foranlediger svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00 – 15.45.
I perioden 15. mai – 14. september er postmottaket betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00 – 15.00.
Henvendelser mottatt utenom vår åpningstid anses først mottatt påfølgende virkedag.
Mer informasjon om Riksadvokatembetets oppgaver og tjenester kan du lese på www.riksadvokaten.no.
-
Dette er ein automatisk generert e-post.

Førespurnader som fører til svar eller er gjenstand for saksarbeid, vil svarast på så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent på kvardagar frå kl. 08:00 til 15:45 .
I perioden 15. mai – 14. september er postmottaket betent på kvardagar frå kl. 08:00 til 15:00.
Førespurnader motteken utanom vår opningstid vert først lest påfølgjande verkedag.
Meir informasjon om oppgåvene til riksadvokatembetet og tenester kan du lesa på www.riksadvokaten.no.

Med vennlig hilsen

Den høyere påtalemyndighet
Riksadvokatembetet

Telefon: 22 47 78 50
Nett: www.riksadvokaten.no

Postmottak HPM Riksadvokaten, Riksadvokaten

1 Attachment

Hei,
Beklager du har helt rett der har det kommet inn en 0 for mye. Vi vedlegger en korrigert oversikt.
Vi må komme tilbake til resten av spørsmålene etter ferien. Vi vil svare i løpet av uke 31 eller 32 .

God sommer!

Den høyere påtalemyndighet
Riksadvokatembetet

Tlf: 22 47 78 50
E-post: [Riksadvokaten henvendelses-e-postadresse]
www.riksadvokaten.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1189]]
Sendt: 10. juli 2018 19:47
Til: Postmottak HPM Riksadvokaten
Emne: Re: SV: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået ved Riksadvokaten

Kjære Postmottak HPM Riksadvokaten,

Tusen takk.

Tjener virkelig administrasjonssjef i ledergruppen 10 millioner eller har dere gjort en feil med komma?

Kunne jeg også fått:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Dere må gjerne ta dette ved leilighet efter sommerferien.

God sommer.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

vis sitert seksjon

Kjære Postmottak HPM Riksadvokaten,

Takk.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak HPM Riksadvokaten, Riksadvokaten

Dette er en automatisk generert e-post.

Henvendelser som foranlediger svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00 – 15.45.
I perioden 15. mai – 14. september er postmottaket betjent på hverdager i tidsrommet kl. 08.00 – 15.00.
Henvendelser mottatt utenom vår åpningstid anses først mottatt påfølgende virkedag.
Mer informasjon om Riksadvokatembetets oppgaver og tjenester kan du lese på www.riksadvokaten.no.
-
Dette er ein automatisk generert e-post.

Førespurnader som fører til svar eller er gjenstand for saksarbeid, vil svarast på så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent på kvardagar frå kl. 08:00 til 15:45 .
I perioden 15. mai – 14. september er postmottaket betent på kvardagar frå kl. 08:00 til 15:00.
Førespurnader motteken utanom vår opningstid vert først lest påfølgjande verkedag.
Meir informasjon om oppgåvene til riksadvokatembetet og tenester kan du lesa på www.riksadvokaten.no.

Med vennlig hilsen

Den høyere påtalemyndighet
Riksadvokatembetet

Telefon: 22 47 78 50
Nett: www.riksadvokaten.no