Lønnsnivået ved Oslo universitetssykehus HF

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Oslo universitetssykehus HF,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar på deres lønningsliste sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven og dere i tillegg selv har adgang til å publisere disse lønningene på internett, jf. offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Oslo universitetssykehus HF,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo universitetssykehus HF sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået ved Oslo universitetssykehus HF».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Tone Hagedal Wright,

Att: Geir Eliassen,

Vi beklager sen tilbakemelding. Jeg mottok din henvendelse fordelt til meg i vårt system først i går. Vi arbeider med saken og vil gi deg en tilbakemelding i løpet av denne uken.

Mvh
Tone

Tone Hagedal Wright
Spesialrådgiver |jurist
HR-og personal| Direktørens stab
Oslo universitetssykehus HF
Tlf. 230 26 082|
E-post: [epostadresse]
Besøk: Kirkeveien 166, bygg 2 (Ullevål)
www.oslo-universitetssykehus.no

Denne meldingen inneholder ikke sensitiv informasjon som bryter med Oslo universitetssykehus HFs krav til informasjonssikkerhet.
(In compliance with the Security Policy of Oslo University Hospital, the content of this message (including any attachments) is of a non-sensitive nature)

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1175]]
Sendt: 10. juli 2018 08:17
Til: OUSHF PB Firmapost OUS
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået ved Oslo universitetssykehus HF

Kjære Oslo universitetssykehus HF,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo universitetssykehus HF sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået ved Oslo universitetssykehus HF».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1175]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Tone Hagedal Wright,

Takk.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Tone Hagedal Wright,

3 Attachments

ATT: Geir Eliassen,

 

Vedlagt følger vedtak om innsyn og en oversikt over lederlønninger i Oslo
universitetssykehus HF.

 

 

Mvh

Tone

 

Tone Hagedal Wright

Spesialrådgiver |jurist

HR-og personal| Direktørens stab

Oslo universitetssykehus HF

Tlf. 230 26 082| 934 37 943

E-post: [1][epostadresse]

Besøk: Kirkeveien 166, bygg 2 (Ullevål)

[2]www.oslo-universitetssykehus.no

 

 

[3]http://mittskrivebord.ous-hf.no/ikbViewe...

 

Denne meldingen inneholder ikke sensitiv informasjon som bryter med Oslo
universitetssykehus HFs krav til informasjonssikkerhet.

(In compliance with the Security Policy of Oslo University Hospital, the
content of this message (including any attachments) is of a non-sensitive
nature)

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.oslo-universitetssykehus.no/

Tone Hagedal Wright,

2 Attachments

Hei,

 

Etter at jeg sendte ut oversikten over ledere på fredag, har jeg blitt
gjort oppmerksom på at det har kommet med navn og stillinger som ikke er
ledere. Vedlagt følger derfor en oppdatert oversikt, slik at vi ber om
dere bytter ut den oversikten som er lagt ut på [1]www.mimesbronn.no med
denne som følger med denne e-posten.

 

På forhånd takk.

 

Mvh

Tone

 

Tone Hagedal Wright

Spesialrådgiver |jurist

HR-og personal| Direktørens stab

Oslo universitetssykehus HF

Tlf. 230 26 082

E-post: [2][epostadresse]

Besøk: Kirkeveien 166, bygg 2 (Ullevål)

[3]www.oslo-universitetssykehus.no

 

 

[4]http://mittskrivebord.ous-hf.no/ikbViewe...

 

Denne meldingen inneholder ikke sensitiv informasjon som bryter med Oslo
universitetssykehus HFs krav til informasjonssikkerhet.

(In compliance with the Security Policy of Oslo University Hospital, the
content of this message (including any attachments) is of a non-sensitive
nature)

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.mimesbronn.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.oslo-universitetssykehus.no/

Tone Hagedal Wright,

1 Attachment

ATT: Geir Eliassen,

 

Det vises til korrespondanse vedrørende ditt innsynskrav om lederlønninger
i OUS. I den første oversendelsen har det kommet med opplysninger på
personer som ikke er ledere, vi ber herved om at den første filen som ble
oversendt 12. juli 2018 blir tatt bort fra deres side og slettes.

 

Mvh

Tone

 

Tone Hagedal Wright

Spesialrådgiver |jurist

HR-og personal| Direktørens stab

Oslo universitetssykehus HF

Tlf. 230 26 082| 934 37 943

E-post: [1][epostadresse]

Besøk: Kirkeveien 166, bygg 2 (Ullevål)

[2]www.oslo-universitetssykehus.no

 

 

[3]http://mittskrivebord.ous-hf.no/ikbViewe...

 

Denne meldingen inneholder ikke sensitiv informasjon som bryter med Oslo
universitetssykehus HFs krav til informasjonssikkerhet.

(In compliance with the Security Policy of Oslo University Hospital, the
content of this message (including any attachments) is of a non-sensitive
nature)

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.oslo-universitetssykehus.no/