Lønnsnivået ved Oslo tingrett

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Oslo tingrett,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar på dere lønningsliste sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

– Gjennomsnittlig årslønn for øvrige ansatte.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven og offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e gir dere selv adgang til å publisere disse opplysningene på internett, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Meel, Brita Holst, Oslo tingrett

1 Attachment

Det vises til innsynsbegjæring.

Vedlagt oversendes oversikt over lederlønninger i Oslo tingrett, se vedlegg.

Gjennomsnittlig årslønn for øvrige ansatte er følgende:
Tingrettsdommere brutto kr 1 117 000,-
Dommerfullmektiger brutto kr 536 000,-
Øvrige ansatte brutto kr 450 000,-

Mvh

Brita Holst Meel
HR rådgiver
Oslo tingrett
Administrasjon - HR
Postboks 8023 Dep
0030 OSLO
Dir tel: +47 22 03 52 19
E-post: [epostadresse]
 Tenk på miljøet, ikke ta utskrift av e-posten med mindre det er helt nødvendig

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen <[Innsyns-e-postadresse #1186]>
Sendt: mandag 2. juli 2018 00.22
Til: Oslo tingrett (postmottak) <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået ved Oslo tingrett

Kjære Oslo tingrett,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar på dere lønningsliste sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

– Gjennomsnittlig årslønn for øvrige ansatte.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven og offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e gir dere selv adgang til å publisere disse opplysningene på internett, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1186]

Er [Oslo tingrett henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Oslo tingrett? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Meel, Brita Holst,

Tusen takk, og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Oslo tingrett,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Meel, Brita Holst, Oslo tingrett

1 Attachment

Det vises til innsynsbegjæring.

 

Vedlagt oversendes oversikt over lønnsutvikling for domstolleder Geir
Engebretsen fom 01.05.2007 tom d.d, se vedlegg. Engebretsen har vært
domstolleder i 13 år, men vi har dessverre ikke lønnsopplysninger som er
elektronisk lagret lenger tilbake enn mai 2007. Det samme gjelder for
domstolledere før den tid, som domstolleder Arild Kjerschow og
domstolleder Bendiksby.

 

Gjennomsnittlig årslønn for de ulike stillingskoder er følgende:

 

1363 580
Seniorrådgiver 633
506
1434 Rådgiver 077
1363 457
Seniorkonsulent 646
1408 430
Førstekonsulent 306
404
1065 Konsulent 014
1123 394
Kjøkkenpersonell 650

Mvh

Brita Holst Meel
HR rådgiver
Oslo tingrett
Administrasjon - HR
Postboks 8023 Dep
0030 OSLO
Dir tel: +47 22 03 52 19
E-post: [1][epostadresse]

P Tenk på miljøet, ikke ta utskrift av e-posten med mindre det er helt
nødvendig

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen <[2][Innsyns-e-postadresse #1186]>
Sendt: søndag 8. juli 2018 17.15
Til: Oslo tingrett (postmottak) <[3][epostadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået ved Oslo tingrett

Kjære Oslo tingrett,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger
forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke
er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[4][Innsyns-e-postadresse #1186]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[5]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1186]
3. mailto:[epostadresse]
4. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1186]
5. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Meel, Brita Holst,

Tusen takk og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen