Lønnsnivået ved Høyesterett

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Norges Høyesterett,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar på deres lønningsliste sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

– Gjennomsnittlig årslønn for øvrige ansatte.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven og offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e gir dere selv adgang til å publisere disse opplysningene på internett, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Høyesterett (postmottak), Norges Høyesterett

2 Attachments

Olivia Paulsen,

 

Jeg viser til Deres e-brev 2. juli 2018 nedenfor med begjæring om innsyn i
lønnsopplysninger for ansatte i Høyesterett.

Vedlagt følger oversikt over navn, lønn og stilling til alle ansatte med
lederansvar.

 

Gjennomsnittlig årslønn for øvrige ansatte i Høyesterett er 887.527
kroner. Dersom dommerne ikke medregnes, er den gjennomsnittlige årslønnen
for øvrige ansatte 569.812 kroner.

 

Med vennlig hilsen

Øistein Aamodt

assisterende direktør

 

+-------------------------------------------------------------------------------+
|  |  |
| | |
|[1]cid:[epostadresse]|NORGES HØYESTERETT |
| | |
|  |Telefon: 22 03 59 00 |
| | |
| |E-post: |
| |[2][Norges Høyesterett henvendelses-e-postadresse]|
| | |
| |[3]www.hoyesterett.no |
+-------------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Olivia Paulsen <[4][Innsyns-e-postadresse #1188]>

Sendt: mandag 2. juli 2018 00.24

Til: Høyesterett (postmottak) <[5]hret[Norges Høyesterett henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået ved Høyesterett

 

Kjære Norges Høyesterett,

 

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

 

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for
lederansvar på deres lønningsliste sortert fra høyeste lønn og nedover,
oppgitt i kroner og årslønn.

 

– Gjennomsnittlig årslønn for øvrige ansatte.

 

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i
første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i
opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av
opplysningane i eit anna dokument.»

 

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan
sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

 

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at
«opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje
underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av
noen av unntakene i loven og offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e
gir dere selv adgang til å publisere disse opplysningene på internett, har
dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

 

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at
personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter
offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende
personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet
og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

 

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum
(formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv
2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak
2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft
Excel-format.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Olivia Paulsen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[6][Innsyns-e-postadresse #1188]

 

Er  [7][Norges Høyesterett henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Norges Høyesterett? I så fall, vær så snill å ta kontakt
med oss ved å bruke dette skjemaet:

[8]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[9]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. mailto:[Norges Høyesterett henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.hoyesterett.no/
4. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1188]
5. mailto:hret[Norges Høyesterett henvendelses-e-postadresse]
6. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1188]
7. mailto:[Norges Høyesterett henvendelses-e-postadresse]
8. https://www.mimesbronn.no/change_request...
9. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Høyesterett (postmottak),

Tusen takk, og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Høyesterett (postmottak),

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Aamodt, Øistein, Norges Høyesterett

3 Attachments

Olivia Paulsen,

 

Jeg viser til Deres e-brev 8. juli 2018 nedenfor med begjæring om innsyn i
lønnsopplysninger for ansatte i Høyesterett.

 

Vedlagt følger en oversikt over lønnsutviklingen for nåværende og de tre
siste øverste lederne i Høyesterett og en oversikt over gjennomsnittlig
nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er
lederstillinger.

 

Med vennlig hilsen

Øistein Aamodt

assisterende direktør

 

+------------------------------------------------------------------------------+
|  |  |
| | |
|[1]cid:[epostadresse]|NORGES HØYESTERETT |
| | |
|  |Telefon: 22 03 59 37 |
| | |
| |Mobil: 977 65 592 |
| | |
| |E-post: |
| |[2][epostadresse]|
| | |
| |[3]www.hoyesterett.no|
+------------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Olivia Paulsen <[Innsyns-e-postadresse #1188]>

Sendt: søndag 8. juli 2018 17.15

Til: Høyesterett (postmottak) <hret[Norges Høyesterett henvendelses-e-postadresse]>

Emne: Re: Lønnopplysninger for ansatte i Høyesterett

 

Kjære Høyesterett (postmottak),

 

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

 

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

 

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger
forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

 

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke
er lederstillinger.

 

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Olivia Paulsen

 

vis sitert seksjon

Kjære Aamodt, Øistein,

Ryddig.

Det er svært gledelig å se at Høyesterett har såpass stor respekt for og kunnskap om offentleglova.

Det er en viktig lov, som det bør bevilges mer midler til kunnskap om hos politikere og offentlig ansatte, slik at de ikke oppfatter innsynskrav som et angrep og en krenkelse. Loven er laget for å ta hensyn til alle parter, om man kan den og bruker den korrekt.

I stedet ser jeg etter å ha sendt flere innsynskrav enn noen annen i Norge at veldig mange offentlige organ, helt fra SMK og ned til den minste kommune, i en del tilfeller skumleser loven for å hente frem en paragraf de kan misbruke for å avslå innsyn.

Politiet er de aller verste, og den dårlige holdningen sprer seg fra POD og nedover.

En del journalister jeg har snakket med mener offentlighetsloven er en skinnlov og jeg har selv beskrevet den som en tannløs Stradivarius.

Her er et godt innlegg om loven i Dagbladet:

https://www.dagbladet.no/kultur/vi-treng...

Med ønske om en god sommer.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen