Lønnsnivået ved Borgarting lagmannsrett

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Borgarting lagmannsrett,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar på dere lønningsliste sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

– Gjennomsnittlig årslønn for øvrige ansatte.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven og offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e gir dere selv adgang til å publisere disse opplysningene på internett, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Borgarting lagmannsrett (postmottak), Borgarting lagmannsrett

Din e-post er mottatt.

 

Borgarting lagmannsrett

 

Michaelsen, Annicken Sørum, Borgarting lagmannsrett

1 Attachment

Hei,

Se vedlegg med oversikt over lønn i Borgarting lagmannsrett.

Med vennlig hilsen
 
Annicken S. Michaelsen
rådgiver

Borgarting lagmannsrett
Postboks 2107 Vika     0125 Oslo
Telefon: 21 55 80 00
www.domstol.no/borgarting/

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen <[Innsyns-e-postadresse #1187]>
Sendt: mandag 2. juli 2018 00.23
Til: Borgarting lagmannsrett (postmottak) <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået ved Borgarting lagmannsrett

Kjære Borgarting lagmannsrett,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar på dere lønningsliste sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

– Gjennomsnittlig årslønn for øvrige ansatte.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven og offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e gir dere selv adgang til å publisere disse opplysningene på internett, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1187]

Er [Borgarting lagmannsrett henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Borgarting lagmannsrett? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Michaelsen, Annicken Sørum,

Tusen takk, og god sommer.

Er dette alle som har ulike former for lederansvar?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Michaelsen, Annicken Sørum, Borgarting lagmannsrett

1 Attachment

Hei,

Alle som var oppført i tidligere oversendte skjema sitter i Borgarting lagmannsretts ledergruppe. I tillegg har vi fire seksjonsledere, som ikke sitter i ledergruppen. Jeg har nå skilt ut disse separat i vedlagte Excel skjema. Gjennomsnittslønnen til de øvrige ansatte er da også justert.

God sommer til deg også.

Med vennlig hilsen
 
Annicken S. Michaelsen
rådgiver

Borgarting lagmannsrett
Postboks 2107 Vika     0125 Oslo
Telefon: 21 55 80 00
www.domstol.no/borgarting/

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen <[Innsyns-e-postadresse #1187]>
Sendt: tirsdag 3. juli 2018 21.04
Til: Michaelsen, Annicken Sørum <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået ved Borgarting lagmannsrett

Kjære Michaelsen, Annicken Sørum,

Tusen takk, og god sommer.

Er dette alle som har ulike former for lederansvar?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

vis sitert seksjon

Kjære Michaelsen, Annicken Sørum,

Tusen takk, og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Borgarting lagmannsrett,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Borgarting lagmannsrett (postmottak), Borgarting lagmannsrett

Din e-post er mottatt.

 

Borgarting lagmannsrett

 

Borgarting lagmannsrett (postmottak), Borgarting lagmannsrett

Hei,

Vi viser til deres forespørsel.
På grunn av feriefravær vil vi ikke ha anledning til å gi de opplysningene dere ber om denne uken.
Dere vil få svar neste uke.

Vennlig hilsen
Mari Fjærtoft Trondsen
Direktør

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen <[Innsyns-e-postadresse #1187]>
Sendt: søndag 8. juli 2018 17.15
Til: Borgarting lagmannsrett (postmottak) <[epostadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået ved Borgarting lagmannsrett

Kjære Borgarting lagmannsrett,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1187]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Borgarting lagmannsrett,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Borgarting lagmannsrett sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået ved Borgarting lagmannsrett».

Ferieavvikling regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Dersom dere ikke besvarer kravet etter lovens frister, vil vi fortløpende vurdere å klage saken inn for Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Michaelsen, Annicken Sørum,

Ferieavvikling regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Dersom dere ikke besvarer kravet etter lovens frister, vil vi fortløpende vurdere å klage saken inn for Sivilombudsmannen.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Michaelsen, Annicken Sørum, Borgarting lagmannsrett

Hei,

Jeg har ferie i uke 28, men er tilbake på kontoret mandag 16. juli.
Pressehenvendelser kan sendes [Borgarting lagmannsrett henvendelses-e-postadresse]

Med vennlig hilsen

Annicken S. Michaelsen

 

 

Borgarting lagmannsrett (postmottak), Borgarting lagmannsrett

Din e-post er mottatt.

 

Borgarting lagmannsrett

 

Michaelsen, Annicken Sørum, Borgarting lagmannsrett

1 Attachment

Hei,

Viser til epost 8. juli 2018.

Vedlagt oversendes oversikt i Microsoft Excel-format med navn, årslønn og lønnsutvikling på de tre siste øverste lederne i Borgarting lagmannsrett. Vi har dessverre ikke lønnsopplysninger elektronisk lagret lenger tilbake enn 2007.

Lagdommernes og førstelagmannens lønn fastsettes årlig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Gjennomsnitts årslønn for ulike stillingskoder i Borgarting lagmannsrett er som følger:

Lagdommer 1 173 000 kr
Konsulent (stillingskode 1065) 415 100 kr Førstekonsulent (stillingskode 1408) 449 400 kr Rådgiver (stillingskode 1434) 488 500 kr Seksjonssjef (stillingskode 1211) 517 400 kr Seniorrådgiver (stillingskode 1364) 588 000 kr.

Med vennlig hilsen
 
Annicken S. Michaelsen
rådgiver

Borgarting lagmannsrett
Postboks 2107 Vika     0125 Oslo
Telefon: 21 55 80 00
www.domstol.no/borgarting/

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen <[Innsyns-e-postadresse #1187]>
Sendt: søndag 8. juli 2018 17.15
Til: Borgarting lagmannsrett (postmottak) <[epostadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået ved Borgarting lagmannsrett

Kjære Borgarting lagmannsrett,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1187]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------