Lønnsnivået i Sjøfartsdirektoratet

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Sjøfartsdirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar i departementet sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har departementet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak,

Sjøfartsdirektoratet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så
snart som mulig.

**

Sjøfartsdirektoratet har motteke e-posten din. Den vil bli behandla
snarast råd.

**

Your e-mail has reached the Norwegian Maritime Authority. Appropriate
action will be taken as soon as possible.

 

 

Sverre Bjering,

3 Attachments

 • Attachment

  fce1f8f2 809f 4ce8 bb80 b0d06165d42b.jpg

  3K Download

 • Attachment

  e0b82a3a5d5b4656b32e3417ee36edbfMjAxODA0OTIzfC0xfHNianxFUEhPUlRF.png

  1K Download

 • Attachment

  Innsynskrav lederl nninger juli 2018.pdf

  314K Download View as HTML

Viser til din henvendelse den 01.07.2018 med begjæring om innsyn.

 

Lønnsnivået på lederstillinger i Sjøfartsdirektoratet er vedlagt.

 

Med vennlig hilsen

[1]fce1f8f2-809f-4ce8-bb80-b0d06165d42b.jpg

Sverre Bjering Postboks Direkte: 52745124
2222
Førstekonsulent 5509
Haugesund, Mobil: 91822924
Norge
Arkiv Telefon:
52 74 50 [2]www.sjofartsdir.no
00

 

Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

 

E-post sendes til [3][epostadresse] for videreformidling til riktig
avdeling.

Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.

 

Fra: Mona Olsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1162]]
Sendt: søndag 1. juli 2018 00:00
Til: Sverre Bjering <[epostadresse]>
Kopi: Postmottak <[epostadresse]>
Emne: Innsynskrav - innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i
Sjøfartsdirektoratet

 

Kjære Sjøfartsdirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for
lederansvar i departementet sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i
kroner og årslønn.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i
første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i
opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av
opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan
sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at
«opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje
underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av
noen av unntakene i loven, har departementet ingen hjemler til å nekte
innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at
personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter
offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende
personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet
og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum
(formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv
2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak
2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft
Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[4][Innsyns-e-postadresse #1162]

Er  [5][Sjøfartsdirektoratet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Sjøfartsdirektoratet? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
[6]https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[7]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

[8][@-e0b82a3a5d5b4656b32e3417ee36edbfMjAxODA0OTIzfC0xfHNianxFUEhPUlRF-@]

References

Visible links
2. http://www.sjofartsdir.no/
3. mailto:[epostadresse]
4. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1162]
5. mailto:[Sjøfartsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
6. https://www.mimesbronn.no/change_request...
7. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Sverre Bjering,

Tusen takk og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen