Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Monica Stensrud, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Lønnsnivået i Porsgrunn kommune

Vi venter på at Monica Stensrud skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Porsgrunn kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i leder- og direktørstillinger i kommunen sortert fra høyeste årslønn og nedover og oppgitt i kroner.

– Gjennomsnittlig årslønn for øvrige ansatte.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, og offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e angir at slike opplysninger kan publiseres på internett, har kommunen ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Porsgrunn Postmottak, Porsgrunn kommune

2 Attachments

Hei!

 

Dette er et automatisk svar som bekreftelse på at vi har mottatt din
e-post.

 

This is an automatically generated response to confirm we have received
your e-mail.

 

 

 

[1]Beskrivelse: Beskrivelse: Med vennlig hilsen
Beskrivelse: Beskrivelse: Porsgrunn kommune
Beskrivelse: Beskrivelse: Dokumentforvaltning og arkiv
Beskrivelse: Beskrivelse: Besøksadresse: Rådhusgata 7,
cid:image001.jpg@01C9BDDD.793D91B0 1. etg

 

[2]Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse:
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image002.jpg@01C9BDDD.793D91B0

 

Sammen om Porsgrunn

 

References

Visible links

Monica Stensrud

Kjære Porsgrunn kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Porsgrunn kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Porsgrunn kommune».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Porsgrunn Postmottak, Porsgrunn kommune

2 Attachments

Hei!

 

Dette er et automatisk svar som bekreftelse på at vi har mottatt din
e-post.

 

This is an automatically generated response to confirm we have received
your e-mail.

 

 

 

[1]Beskrivelse: Beskrivelse: Med vennlig hilsen
Beskrivelse: Beskrivelse: Porsgrunn kommune
Beskrivelse: Beskrivelse: Dokumentforvaltning og arkiv
Beskrivelse: Beskrivelse: Besøksadresse: Rådhusgata 7,
cid:image001.jpg@01C9BDDD.793D91B0 1. etg

 

[2]Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse:
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image002.jpg@01C9BDDD.793D91B0

 

Sammen om Porsgrunn

 

References

Visible links

Per Ivar Eidem, Porsgrunn kommune

Hei !
Beklager at innsynsbegjæringen ikke er besvart før, men det har vært og er ferietid.

Besvarelse på innsynsbegjæring av 29. juni 2018:

Per Wold 1.400.000 rådmann
Øistein Brinck 1.073.000 Kommunalsjef
Aud Fleten 1.034.700 Kommunalsjef
Tollef Stensrud 1.000.500 Kommunalsjef

Gjennomsnittlig årslønn for øvrige ansatte kan ikke besvares uten mer presis definisjon.

Med vennlig hilsen
Per Ivar Eidem
Virksomhetsleder økonomiavdelingen
Porsgrunn kommune
Tlf: 35 54 71 30 | [mobilnummer]
[epostadresse]
Besøksadresse: Rådhusgata 7, 3. etg

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Monica Stensrud [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1147]]
Sendt: 8. juli 2018 09:39
Til: Porsgrunn Postmottak
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Porsgrunn kommune

***** Denne eposten inneholder en klikkbar link. Sjekk at avsender og linken er kjent før du klikker på den. *****

Kjære Porsgrunn kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Porsgrunn kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Porsgrunn kommune».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1147]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Monica Stensrud, vennligst logg inn og gi alle beskjed.