Lønnsnivået i Lørenskog

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Lørenskog kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i leder- og direktørstillinger i kommunen sortert fra høyeste årslønn og nedover og oppgitt i kroner.

– Gjennomsnittlig årslønn for øvrige ansatte.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, og offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e angir at slike opplysninger kan publiseres på internett, har kommunen ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak, Lørenskog kommune

 

Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via e-post.

Henvendelsen vil bli videreformidlet til rett instans i kommunen.

Henvendelser som krever behandling vil bli registrert i kommunens
saksbehandlersystem og besvart så fort som mulig.

 

We confirm the reception of your e-mail.

Your e-mail will be forwarded to the department in question and answered
as soon as possible.

 

Med vennlig hilsen

Lørenskog kommune

dokumentsenteret

Monica Stensrud

Kjære Lørenskog kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Lørenskog kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Lørenskog».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Postmottak, Lørenskog kommune

 

Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via e-post.

Henvendelsen vil bli videreformidlet til rett instans i kommunen.

Henvendelser som krever behandling vil bli registrert i kommunens
saksbehandlersystem og besvart så fort som mulig.

 

We confirm the reception of your e-mail.

Your e-mail will be forwarded to the department in question and answered
as soon as possible.

 

Med vennlig hilsen

Lørenskog kommune

dokumentsenteret

Ane Kirstine Haugen, Lørenskog kommune

6 Attachments

Hei

 

Vedlagt ligger svar på klage over innsyn etter Offentleglova – Lønnsnivået
i Lørenskog kommune.

 

Vennlig hilsen
 
Ane Kirstine Haugen | seksjonsleder | arbeidsgiverseksjonen
938 32 366 | 67 93 40 67 | sentralbord 67 93 40 00
[epostadresse] | www.lorenskog.kommune.no
   
Følg oss på: [1][IMG] [2][IMG] [3][IMG] [4][IMG]
   
Se filmen: [5]Lørenskog – der folk vil bo

 

 

References

Visible links
1. https://www.facebook.com/lorenskogkommune/
2. https://www.instagram.com/lorenskogkommu...
3. https://www.linkedin.com/company/l-rensk...
4. https://www.youtube.com/user/lorenskogko...
5. https://youtu.be/ReIHt-CyvWI

Ane Kirstine Haugen, Lørenskog kommune

8 Attachments

Hei

 

Vedlagt finner du informasjonen du ba om innsyn i.

 

Fortsatt god sommer!

 

Vennlig hilsen
 
Ane Kirstine Haugen | seksjonsleder | arbeidsgiverseksjonen
938 32 366 | 67 93 40 67 | sentralbord 67 93 40 00
[1][epostadresse] | [2]www.lorenskog.kommune.no
   
Følg oss på: [3][IMG][4][IMG] [5][IMG] [6][IMG]
   
Se filmen: [7]Lørenskog – der folk vil bo

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.lorenskog.kommune.no/
3. https://www.facebook.com/lorenskogkommune/
4. https://www.instagram.com/lorenskogkommu...
5. https://www.linkedin.com/company/l-rensk...
6. https://www.youtube.com/user/lorenskogko...
7. https://youtu.be/ReIHt-CyvWI