Lønnsnivået i Direktoratet for sammfunnssikkerhet og beredskap

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar i direktoratet sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har direktoratet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

hilde.kjer@dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1 Attachment

Hei,

Viser til innsynsbegjæring vedr. lønnsnivået for ledere i DSB. Vedlagt
følger exceloversikt.

 

Hilde Kjær
seksjonssjef

Økonomi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Rambergveien 9

2014, 3103 Tønsberg

Mobil +47 92 45 60 37

[1]www.dsb.no

 

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

 

 

References

Visible links
1. http://www.dsb.no/

Kjære [email address],

Tusen takk og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Kjære Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Morten.Karlsen@dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1 Attachment

Hei,

 

Vi viser til innsynsbegjæring vedr. lønnsutviklingen for øverste ledere i
DSB, og gjennomsnittlige nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder
som ikke er ledere.

Vedlagt følger excel oversikt.  

 

DSB ble opprettet som eget direktorat i 2004, men tok i bruk SAP som
lønnssystem 01.05.2006, og opplysninger før det har vi ikke tilgang på.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Morten Karlsen

Seniorrådgiver

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Tlf. 95890732

 

 

 

Fra: Marte Nilsen[[Innsyns-e-postadresse #1167]]

Sendt: 08.07.2018 17:22:43

Til: #Postmottak DSB

Tittel: Re: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Direktoratet for
sammfunnssikkerhet og beredskap

Kjære Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er

elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som
viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger
forrige leder hadde i løpet av sin

ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke
er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og

sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager
for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge

formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse
om klageadgang dersom dere ikke gir fullt

innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil
bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[1][Innsyns-e-postadresse #1167]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for

personvern og åndsverk her:

[2]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din

organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1167]
2. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære [email address],

Takk og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen