Lønnsnivået i Direktoratet for e-helse

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Direktoratet for e-helse,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar i direktoratet sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har direktoratet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Postmottak E-helse, Direktoratet for e-helse

Takk for brevet. Vi sender det til rett avdeling.

Direktoratet for e-helse
Pb. 221 Skøyen
0213 Oslo
Besøksadresse:  Verkstedveien 1, 0277 Oslo
Tlf: 21 49 50 70
[1]www.ehelse.no

Your inquiry has been received and forwarded to the relevant Department.

Yours sincerely

The Norwegian Directorate of eHealth
P.O.Box 221 Skøyen, N-0213 Oslo, Norway
[2]www.ehelse.no

Direktoratet for e-helse
[3][Direktoratet for e-helse henvendelses-e-postadresse]
ehelse.no | [4]LinkedIn | [5]Facebook | [6]Twitter | [7]Nyhetsbrev

 

 

References

Visible links
1. http://www.ehelse.no/
2. http://www.ehelse.no/
3. mailto:[Direktoratet for e-helse henvendelses-e-postadresse]ehelse.no%20%7c%20linkedin%20%7c%20facebook%20%7c%20twitter%20%7c%20nyhetsbrev
4. https://no.linkedin.com/company/direktor...
5. https://www.facebook.com/Direktoratetfor...
6. https://twitter.com/DirEhelse
7. http://ehelse.us15.list-manage.com/subsc...

E-helse Lønn, Direktoratet for e-helse

1 Attachment

Hei!

 

Vi viser til krav om innsyn i lønn for stillinger med lederansvar. Under
følger oversikt over lønn for ansatte med lederansvar i Direktoratet for
e-helse:

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Ane Christine Engh

Rådgiver

Seksjon HR

Telefon: (+47) 984 48 592

 

Direktoratet for e-helse
ehelse.no

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marte Nilsen [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #1170]]
Sendt: 1. juli 2018 19:23
Til: Postmottak E-helse
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Direktoratet for e-helse

 

Kjære Direktoratet for e-helse,

 

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

 

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for
lederansvar i direktoratet sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i
kroner og årslønn.

 

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i
første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i
opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av
opplysningane i eit anna dokument.»

 

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan
sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

 

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at
«opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje
underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av
noen av unntakene i loven, har direktoratet ingen hjemler til å nekte
innsyn i noen del av innsynskravet.

 

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at
personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter
offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende
personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet
og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

 

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum
(formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv
2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak
2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft
Excel-format.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Marte Nilsen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[2][Innsyns-e-postadresse #1170]

 

Er  [3][Direktoratet for e-helse henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Direktoratet for e-helse? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[4]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[5]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1170]
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1170]
3. mailto:[Direktoratet for e-helse henvendelses-e-postadresse]
4. https://www.mimesbronn.no/change_request...
5. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Direktoratet for e-helse,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Direktoratet for e-helse sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Direktoratet for e-helse».

Dere hevder dere har oversendt listen over lederlønninger, men eposten inneholder ikke noen slik liste.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

E-helse Lønn, Direktoratet for e-helse

Hei Marte,

 

Jeg har vært inne på internettadressen du oppgir link til under der den
komplette historien for din innsynshenvendelse og all korrespondanse er
gjort tilgjengelig.

Her finner jeg også en link til listen som viser lønnsnivået hos oss. Har
du sett denne linken? Dersom du skulle trenge bistand for å åpne linken,
gi oss beskjed.

 

Med ønske om en fortsatt fin dag,

 

Ina Kook Rambøl

 

HR-direktør

Direktoratet for e-helse

+47 901 80 695

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marte Nilsen [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #1170]]
Sendt: 4. juli 2018 21:18
Til: Postmottak E-helse
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Direktoratet
for e-helse

 

Kjære Direktoratet for e-helse,

 

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

 

Jeg skriver for å klage på Direktoratet for e-helse sin håndtering av min
innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Direktoratet for e-helse».

 

Dere hevder dere har oversendt listen over lederlønninger, men eposten
inneholder ikke noen slik liste.

 

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
[2]https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

 

Med vennlig hilsen,

 

Marte Nilsen

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #1170]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[4]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1170]
2. https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1170]
4. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Direktoratet for e-helse,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Direktoratet for e-helse sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Direktoratet for e-helse».

Med henvisning til Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning § 5 første ledd og offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov, ber jeg om at dere oversender de aktuelle dokumentene i både PDF-format og Excel-format:

«§ 5.Obligatoriske standarder for tekstdokumenter som vedlegg til e-post Ferdigstilte tekstdokumenter som skal sendes som vedlegg til e-post fra forvaltningsorganer til innbyggere og næringsliv, skal utformes i PDF 1.4-1.6, PDF 1.7 (ISO 32000-1) eller PDF/A (ISO 19005-1).»

Sivilombudsmannen, som er øverste organ i innsynssaker, har i sak 2016/726 og 2016/880 tolket loven dithen at den alminnelige borger som krever innsyn i tillegg til PDF har krav på å få utlevert aktuelle oppstillinger i Excel-format:

«En innsynsberettiget har i utgangspunktet rett til innsyn i ethvert filformat, dersom vilkårene for å kunne kreve en sammenstilling av opplysninger fra en database for øvrig er oppfylt. Dette gjelder også i de tilfellene der det allerede er foretatt en sammenstilling i et annet format.»

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

E-helse HR, Direktoratet for e-helse

2 Attachments

Hei igjen,

 

Vennligst finn vedlagt informasjonen du etterspør i både PDF-format og
Excel-format.

 

Med ønske om en fortsatt god sommer!

 

Ina Kook Rambøl

 

HR-direktør

Direktoratet for e-helse

+47 901 80 695

 

 

 

 

 

Fra: Postmottak E-helse
Sendt: fredag 6. juli 2018 09:32
Til: E-helse HR <[epostadresse]>; Ina Kook Rambøl
<[epostadresse]>
Emne: VS: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i
Direktoratet for e-helse

 

 

 

Denne e-postmeldingen er videresendt fra sentralt e-postmottak for
Direktoratet for e-helse. Et eventuelt svar må sendes til den opprinnelige
avsenderen ved å skrive inn/kopiere inn e-postadressen i Til-feltet.

 

Vennlig hilsen

avdeling arkiv og dokumentasjonsforvaltning

norskhelsenett

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marte Nilsen [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #1170]]
Sendt: 6. juli 2018 07:40
Til: Postmottak E-helse
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Direktoratet
for e-helse

 

Kjære Direktoratet for e-helse,

 

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

 

Jeg skriver for å klage på Direktoratet for e-helse sin håndtering av min
innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Direktoratet for e-helse».

 

Med henvisning til Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning § 5
første ledd og offentleglova § 1 første ledd ande punktum
(formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv
2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov, ber jeg om at dere
oversender de aktuelle dokumentene i både PDF-format og Excel-format:

 

Ǥ 5.Obligatoriske standarder for tekstdokumenter som vedlegg til e-post
Ferdigstilte tekstdokumenter som skal sendes som vedlegg til e-post fra
forvaltningsorganer til innbyggere og næringsliv, skal utformes i PDF
1.4-1.6, PDF 1.7 (ISO 32000-1) eller PDF/A (ISO 19005-1).»

 

Sivilombudsmannen, som er øverste organ i innsynssaker, har i sak 2016/726
og 2016/880 tolket loven dithen at den alminnelige borger som krever
innsyn i tillegg til PDF har krav på å få utlevert aktuelle oppstillinger
i Excel-format:

 

«En innsynsberettiget har i utgangspunktet rett til innsyn i ethvert
filformat, dersom vilkårene for å kunne kreve en sammenstilling av
opplysninger fra en database for øvrig er oppfylt. Dette gjelder også i de
tilfellene der det allerede er foretatt en sammenstilling i et annet
format.»

 

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
[2]https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

 

Med vennlig hilsen,

 

Marte Nilsen

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #1170]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[4]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1170]
2. https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1170]
4. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære E-helse HR,

Tusen takk og god sommer til deg også.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

Kjære Direktoratet for e-helse,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

E-helse HR, Direktoratet for e-helse

1 Attachment

Hei!

 

Vi viser til krav om innsyn.

 

Direktoratet for e-helse ble opprettet 1.1.16 og har kun hatt en direktør,
Christine Bergland. Vedrørende lønn for øverste leder ber vi deg om å
henvende deg til Helse- og omsorgsdepartementet da det er de som er hennes
arbeidsgiver.

Vedlagt følger oversikt over gjennomsnittlig årslønn for stillingskoder
som ikke er lederstillinger.

 

Med vennlig hilsen

 

Ane Christine Engh

Rådgiver

Seksjon HR

Telefon: (+47) 984 48 592

 

Direktoratet for e-helse
ehelse.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marte Nilsen [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #1170]]
Sendt: 8. juli 2018 17:21
Til: Postmottak E-helse
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Direktoratet for
e-helse

 

Kjære Direktoratet for e-helse,

 

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

 

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

 

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger
forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

 

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke
er lederstillinger.

 

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Marte Nilsen

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[2][Innsyns-e-postadresse #1170]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[3]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1170]
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1170]
3. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære E-helse HR,

Takk og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen