Lønnsnivået i Den norske kirke

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Den norske kirke,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar på deres lønningsliste sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven og dere i tillegg selv har adgang til å publisere disse lønningene på internett, jf. offentlegforskrifta § 7 andre ledd bokstav e, har dere ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Sissel Vartdal, Den norske kirke

1 Attachment

Til Olivia Paulsen!

Viser til innsynsbegjæring mottatt 2. juli 2018.

Vedlagt følger oversikt over lønn til ledere i rettssubjektet Den norske kirke.

Med vennlig hilsen

Sissel Vartdal
HR-sjef, Kirkerådet

Tlf: +47 23 08 12 21 – Mobil: + 47 48 99 12 57
Epost: [epostadresse]
www.kirken.no

vis sitert seksjon

Kjære Sissel Vartdal,

Tusen takk, og god sommer :)

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Den norske kirke,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kristian Myhre, Den norske kirke

Til Olivia Paulsen

Grunnet ferieavvikling i Avdeling for administrasjon vil vi allerede nå varsle at vi beklageligvis ikke vil kunne behandle innsynsbegjæringen innenfor den ordinære tidsrammen. Kirkerådet vil behandle begjæringen så snart som mulig etter ferieavviklingen, sannsynligvis i uke 32. Vi beklager forsinkelsen.

Med vennlig hilsen

Kristian Myhre
førstekonsulent

Den norske kirke
Kirkerådet
Avdeling for administrasjon
Telefon: 23 08 12 18
Epost: [epostadresse]

vis sitert seksjon

Kjære Kristian Myhre,

Ferieavvikling regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Imidlertid kan jeg akseptere at dere svarer etter ferien, men da forventer jeg at dere følger opp.

Ønsker dere en god sommer.

Dere får be for meg, tror jeg trenger det ;-)

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Sissel Vartdal, Den norske kirke

1 Attachment

Til Olivia Paulsen!

Viser til innsynsbegjæring datert 8. juli 2018. Her følger vårt svar:

Spørsmål 1: Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.
Svar: Direktør Jens-Petter Johnsen gikk av 31. mai 2018 etter 12 år som øverste leder. Frem til 2017 var direktøren i Kirkerådet (på linje med ca 1600 ansatte i det nye rettssubjektet Den norske kirke) statsansatt, vi har likevel en samlet oversikt over direktørens lønnsutvikling gjennom hele ansettelsesperioden:

31.05.18: kr 1 125 131
01.08.17: kr 1 125 131
01.05.17: kr 1 113 991
01.01.17: kr 1 113 991
01.08.15: ltr 92
01.08.14: ltr 92
01.06.12: ltr 90
01.10.11: ltr 89
01.09.10: ltr 87
01.08.08: ltr 86
01.07.07: ltr 84
01.08.06: ltr 82
01.06.06: ltr 79

Spørsmål 2: Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.
Svar: Knut Andresen var direktør i Kirkerådet fra 1990 til 1996, Erling Pettersen var direktør fra 1996 til 2006 og Jens-Petter Johnsen var direktør fra 2006 til 2018. Spørsmål om årslønn for Andresen og Pettersen samt lønnsøkning i løpet av Pettersens ansettelsesperiode må rettes til staten v/kulturdepartementet ref. svar over.

Spørsmål 3: Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.
Svar: Se vedlegg.

Med vennlig hilsen

Sissel Vartdal
HR-sjef, Kirkerådet

Tlf: +47 23 08 12 21 – Mobil: + 47 48 99 12 57
Epost: [epostadresse]
www.kirken.no

vis sitert seksjon