Lønnsnivået i Bodø kommune

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Bodø kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i leder- og direktørstillinger i kommunen sortert fra høyeste årslønn og nedover og oppgitt i kroner.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har kommunen ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak Bodø Kommune, Bodø kommune

Din e-post er mottatt av Bodø kommune.

Tord Magne Bertinussen, Bodø kommune

Hei
Vi har mottatt din innsynsbegjæring, og den skal selvsagt bli besvart så fort det er mulig. Men jeg er usikker på hva du mener med alle leder- og direktørstillinger. Kan du være mer tydelig på om det gjelder toppledergruppa (kommunaldirektører) eller om det også omfatter f.eks virksomhetsledere(ledere for sykeheimer, rektorer, osv)

Med vennlig hilsen

Tord Berthinussen
Kommunikasjonssjef
 
900 97 508
[epostadresse]
www.bodo.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Postmottak Bodø Kommune
Sendt: 29. juni 2018 08:40
Til: Kjersti Rongved <[epostadresse]>; Tord Magne Bertinussen <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Bodø kommune

Se mail under. Innsynsbegjæring

Med vennlig hilsen

Augusta Wilhelmsen
Konsulent, Dokumentsenteret

75 59 39 03
[epostadresse]
www.bodo.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #1139]>
Sendt: 29. juni 2018 08:07
Til: Postmottak Bodø Kommune <[Bodø kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Bodø kommune

Kjære Bodø kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i leder- og direktørstillinger i kommunen sortert fra høyeste årslønn og nedover og oppgitt i kroner.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har kommunen ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1139]

Er [Bodø kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Bodø kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Postmottak Bodø Kommune, Bodø kommune

Jeg videresender din henvendelse til Lønnsseksjonen for besvarelse.

Hilsen Lilliann Sørmo
Dokumentsenteret Bodø kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1139]]
Sendt: 29. juni 2018 08:07
Til: Postmottak Bodø Kommune
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Bodø kommune

Kjære Bodø kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i leder- og direktørstillinger i kommunen sortert fra høyeste årslønn og nedover og oppgitt i kroner.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har kommunen ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1139]

Er [Bodø kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Bodø kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Bodø kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Bodø kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Bodø kommune».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss, og om en utvidet begrunnelse.

Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak Bodø Kommune, Bodø kommune

Hei,

Vi videresendte henvendelsen din til lønnseksjonen og kommunikasjon 29.06.2018 for besvarelse.
Videresender denne henvendelsen også.

Med vennlig hilsen

Augusta Wilhelmsen
Konsulent, Dokumentsenteret
 
75 59 39 03
[epostadresse]
www.bodo.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #1139]>
Sendt: 7. juli 2018 04:42
Til: Postmottak Bodø Kommune <[Bodø kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Bodø kommune

Kjære Bodø kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Bodø kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Bodø kommune».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss, og om en utvidet begrunnelse.

Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1139]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Finn Albrigtsen, Bodø kommune

1 Attachment

Hei.

Vedlegger oversikt lønn våre toppledere.

Håper det var dette du var ute etter.

Ha en fin dag.

Med vennlig hilsen

Finn Albrigtsen
Konsulent lønn, HR-kontoret

75 55 50 71
[epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #1139]>
Sendt: 7. juli 2018 04:42
Til: Postmottak Bodø Kommune <[Bodø kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Bodø kommune

Kjære Bodø kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Bodø kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Bodø kommune».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss, og om en utvidet begrunnelse.

Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1139]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Finn Albrigtsen,

Jeg vil ha tabellen med alle med ulike former for lederansvar i kommunen, ikke kun toppledere.

Dersom dere ikke ønsker å gi meg dette, vil jeg påklage saken til Fylkesmannen. Dette har dere ikke lov til å holde hemmelig.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Finn Albrigtsen, Bodø kommune

1 Attachment

Hei.

Her har jeg tatt med også alle virksomhetsledere i kommunen.

Med vennlig hilsen

Finn Albrigtsen
Konsulent lønn, HR-kontoret

75 55 50 71
[epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen <[Innsyns-e-postadresse #1139]>
Sendt: 10. juli 2018 19:38
Til: Finn Albrigtsen <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønnsnivået i Bodø kommune

Kjære Finn Albrigtsen,

Jeg vil ha tabellen med alle med ulike former for lederansvar i kommunen, ikke kun toppledere.

Dersom dere ikke ønsker å gi meg dette, vil jeg påklage saken til Fylkesmannen. Dette har dere ikke lov til å holde hemmelig.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

vis sitert seksjon

Kjære Finn Albrigtsen,

Takk, og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen