Lønnsnivået i Arbeids- og sosialdepartementet

Venter på klagebehandling.

Kjære Arbeids- og sosialdepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i stillinger med ulike former for lederansvar i departementet sortert fra høyeste lønn og nedover, oppgitt i kroner og årslønn.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova.

Det fremgår av Justisdepartementets rettleiar til offentleglova at «opplysningar om løn og godtgjering til offentleg tilsette er ikkje underlagde teieplikt» (s. 83). Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har departementet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Den nåværende personopplysningsloven har en bestemmelse i § 6 som angir at personopplysningsloven ikke kan hindre eller begrense innsynsrett etter offentleglova. Bestemmelsen videreføres i den kommende personvernforordningens artikkel 86, som tas inn i norsk lov i sin helhet og ifølge lovens forarbeider faktisk går noe lenger enn sin forgjenger.

Med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov og Sivilombudsmannens sak 2016/726 og 2016/880 ber jeg om å få oversendt oppstillingen i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Kjære Arbeids- og sosialdepartementet,

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og minner derfor om de korte fristene som gjelder ved saksbehandling av innsynskrav etter offentleglova. Etter gjeldende rettspraksis og lov skal innsynskrav behandles uten ugrunnet opphold og senest innen tre virkedager. Når det gjelder krav om utvidet begrunnelse og klage, gjelder en maksimal saksbehandlingstid på ti virkedager. Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som gyldig grunn for å utsette saksbehandling.

Ber om en konkret tilbakemelding på når vi kan forvente at innsynskravet er saksbehandlet.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Kjære Arbeids- og sosialdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Arbeids- og sosialdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivået i Arbeids- og sosialdepartementet».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og minner derfor om de korte fristene som gjelder ved saksbehandling av innsynskrav etter offentleglova. Etter gjeldende rettspraksis og lov skal innsynskrav behandles uten ugrunnet opphold og senest innen tre virkedager. Når det gjelder krav om utvidet begrunnelse og klage, gjelder en maksimal saksbehandlingstid på ti virkedager. Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som gyldig grunn for å utsette saksbehandling.

Ber om en konkret tilbakemelding på når vi kan forvente at innsynskravet er saksbehandlet.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik