Lønnsnivå i Politidirektoratet

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Politidirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stillingsbeskrivelse til alle i direktoratet som tjener over 700 tusen sortert fra høyeste lønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har direktoratet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

May-Helen Sagvåg Tengesdal, Politidirektoratet

1 Attachment

Hei,

 

Henviser til ditt innsynskrav av 16.juni der du ber om innsyn i navn, lønn
og stillingsbeskrivelse for medarbeidere i direktoratet som tjener mer enn
700 000.

 

Jfr. Offentleglova §25 er du innvilget innsyn og opplysningene som
etterspørres følger vedlagt.

 

 

Med vennlig hilsen

 

May-Helen Sagvåg Tengesdal

Seniorrådgiver

 

Politidirektoratet

HR-rådgivning og utvikling

 

Telefon: 91 82 84 50

E-post: mailto: [1][epostadresse]

[2]www.politi.no

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.politi.no/

Kjære May-Helen Sagvåg Tengesdal,

Jeg skulle gjerne også hatt en oversikt som viser henholdsvis gjennomsnittlig lederlønn og gjennomsnittlig lønn til øvrige ansatte (uten navn og stilling) i henholdsvis 1975, 1985, 1995 og i år. Kunne dere laget en oppstilling som viser det, er dere snille? Ønsker å undersøke om lønnsnivået justert for "purchasing power parity" o.l. har endret seg fra å være mindre edruelig enn for 40 år siden med henblikk på borgerjournalistisk blogging om dette..

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

May-Helen Sagvåg Tengesdal, Politidirektoratet

Hei,

Dette er d informasjon som ikke er mulig å fremskaffe da Politidirektoratet ble opprettet først i 2001. Før dette ble den øverste ledelsen av Politi- og lensmannsetaten styrt av Justisdepartementet direkte.

Med vennlig hilsen

May-Helen Sagvåg Tengesdal
HR seniorrådgiver

Politidirektoratet
HR-rådgivning og utvikling

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1018]]
Sendt: 22. juni 2018 22:01
Til: May-Helen Sagvåg Tengesdal
Emne: Re: Innsynsbegjæring om lønnsnivået i Politidirektoratet

Kjære May-Helen Sagvåg Tengesdal,

Jeg skulle gjerne også hatt en oversikt som viser henholdsvis gjennomsnittlig lederlønn og gjennomsnittlig lønn til øvrige ansatte (uten navn og stilling) i henholdsvis 1975, 1985, 1995 og i år. Kunne dere laget en oppstilling som viser det, er dere snille? Ønsker å undersøke om lønnsnivået justert for "purchasing power parity" o.l. har endret seg fra å være mindre edruelig enn for 40 år siden med henblikk på borgerjournalistisk blogging om dette..

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

vis sitert seksjon

Kjære Politidirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste topplederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Mikaela-Liz Sundin, Politidirektoratet

1 Attachment

Hei,

 

Viser til din innsynsbegjæring og svaret følger her:

 

·         Odd Reidar Humlegård. Startlønn 1.103.000,- nåværende lønn
1.695.240,-

·         Øystein Mæland. Startlønn 1.079.000,- sluttlønn 1.215.800,-
Ingelin Killengreen. Startlønn 875.000,- sluttlønn 1.191.000,-

·         Vedlagt følger datagrunnlag for årslønn basert på
stillingskoder.

 

 

Mvh,

Mikaela Sundin
HR-rådgiver
Politidirektoratet
Telefon: 462 77 517
E-post: [1][epostadresse]
[2]www.politi.no  

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.politi.no/