Lønnsnivå i KMD

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stillingsbeskrivelse til alle i departementet som tjener over 700 tusen sortert fra høyeste lønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av § 9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har departementet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Jensen Finn, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Se vedlagte saksdokumenter.

Vh

Finn Jensen

KMD

Kjære Jensen Finn,

Tusen takk.

Dokumentene er innhentet til bruk i borgerjournalistikk. Det er lang tradisjon for å publisere høye lønninger til personer i viktige offentlige stillinger i Norge, noe flere medier har gjort ved mange anledninger. Det er ingen forskjell på Mimes Brønn og f.eks. Dagens Næringsliv når slik publisering skjer.

Men takk for «omtanken».

Med all respekt håper jeg vi slipper en bølge med total paranoia rundt offentlig innsyn i forbindelse med innførselen av personvernforordningen. GDPR er en god lov når den brukes av enkeltindividet for å ivareta sine rettigheter, men den er ikke ment for å beskytte høyt lønnede offentlige tjenestemenn.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Kjære Jensen Finn,

Jeg skulle gjerne også hatt en oversikt som viser henholdsvis gjennomsnittlig lederlønn og gjennomsnittlig lønn til øvrige ansatte (uten navn og stilling) i henholdsvis 1975, 1985, 1995 og i år. Kunne dere laget en oppstilling som viser det, er dere snille? Ønsker å undersøke om lønnsnivået justert for "purchasing power parity" o.l. har endret seg fra å være mindre edruelig enn for 40 år siden med henblikk på borgerjournalistisk blogging om dette.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Jensen Finn, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hei!
Lønnsdata for perioden fra 1975 er ikke tilgjengelige for departementet. På grunn av endringer i departementsstrukturen har departementet siden 1975 vært i gjennom flere endringer og lønnsdata er for denne perioden spredt på ulike analoge og digitale plattformer som ikke er tilgjengelig for oss. Innsynet avslås med bakgrunn i Off. l. § 9.

Vennlig hilsen
Finn Jensen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik <[Innsyns-e-postadresse #1020]>
Sendt: 22. juni 2018 22.02
Til: Jensen Finn <[epostadresse]>
Emne: Re: 18/2951-2 Innsynsbegjæring i navn, lønn og stillingsbeskrivelse - Tilbakemelding

Kjære Jensen Finn,

Jeg skulle gjerne også hatt en oversikt som viser henholdsvis gjennomsnittlig lederlønn og gjennomsnittlig lønn til øvrige ansatte (uten navn og stilling) i henholdsvis 1975, 1985, 1995 og i år. Kunne dere laget en oppstilling som viser det, er dere snille? Ønsker å undersøke om lønnsnivået justert for "purchasing power parity" o.l. har endret seg fra å være mindre edruelig enn for 40 år siden med henblikk på borgerjournalistisk blogging om dette.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

vis sitert seksjon

Kjære Jensen Finn,

Hvordan kan jeg få tilgang til disse dataene? Jeg ønsker å undersøke om det har vært urimelig lønnsvekst, det er kun med disse dataene jeg kan undersøke det.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Jensen Finn, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hei igjen! Jeg tror du bør henvende deg til SSB og høre om de har tall på dette. Vi har det som sagt ikke.
Finn Jensen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik <[Innsyns-e-postadresse #1020]>
Sendt: 27. juni 2018 19.36
Til: Jensen Finn <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: 18/2951-2 Innsynsbegjæring i navn, lønn og stillingsbeskrivelse - Tilbakemelding

Kjære Jensen Finn,

Hvordan kan jeg få tilgang til disse dataene? Jeg ønsker å undersøke om det har vært urimelig lønnsvekst, det er kun med disse dataene jeg kan undersøke det.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

vis sitert seksjon

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste topplederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Hei,

 

På grunn av endringer i departementsstrukturen har departementet vært i
gjennom flere endringer og  lønnsdata fram t.o.m. 2014 er spredt på ulike
analoge og digitale plattformer som ikke er tilgjengelig for oss.

 

Vedlagt følger det av etterspurte opplysninger som er tilgjengelig. Data
gjelder pr 01.01.2018

 

Med hilsen

 

Postmottaket

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Postadresse  Postboks 8112 Dep 0032 Oslo

 

Telefon 22 24 90 90

 

Faks 22 24 27 40

 

Besøksadresse Akersgaten 59

 

E-post [1][Kommunal- og moderniseringsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

 

 

[2]www.regjeringen.no/kmd | [3]Facebook | [4]Flickr | [5]Twitter

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Kommunal- og moderniseringsdepartementet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.regjeringen.no/kmd
3. https://www.facebook.com/kommunalogmoder...
4. https://www.flickr.com/photos/kmdep/
5. https://twitter.com/km_dep

Kjære Postmottak KMD,

Tusen takk.

Med disse opplysningene blir det enklere å se helheten i lønnsforholdene hos dere.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.