Lønnsnivå i Fredrikstad kommune

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Fredrikstad kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i leder- og direktørstillinger i kommunen sortert fra høyeste lønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har kommunen ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Kjære Fredrikstad kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fredrikstad kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønnsnivå i Fredrikstad kommune».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnsn...

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Kubberød Liv Kristin, Fredrikstad kommune

6 Attachments

Hei

 

Viser til krav om innsyn av 21.juni  og klage av 29.juni 2018, hvor du ber
om innsyn i alle leder- og direktørstillinger i kommunen sortert fra
høyeste lønn og nedover.

Vedlagt oversendes en slik oversikt fra Fredrikstad kommune.

 

 

Vennlig hilsen

 

Liv Kristin Kubberød

---------------------

HR/Personalsjef

Personal- og lønnsavdeling

Fredrikstad kommune

Mob: +4792442414

Tel: +4769306253

E-post: [1][epostadresse]

 

[2]fredrikstad[3]facebook[4]twitter[5]image004[6]image006

 

References

Visible links
1. mailto:%[epostadresse]
2. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no
3. file:///tmp/www.facebook.com/Fredrikstad.kommune
4. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no/byjubileet
5. file:///tmp/www.twitter.com/fredrikstadkomm
6. file:///tmp/www.fredrikstad.no

Monica Stensrud

Kjære Kubberød Liv Kristin,

Tusen takk, og god sommer :)

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Monica Stensrud

Kjære Fredrikstad kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger rådmann og kommunalsjefer har hatt i løpet av sine ansettelsesperioder.

– Årslønn og navn på de to siste rådmennene og kommunalsjefene i rekken som har hatt stillingene før dem.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud

Fredrikstad kommune

God dag!

Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført
og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som mulig.

Post som blir journalført blir etter tre dager tilgjengelig på
[1]postlisten til Fredrikstad kommune.

Hvis henvendelsen din inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet
vil ikke disse opplysningene være synlige i den offentlige postlisten.

Vi oppfordrer deg til ikke å sende sensitive personopplysninger på e-post.
Send disse i ordinær post til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602
Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen

Fredrikstad byarkiv
Fredrikstad kommune
Telefon: +47 69 30 60 00
[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/organ...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Johnsen Kirsti Angeland, Fredrikstad kommune

7 Attachments

Hei

 

Viser til epost sendt søndag 8.7.2018 vedr. innsyn etter Offentleglova –
Lønnsnivå i Fredrikstad kommune.

 

Vedlagt oversendes oversikt over lønnsøkninger for både nåværende og
forrige rådmann og seksjonssjefer i Fredrikstad kommune. Det er ikke
gjennomført lønnsforhandlinger iht. Hovedtariffavtalen, kap. 3 for 2018,
så siste lønnsutvikling var pr. 1.5.2017.

 

Når det gjelder spørsmål om gjennomsnittlig nåværende årslønn for de
enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger legger vi ved Lønns- og
stillingsregulativ for Fredrikstad kommune som viser lønn for alle iht.
HTA, kap. 3, 4 og 5. Vi gjør oppmerksom på at stillinger som er
lønnsplassert iht. HTA, kap. 4 i hovedsak er lønnsplassert på bakgrunn av
ansiennitet. Lønns- og stillingsregulativet er pr. 1.8.2017. Det er ikke
gjennomført lønnsforhandlinger iht. HTA, kap. 5 for 2018 enda. Lønns- og
stillingsregulativet for 2018 er ikke klart i påvente av lokale
lønnsforhandlinger i september og i påvente av at lønnsoppgjøret sentralt
for ansatte i HTA, kap. 4 blir oppdatert i vårt HRM-system.

 

Vi håper dette er dekkende for det du har behov for av opplysninger.

 

Vennlig hilsen

Kirsti Angeland Johnsen

---------------------

Personalrådgiver

Personal- og lønnsavdeling

Fredrikstad kommune

Mob: +4741542541

Tel: +4769306057

E-post: [1][epostadresse]

 

[2]fredrikstad[3]facebook[4]twitter[5]image004[6]image006

References

Visible links
1. mailto:%[epostadresse]
2. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no
3. file:///tmp/www.facebook.com/Fredrikstad.kommune
4. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no/tsr
5. file:///tmp/www.twitter.com/fredrikstadkomm
6. file:///tmp/www.fredrikstad.no

Kjære Johnsen Kirsti Angeland,

Tusen takk og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Monica Stensrud