Lønningene i Valgdirektoratet

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Valgdirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger ved direktoratet sortert fra høyeste lønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har direktoratet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

post@valg.no, Valgdirektoratet

1 Attachment

Hei

Viser til ditt innsynskrav, og sender vedlagt oversikt iht forespørsel.

 

Med hilsen

Valgdirektoratet

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Mona Olsen [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #1079]]

Sendt: fredag 22. juni 2018 00:38

Til: Postmottak Valgdirektoratet <[2][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - Lønningene i Valgdirektoratet

 

Kjære Valgdirektoratet,

 

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn
i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane
til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

 

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger ved direktoratet
sortert fra høyeste lønn og nedover.

 

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i
første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i
opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av
opplysningane i eit anna dokument.»

 

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan
sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn
og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har direktoratet
ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29.
Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav,
og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for
unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. §
31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

 

Med vennlig hilsen,

 

Mona Olsen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #1079]

 

Er  [4][Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Valgdirektoratet? I så fall, vær så snill å ta kontakt
med oss ved å bruke dette skjemaet:

[5]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[6]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1079]
2. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1079]
4. mailto:[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
5. https://www.mimesbronn.no/change_request...
6. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Valgdirektoratet,

Takk for oversikt over ledelsens lønninger.

Kunne jeg også fått vite hva som er øvrige ansattes gjennomsnittslønn?

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Valgdirektoratet

Hei

Viser til ditt innsynskrav.

Øvrige ansattes gjennomsnittslønn er kr: 636 000,-

Med hilsen

Valgdirektoratet

Kjære Valgdirektoratet,

Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Kjære Valgdirektoratet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste topplederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

post@valg.no, Valgdirektoratet

1 Attachment

Hei

Vedlagt ligger opplysninger som ble etterspurt i ovennevnte innsynskrav,
jfr strekpunkt 1 og 3.

 

Valgdirektoratet ble opprettet 01.01.2016, og har siden oppstart kun hatt
nåværende toppleder, jfr. strekpunkt 2.

 

Vedlegget oversendes i PDF-format, iht Forskrift om IT-standarder i
offentlig forvaltning §5.

 

 

Mvh

JANNECKE HAUGEN LØNMO

Seniorrådgiver

Administrasjon

 

Valgdirektoratet

Rambergveien 9

Postboks 2080, 3103 Tønsberg

Epost:  [1][epostadresse]

Telefon: +47 33 41 29 52

Mobil: +47 92 25 19 22

[2]www.valg.no

 

Frie, direkte og hemmelige valg

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.valg.no/

Kjære Valgdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønningene i Valgdirektoratet».

Jeg krever å få tilsvarende oppstilling i Excel-format, med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov. Sivilombudsmannen, som er øverste organ i innsynssaker, har i sak 2016/726 og 2016/880 tolket loven dithen at den alminnelige borger som krever innsyn har krav på å få utlevert aktuelle oppstillinger i Excel-format:

«En innsynsberettiget har i utgangspunktet rett til innsyn i ethvert filformat, dersom vilkårene for å kunne kreve en sammenstilling av opplysninger fra en database for øvrig er oppfylt. Dette gjelder også i de tilfellene der det allerede er foretatt en sammenstilling i et annet format.»

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnin...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

post@valg.no, Valgdirektoratet

1 Attachment

Hei

Valgdirektoratet viser til klage på innsynskrav datert 9. juli 2018.
Vedlagt følger den forespurte informasjonen i excel-format.

Vennlig hilsen

Valgdirektoratet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1079]]
Sendt: mandag 9. juli 2018 22:31
Til: Postmottak Valgdirektoratet <[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Lønningene i Valgdirektoratet

Kjære Valgdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lønningene i Valgdirektoratet».

Jeg krever å få tilsvarende oppstilling i Excel-format, med henvisning til offentleglova § 1 første ledd ande punktum (formålsparagrafen) jf. § 7 første ledd som gjennomfører EU-direktiv 2003/98/EF (gjenbruksdirketivet) i norsk lov. Sivilombudsmannen, som er øverste organ i innsynssaker, har i sak 2016/726 og 2016/880 tolket loven dithen at den alminnelige borger som krever innsyn har krav på å få utlevert aktuelle oppstillinger i Excel-format:

«En innsynsberettiget har i utgangspunktet rett til innsyn i ethvert filformat, dersom vilkårene for å kunne kreve en sammenstilling av opplysninger fra en database for øvrig er oppfylt. Dette gjelder også i de tilfellene der det allerede er foretatt en sammenstilling i et annet format.»

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lonnin...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1079]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære [email address],

Tusen takk og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen