Lederlønninger i Datatilsynet

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Datatilsynet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger hos Datatilsynet sortert fra høyeste årslønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har Datatilsynet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Tanja M. Hermansen, Datatilsynet

1 Attachment

Hei,

Vedlagt følger oversikt som forespurt.

Vennlig hilsen

Tanja M. Hermansen
seniorrådgiver, Datatilsynet
………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 27 – Mobil: (+47) 928 03 391
Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo
www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Sissel Svendsberget Røss På vegne av Postkasse
Sendt: fredag 22. juni 2018 11.08
Til: Tanja M. Hermansen <[epostadresse]>
Kopi: Kjersti Pettersen <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Lederlønninger i Datatilsynet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1092]]
Sendt: fredag 22. juni 2018 07.57
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lederlønninger i Datatilsynet

Kjære Datatilsynet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stilling til alle i ledende stillinger hos Datatilsynet sortert fra høyeste årslønn og nedover.

I offentleglova § 25 fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: «Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument.»

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentleglova. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har Datatilsynet ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1092]

Er [Datatilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Datatilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Tanja M. Hermansen,

Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Datatilsynet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Tanja M. Hermansen, Datatilsynet

1 Attachment

Hei
Du får innsyn i lønnsøkninger på øverste leder denne har hatt i sin ansettelsesperiode.
Når det gjelder tidligere direktører har vi ingen informasjon på Helge Seip (1980-1989). Det samme gjelder for Georg Apenes (1989 - 2010). Bjørn Erik Thon er den tredje direktøren i Datatilsynet.
Gjennomsnittlig årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger gis det ikke innsyn i, jf. Offentlighetsloven § 12 b).

Vennlig hilsen

Knut B. Kaspersen
Fagdirektør, Datatilsynet
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1092]]
Sendt: søndag 8. juli 2018 17.17
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lederlønninger i Datatilsynet

Kjære Datatilsynet,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Årslønn og navn på de tre siste øverste lederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1092]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Datatilsynet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg angående Datatilsynet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lederlønninger i Datatilsynet».

På tross av at et tosifret antall offentlige organ har klart å besvare krav om innsyn i gjennomsnittlig lønn for stillingskoder som ikke er lederstillinger og at dette har stor allmen interesse, avslår dere innsyn i dette med henvisning til at det er for arbeidskrevende å finne fram.

I den sammenheng vil jeg nevne at det tosifrede antallet offentlige organ nevnt over har besvart disse kravene usedvanlig raskt, i løpet av 1-2 virkedager for de fleste, mot normalt 4-8 for andre dokumenter.

Det er derfor slik jeg ser det ikke troverdig, eventuelt er dere ikke gode nok i Excel.

Jeg mener videre at § 12 er feil lovanvendelse.

§ 12 er ment for å anvendes på allerede ferdigstilte dokumenter: «Når organet gjer unntak frå innsyn for delar av eit dokument, kan det også gjere unntak for resten av dokumentet dersom». Det er dermed ikke anledning til å bruke paragrafen på oppstillinger etter paragraf 9.

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg derfor om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Videre ber jeg om at den utvidede begrunnelsen er juridisk korrekt og i tråd med formkravene i offentleglova, som krever at hjemmel for unntak spesifiseres med henvisning til ledd, bokstav eller nummer i paragrafene unntak hjemles i.

Viser her til offentleglova § 31 første ledd som foreskriver:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Det følger av offentleglova § 31 at dere ikke kan gi ferdige, generelle svar, dersom disse ikke angir hovedhensynene som er relevante i den aktuelle saken.

Minner om punkt 5.2 i rettleiaren: «Ved praktiseringa av § 12 er det viktig å vere merksam på at reglane i den nye lova som knytter unntakshøvet til opplysningar, er innførde for å oppnå auka innsyn, og at det klare utgangspunktet er at resten av dokumentet skal vere offentleg. Offentleglova § 12 må ikkje praktiserast slik at dette utgangspunktet blir undergrave.»

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lederl...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Tanja M. Hermansen, Datatilsynet

Hei

Vi beklager at det er blitt anvendt feil hjemmel for unntak for sammenstilling av lønnsopplysninger i Excel-skjema. Riktig hjemmel er offentleglova § 9, da sammenstillingen ikke kan gjøres med enkle framgangsmåter. Systemet er slik hos oss at saksbehandler må legge inn hver opplysning manuelt, og i forhold til Justisdepartementets veileder til § 9 tredje ledd medfører dette at vilkåret for innsyn ikke er oppfylt.

Vennlig hilsen

Knut B. Kaspersen
Fagdirektør, Datatilsynet
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1092]]
Sendt: torsdag 12. juli 2018 22.28
Til: Tanja M. Hermansen <[epostadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lederlønninger i Datatilsynet

Kjære Datatilsynet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg angående Datatilsynet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Lederlønninger i Datatilsynet».

På tross av at et tosifret antall offentlige organ har klart å besvare krav om innsyn i gjennomsnittlig lønn for stillingskoder som ikke er lederstillinger og at dette har stor allmen interesse, avslår dere innsyn i dette med henvisning til at det er for arbeidskrevende å finne fram.

I den sammenheng vil jeg nevne at det tosifrede antallet offentlige organ nevnt over har besvart disse kravene usedvanlig raskt, i løpet av 1-2 virkedager for de fleste, mot normalt 4-8 for andre dokumenter.

Det er derfor slik jeg ser det ikke troverdig, eventuelt er dere ikke gode nok i Excel.

Jeg mener videre at § 12 er feil lovanvendelse.

§ 12 er ment for å anvendes på allerede ferdigstilte dokumenter: «Når organet gjer unntak frå innsyn for delar av eit dokument, kan det også gjere unntak for resten av dokumentet dersom». Det er dermed ikke anledning til å bruke paragrafen på oppstillinger etter paragraf 9.

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg derfor om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Videre ber jeg om at den utvidede begrunnelsen er juridisk korrekt og i tråd med formkravene i offentleglova, som krever at hjemmel for unntak spesifiseres med henvisning til ledd, bokstav eller nummer i paragrafene unntak hjemles i.

Viser her til offentleglova § 31 første ledd som foreskriver:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Det følger av offentleglova § 31 at dere ikke kan gi ferdige, generelle svar, dersom disse ikke angir hovedhensynene som er relevante i den aktuelle saken.

Minner om punkt 5.2 i rettleiaren: «Ved praktiseringa av § 12 er det viktig å vere merksam på at reglane i den nye lova som knytter unntakshøvet til opplysningar, er innførde for å oppnå auka innsyn, og at det klare utgangspunktet er at resten av dokumentet skal vere offentleg. Offentleglova § 12 må ikkje praktiserast slik at dette utgangspunktet blir undergrave.»

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/lederl...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen