Lederlønninger i Bergen kommune

Innsynshenvendelsen ble avvist av Bergen kommune.

Kjære Bergen kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stillingsbeskrivelse til alle i leder- og direktørstillinger i kommunen sortert fra høyeste lønn og nedover.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Andrine Paulsen la igjen en merknad ()

Jeg minner om offentligloven §25 som gjelder tilsettingssaker. I fjerde ledd 2. og 3. punktum heter det: "Unntaket i første punktum omfattar ikkje opplysningar om bruttoutbetalingar. Innsyn i opplysningar om bruttoutbetalingar kan givast ved oppstilling av opplysningane i eit anna dokument."

Det følger av dette at bruttolønnen for de aktuelle stillingene kan sammenstilles i en tabell som omfattes av §9 i offentligloven. Siden navn og stilling ikke omfattes av noen av unntakene i loven, har Bergen kommune ingen hjemler til å nekte innsyn i noen del av innsynskravet.

Olsvold, Bjarne Mohn, Bergen kommune

1 Attachment

Hei!

Viser til din innsynsforespørsel.

Vedlagt følger den informasjon som er etterspurt.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har "stillingsbeskrivelser" knyttet til våre stillinger. Det er oppgitt i oversikten "stillingstittel", samt aktuell avdeling og arbeidssted.

Med vennlig hilsen

Bjarne Mohn Olsvold                           
Forhandlingsleder
HR konsern

Bergen kommune
Postboks 7700 | 5020 Bergen
Telefon: 55 56 74 03/ 930 08 182

Bergen kommune behandler alle dokumenter, også e-post, i samsvar med offentleglova og arkivlov. Det betyr at offentligheten kan få innsyn i e-post som er saksrelatert eller har verdi som dokumentasjon.
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hovedpostmottak
Sendt: 17. juni 2018 23:02
Til: Postmottak HR-seksjonen
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Lederlønninger i Bergen kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1015]]
Sendt: 15. juni 2018 21:42
Til: Hovedpostmottak
Emne: innsyn etter Offentleglova - Lederlønninger i Bergen kommune

Kjære Bergen kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Navn, lønn og stillingsbeskrivelse til alle i leder- og direktørstillinger i kommunen sortert fra høyeste lønn og nedover.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1015]

Er [Bergen kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Bergen kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Olsvold, Bjarne Mohn,

Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Kjære Olsvold, Bjarne Mohn,

Jeg skulle gjerne også hatt en oversikt som viser henholdsvis gjennomsnittlig lederlønn og gjennomsnittlig lønn til øvrige ansatte (uten navn og stilling) i henholdsvis 1975, 1985, 1995 og i år. Kunne dere laget en oppstilling som viser det, er dere snille? Ønsker å undersøke om lønnsnivået justert for "purchasing power parity" o.l. har endret seg fra å være mindre edruelig enn for 40 år siden med henblikk på borgerjournalistisk blogging om dette..

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Olsvold, Bjarne Mohn, Bergen kommune

Hei!

Jeg kan være helt enig med deg i at dette kunne være interessante tall. Vi har imidlertid ikke slik oversikt tilgjengelig. En ting er at lønns- og personalsystemene er endret, og de derfor ikke er tilgjengelig i dagens systemer. En annen ting er at det ved graving i gamle systemer for de som sitter på arkiv sannsynligvis ikke ville vært mulig å hente ut statistikker, men kun hente ut data for personer.

Ellers er det også sånn at frem til ca 2000, og i hvert fall fra før 1995 så skjedde all lønnsdannelse i kommunesektoren sentralt så vidt jeg kjenner til. Dette betyr at gjennom å grave i gamle tariffavtaler eller gjennom å etterspørre opplysninger fra KS skal det være mulig å få ut en oversikt over kommunesektoren totalt sett for de tallene du etterspør. Da skal det også ha vært rimelig like forhold mellom kommuner.

Med vennlig hilsen

Bjarne Mohn Olsvold                           
Forhandlingsleder
HR konsern

Bergen kommune
Postboks 7700 | 5020 Bergen
Telefon: 55 56 74 03/ 930 08 182

Bergen kommune behandler alle dokumenter, også e-post, i samsvar med offentleglova og arkivlov. Det betyr at offentligheten kan få innsyn i e-post som er saksrelatert eller har verdi som dokumentasjon.
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1015]]
Sendt: 22. juni 2018 22:02
Til: Olsvold, Bjarne Mohn
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Lederlønninger i Bergen kommune

Kjære Olsvold, Bjarne Mohn,

Jeg skulle gjerne også hatt en oversikt som viser henholdsvis gjennomsnittlig lederlønn og gjennomsnittlig lønn til øvrige ansatte (uten navn og stilling) i henholdsvis 1975, 1985, 1995 og i år. Kunne dere laget en oppstilling som viser det, er dere snille? Ønsker å undersøke om lønnsnivået justert for "purchasing power parity" o.l. har endret seg fra å være mindre edruelig enn for 40 år siden med henblikk på borgerjournalistisk blogging om dette..

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

vis sitert seksjon

Kjære Olsvold, Bjarne Mohn,

Takk for meget nyttige tips.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Kjære Bergen kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste topplederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Johnsen, Ketil Helge, Bergen kommune

Bergen kommune takker for din henvendelse

For at Bergen kommune skal kunne behandle denne henvendelsen på en riktig og forsvarlig måte vil vi komme tilbake med et svar, når retter personer for denne forespørselen er tilbake på jobb etter sommeren.

Vi ber om forståelse for dette svar.

Med vennlig hilsen

Ketil H. Johnsen
Rådgiver
HR konsern/ HR rådgivning
Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom
Bergen kommune
Telefon: 55 56 69 38/ 97 72 84 58

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Postmottak byr. finans, innovasjon og eiendom
Sendt: mandag 9. juli 2018 09:17
Til: Postmottak LRS <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Lederlønninger i Bergen kommune

Hei

Er dette noe dere har oversikt over? Uklart hva vedkommende mener med "leder", og om det er for hver avdeling eller totalt i kommunen.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hovedpostmottak
Sendt: mandag 9. juli 2018 09:05
Til: Postmottak byr. finans, innovasjon og eiendom <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Lederlønninger i Bergen kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1015]]
Sendt: 8. juli 2018 17:03
Til: Hovedpostmottak
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lederlønninger i Bergen kommune

Kjære Bergen kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste topplederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1015]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Johnsen, Ketil Helge,

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Jeg viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Imidlertid kan jeg akseptere at dere svarer etter ferien, men da forventer jeg at dere følger opp.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Olsvold, Bjarne Mohn, Bergen kommune

1 Attachment

Hei!

Vedlagt følger svar på innsynsbegjæring.

Vennlig hilsen

Bjarne Mohn Olsvold                           
Forhandlingsleder
HR konsern

Bergen kommune
Postboks 7700 | 5020 Bergen
Telefon: 55 56 74 03/ 930 08 182

Bergen kommune behandler alle dokumenter, også e-post, i samsvar med offentleglova og arkivlov. Det betyr at offentligheten kan få innsyn i e-post som er saksrelatert eller har verdi som dokumentasjon.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Herman Langvik [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1015]]
Sendt: 8. juli 2018 17:03
Til: Hovedpostmottak
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Lederlønninger i Bergen kommune

Kjære Bergen kommune,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av sin ansettelsesperiode og vedkommende sin nåværende årslønn som sammenligningsgrunnlag.

– Årslønn og navn på de tre siste topplederne deres og lønnsøkninger forrige leder hadde i løpet av sin ansettelsesperiode.

– Gjennomsnittlig nåværende årslønn for de enkelte stillingskoder som ikke er lederstillinger.

Ber om å få dette utlevert i Microsoft Excel-format.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1015]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------