Ledelsen i SSB sin korrepsondanse om omstillingsprosessen

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– All korrespondanse internt og eksternt ledelsen har hatt i forbindelse med omstillingsprosessen i SSB i 2017.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg om en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Viser til Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 37: «Så lenge eit dokument ikkje er å rekne som eit privat dokument, vil dokument som er hos eit forvaltningsorgan i utgangspunktet vere å rekne som eit saksdokument for dette organet. Det er ikkje noko krav at dokumentet må gjelde ei konkret sak i organet. At dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg. Så lenge dette kravet er oppfylt, har det heller ikkje noko å seie at dokumentet ikkje har vore gjenstand for noka eigentleg sakshandsaming i organet. Sjølv om eit dokument berre er teke «til orientering», vil det såleis likevel kunne vere eit saksdokument for organet.

Det har heller ikkje noko å seie for spørsmålet om eit dokument skal reknast som eit saksdokument for organet om dokumentet er journalført eller ikkje.»

Viser også til rettlederen, s. 34: «Dokumentomgrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt. Dette inneber at det ikkje har noko å seie korleis informasjonen er lagra, eller korleis han kjem til uttrykk, til dømes som tekst, lyd, bilde eller ein modell. Det sentrale er at informasjonen er lagra på ein måte som gjer det mogleg å finne han att. Definisjonen dekkjer både tradisjonelle papirdokument, inkludert kart, skisser og fotografi, informasjon som er lagra elektronisk, og mikrofilm, lydband eller video. Òg multimedie- dokument, som inneheld ein kombinasjon av tekst, lyd og bilete, vil vere omfatta av definisjonen.

Alle lagringsformene er likestilte. Dette inneber mellom anna at det ikkje spelar noka rolle for innsynsretten om eit dokument er kome inn som elektronisk post eller som vanleg post.»

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Hunstad, Siv, Statistisk sentralbyrå - SSB

Viser til din forespørsel datert 9. november 2017 kl. 22:11, om innsyn i all korrespondanse, internt og eksternt, ledelsen har hatt i forbindelse med omstillingsprosessen i SSB i 2017.

Du har allerede mottatt kopi av de aktuelle dokumentene i forbindelse med din forespørsel om innsyn i samband med navngitt forskers endring av arbeidsoppgaver.

Vennlig hilsen

Arkivet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #523]]
Sendt: torsdag 9. november 2017 22:11
Til: Postmottak <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Ledelsen i SSB sin korrepsondanse om omstillingsprosessen

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– All korrespondanse internt og eksternt ledelsen har hatt i forbindelse med omstillingsprosessen i SSB i 2017.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg om en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Viser til Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 37: «Så lenge eit dokument ikkje er å rekne som eit privat dokument, vil dokument som er hos eit forvaltningsorgan i utgangspunktet vere å rekne som eit saksdokument for dette organet. Det er ikkje noko krav at dokumentet må gjelde ei konkret sak i organet. At dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg. Så lenge dette kravet er oppfylt, har det heller ikkje noko å seie at dokumentet ikkje har vore gjenstand for noka eigentleg sakshandsaming i organet. Sjølv om eit dokument berre er teke «til orientering», vil det såleis likevel kunne vere eit saksdokument for organet.

Det har heller ikkje noko å seie for spørsmålet om eit dokument skal reknast som eit saksdokument for organet om dokumentet er journalført eller ikkje.»

Viser også til rettlederen, s. 34: «Dokumentomgrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt. Dette inneber at det ikkje har noko å seie korleis informasjonen er lagra, eller korleis han kjem til uttrykk, til dømes som tekst, lyd, bilde eller ein modell. Det sentrale er at informasjonen er lagra på ein måte som gjer det mogleg å finne han att. Definisjonen dekkjer både tradisjonelle papirdokument, inkludert kart, skisser og fotografi, informasjon som er lagra elektronisk, og mikrofilm, lydband eller video. Òg multimedie- dokument, som inneheld ein kombinasjon av tekst, lyd og bilete, vil vere omfatta av definisjonen.

Alle lagringsformene er likestilte. Dette inneber mellom anna at det ikkje spelar noka rolle for innsynsretten om eit dokument er kome inn som elektronisk post eller som vanleg post.»

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #523]

Er [Statistisk sentralbyrå - SSB henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Statistisk sentralbyrå - SSB? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Hunstad, Siv,

Ordlyden i den andre innsynsbegjæringen var noe forskjellig. Videre minner jeg om at det er adgang til å påklage også når organet hevder de har gitt ut alt de har, men man ikke er fornøyd med det man får. Dere er da nødt til å oversende klagen til klageorgan.

Ber om en bekreftelse på at dere opererer med samme forståelse av offentleglova som jeg skisserer ovenfor.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

Viser til din klage datert 15. november d.å..

Vi er grunnleggende sett enig i din påstand om forvaltningen ikke kan "blokkere klage ved å hevde at man har utlevert alt man besitter; dere plikter å saksbehandle alle klager der klagende part ikke er fornøyd med det som utleveres." Vi mener imidlertid at dette ikke er relevant i denne saken. Vi behandler alle innsynsforespørsler grundig, og dersom noen ikke er fornøyd med det som utleveres oppfordre vi til å spesifisere hva misnøyen gjelder. Det håper vi at du også vil kunne gjøre.

Med vennlig hilsen

Arkivet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #523]]
Sendt: 15. november 2017 18:57
Til: Hunstad, Siv
Emne: Re: Innsyn ledelsen i SSB sin korrepsondanse om omstillingsprosessen

Kjære Hunstad, Siv,

Ordlyden i den andre innsynsbegjæringen var noe forskjellig. Videre minner jeg om at det er adgang til å påklage også når organet hevder de har gitt ut alt de har, men man ikke er fornøyd med det man får. Dere er da nødt til å oversende klagen til klageorgan.

Ber om en bekreftelse på at dere opererer med samme forståelse av offentleglova som jeg skisserer ovenfor.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Kjære Pressebestilling,

Men media har fått ting jeg ikke har fått, enten over eller under bodet, som samsvarer med ordlyden min, har de ikke?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Pressebestilling, Statistisk sentralbyrå - SSB

Viser til din henvendelse datert 2. desember d.å..

Arkivet i SSB behandler alle innsynsforespørsler grundig, og gjør ikke forskjell på folk. Privatpersoner og journalister får samme oppfølging. Vi forholder oss til de spørsmål vi får inn, og tar det som utgangspunkt for å finne frem til relevant dokumentasjon. Aktuelle dokumenter kan være arkivert i vårt sakssystem, eller annet sted.

Samtidig kan vi ikke utelukke at forespørsler er blitt håndtert utenfor arkivet. Dette er noe vi arbeider for å unngå, men det kan skje av og til. Dette kan medføre at enkeltansatte selv kan ha gitt ut dokumenter, dokumenter som arkivet ikke kjenner til. I en virksomhet som SSB, hvor digital kommunikasjon er det foretrukne valget, er vi avhengig av medvirkning fra alle for å sikre den dokumentasjonen som skal til arkiv.

Media har tilgang til andre kilder enn vår dokumentasjon, og kan slik fremskaffe andre opplysninger enn det vi har oversikt over.

Med vennlig hilsen

Arkivet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #523]]
Sendt: 2. desember 2017 20:33
Til: Pressebestilling
Emne: Re: SV: Innsyn ledelsen i SSB sin korrepsondanse om omstillingsprosessen

Kjære Pressebestilling,

Men media har fått ting jeg ikke har fått, enten over eller under bodet, som samsvarer med ordlyden min, har de ikke?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statistisk sentralbyrå - SSB sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ledelsen i SSB sin korrepsondanse om omstillingsprosessen».

Ber om at klagen realitetsbehandles på dokumentnivå og oversendes overordnet organ uansett hva dere konkluderer med eller mener.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ledels...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak, Statistisk sentralbyrå - SSB

Vi viser til e-post av 29. juni om klage over innsyn i saken som omtales som "Ledelsen i SSB sin korrespondanse om omstillingsprosessen".

Innsynskravet ble behandlet av SSB i november og desember 2017, og vi viser særlig til våre siste svar fra 2. og 15. desember 2017.

Saken ble da avsluttet fra vår side og vi kan ikke se at det har fremkommet ny informasjon i saken

Med vennlig hilsen

Arkivet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #523]]
Sendt: fredag 29. juni 2018 05:51
Til: Postmottak <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Ledelsen i SSB sin korrepsondanse om omstillingsprosessen - sendt pressebestilling - ges

Kjære Statistisk sentralbyrå - SSB,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statistisk sentralbyrå - SSB sin håndtering av min innsynshenvendelse «Ledelsen i SSB sin korrepsondanse om omstillingsprosessen».

Ber om at klagen realitetsbehandles på dokumentnivå og oversendes overordnet organ uansett hva dere konkluderer med eller mener.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/ledels...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #523]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------