Kritikkverdige forhold i Øyvind Buraas sin personalmappe

Venter på klagebehandling.

Kjære Politidirektoratet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Eventuelle tjenestemessige reaksjoner mot Øyvind Buraas eller andre dokumenter om kritikkverdige handlinger Buraas har begått som måtte finnes i hans personalmappe.

Når det gjelder offentlig ansatte og hvordan en offentlig ansatt har opptrådt i sin stilling, er dette sjeldent taushetsbelagt, selv om det gjelder straffbare forhold, se bla. Justisdepartementets rettleiar, punkt 6.2.3.2 (s.82,83):

«Teieplikta for opplysningar om personlege tilhøve gjeld òg i tenestemannssaker. Men fordi offentleg tilsette skal ivareta allmenne interesser, er teieplikta for opplysningar knytte til arbeid for det offentlege snevrare enn det som elles gjeld.» (…) «At ein offentleg tenestemann har fått ein tenesterelatert reaksjon som til dømes avskil, blir ikkje rekna som eit personleg tilhøve. Det vil òg vere anledning til å opplyse om den direkte årsaka til reaksjonen, til dømes at personen har utvist grov uforstand i tenesta. Det vil heller ikkje vere teieplikt for opplysningar om at ein tenestemann har gjort seg skuldig i straffbare handlingar i tenesta og kva reaksjon dette har ført til, anten det gjeld administrative eller strafferettslege reaksjonar.»

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Kjære Politidirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kritikkverdige forhold i Øyvind Buraas sin personalmappe».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kritik...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak POD, Politidirektoratet

Rusinnsyn krevde den 22.06.2018 innsyn i "eventuelle tjenestemessige
reaksjoner mot Øyvind Buraas eller andre dokumenter om kritikkverdige
handlinger Buraas har begått".

 

Slik vi forstår henvendelsen ønsker Rusinnsyn å finne ut om det er noen
slik sak for Buraas, altså å få innsyn i opplysninger. Til det vil
Politidirektoratet bemerke at innsynsretten gjelder identifiserbare
dokumenter eller dokumenter i identifiserbare saker. Etter offentleglova §
28 andre ledd må innsynskravet gjelde en bestemt sak eller i rimelig
utstrekning saker av en bestemt art. Henvendelsen gjelder ikke en bestemt
sak, det er ikke vist til noe forhold som tilsier at det er noen sak med
Buraas i Politidirektoratet. "Dokumenter om kritikkverdige handlinger
Buraas har begått" utgjør heller ikke saker av en bestemt art. Det gjør
heller ikke "eventuelle tjenestemessige reaksjoner mot Øyvind Buraas",
avgrensningen til Buraas gjør at det ikke er en generisk sakstype, "saker
av en bestemt art" (og et mer generisk innsynskrav knyttet til slikt
innhold ville fort ha strandet på kravet om rimelig utstrekning, ikke pga.
antallet men pga. vanskelig gjenfinnbarhet). Selv om man ikke trenger å
oppgi konkret saksnummer for å identifisere saken eller sakstypen,
forutsettes det i merknadene til offentleglova § 28 i Ot.prp. nr. 102
(2004-2005) s. 151 at innsynsretten gjelder konkrete saker. Vi mener at
kravet til avgrensning i offentleglova § 28 andre ledd innebærer at
innsynskrav fra den som er på såkalt "fisketur" rettet mot enkeltpersoner
ikke fyller vilkårene i bestemmelsen.

 

Vi avslår innsynskravet fordi det ikke gjelder en bestemt sak eller i
rimelig utstrekning saker av en bestemt art, jf. offentleglova § 28 andre
ledd.

Vedtaket kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet, jf.
offentleglova § 32

 

 

Med hilsen

 

Postmottak

Politidirektoratet

[1][Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Politidirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kritikkverdige forhold i Øyvind Buraas sin personalmappe».

En personalmappe inneholder ikke tusenvis av dokumenter.

At dere avslår disse kravene systematisk på paragraf 28 og er frekke nok til å skamløst innrømme dette i Politiforum, tyder på at dere ikke kan offentleglova. Det er feil anvendelse av paragrafen.

Her har jeg i tillegg bedt om ting det er adgang til innsyn i, som det er god grunn til å finne frem om det finnes, og som ikke kan unntas hverken på paragraf 28 eller 13.

Jeg påklager, og ber om at klagen oversendes overordnet organ dersom jeg ikke gis innsyn. Klagen skal oversendes senest om 10 dager i henhold til gjeldende rettspraksis, dere bryter loven når dere trenerer disse sakene i et halvt år eller mer.

Når jeg ser politiet helt bevisst vise fingeren til loven slik, over tid og helt systematisk, mister jeg all respekt jeg har for politiet. Dere burde være dem som følger loven, i stedet er dere de aller største forbryterne når det kommer til offentlighet.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kritik...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn