Kripos-rapporten om Hansken

Innsynshenvendelsen ble avvist av Politidirektoratet.

Kjære Politidirektoratet,

Kripos oppgir å ha utarbeidet en rapport for dere om overvåkningsverktøyet «Hansken».

Ber i medhold av offentleglova om innsyn i denne.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak POD, Politidirektoratet

 

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 7 i sak 201802718
mottatt 20180628 22:38:00. Kravet er avslått med grunnlag i Offl. § 13, 1.
ledd, jf. Politireg.l. § 23, 2. ledd.

Ved avslag eller delvis innsyn kan det kreves en nærmere begrunnelse for
avgjørelsen i samsvar med reglene i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32.

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 7 i sak 201802718
motteke 20180628 22:38:00. Kravet er avslått med grunnlag i Offl. § 13, 1.
ledd, jf. Politireg.l. § 23, 2. ledd.

Ved avslag eller delvis innsyn kan ein krevje ei nærare grunngjeving for
avgjerda i samsvar med reglane i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32

 

Med hilsen

 

Postmottak

Politidirektoratet

[1][Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Politidirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav og innsynsklager.

Jeg skriver angående Politidirektoratet sitt svar på min innsynshenvendelse «Kripos-rapporten om Hansken».

Den 28. juni ba jeg om innsyn i rapporten Kripos har utarbeidet for dere om overvåkningsverktøyet «Hansken».

Den 2. juli ble kravet om innsyn i dokument nr. 7 i sak 201802718 avslått i sin helhet, med henvisning til offentleglova § 13 første ledd, jf. politiregisterloven § 23 andre ledd.

Vi har fått innsyn i bestillingen av rapporten fra Kripos fra POD datert 16. februar. I bestillingen ber POD ikke Kripos gjøre noen vurderinger i forhold til personvern, men kun vurdere om dette er et egnet "big data" verktøy (som dere samtidig kaller "state of the art"). Mye av det POD ber om kan etter vårt syn vanskelig sies å være sensitivt, og i lys av den senere tids skandaler med misbruk av "big data" og innførselen av GDPR er dette et meget viktig sak for borgerne å få innsyn i. Det er vanskelig å se at økt innsyn i det minste i deler av rapporten kan true politiets operative virksomhet eller andre hensyn som skal dekkes av politiregisterlovens § 23 på noen som helst måte. Verktøyet er heller ikke tatt i bruk.

Ett av målene med offentleglova er nettopp at den alminnelige borger skal kunne gjøre seg kjent med en sak før forvaltningen fatter avgjørelser som har stor betydning for deres liv over deres hoder, uten demokatisk debatt. I et land som Norge, bør direktoratet etter vårt syn være åpne om denne typen teknologi som kan ha såpass store konsekvenser for borgerne og som en tradisjonelt har forbundet med mer autoritære samfunn.

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg derfor om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Samtidig ber jeg om innsyn i de øvrige dokumentene i sak 201802718 og saksomslag/dokumentliste som viser en oversikt over sakens dokumenter.

I henhold til politiregisterloven § 34 er § 23 ikke til hinder for at opplysningene gis ut når dette er nødvendig «for offentlig kontroll med myndighetsutøvelsen og for å gi saklig og nøktern informasjon om hendelser av allmenn interesse».

Vi vil samtidig minne om at unntaket i § 23 andre ledd foreskriver at det må være «nødvendig» å unnta opplysningene, noe som tilsier et strengt skadekrav. Vi ber om en forklaring fra POD, helt konkret, på hvorfor det er «nødvendig» å unnta alle opplysninger i rapporten i sin helhet, særlig i lys av at bestillingen til Kripos ikke ser spesielt sensitiv ut og at dette helt klart er en sak av stor allmenn interesse på linje med Palantir og Cambridge Analytica.

Det er forøvrig ikke anledning til å unnta hele dokumenter med henvisning til offentleglova § 13 slik dere har gjort. Unntaket gjelder opplysninger, ikke hele dokumenter, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 69. Normalt skal altså slike dokumenter sladdes før de frigis.

Ber om en snarlig tilbakemelding slik at vi får et bedre grunnlag for evt. å påklage deres avgjørelse.

Dere har ikke adgang til å bruke mer enn 10 virkedager på å utarbeide den utvidede begrunnelsen, jf. offentleglova § 31 andre ledd andre punktum.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kripos...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak POD, Politidirektoratet

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 1 i sak 201802718
mottatt 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meroffentlighet etter Offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan det kreves en nærmere begrunnelse for
avgjørelsen i samsvar med reglene i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32.

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 1 i sak 201802718
motteke 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meirinnsyn etter offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan ein krevje ei nærare grunngjeving for
avgjerda i samsvar med reglane i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32

Hilsen

Postmottak

Politidirektoratet

[1][Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

--------------------------------------------------------------------------

Bestillers navn: Mona Olsen
Arbeidssted :
Adresse :
Postnr/Poststed:
E-post : [Innsyns-e-postadresse #1133]
Faxnummer :
Telefon :
Sendes med : e-post

[2]Utfør oppgave

References

Visible links
1. mailto:[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://arkiv-prod-001/ProdArkiv98/startf...

Postmottak POD, Politidirektoratet

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 2 i sak 201802718
mottatt 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meroffentlighet etter Offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan det kreves en nærmere begrunnelse for
avgjørelsen i samsvar med reglene i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32.

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 2 i sak 201802718
motteke 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meirinnsyn etter offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan ein krevje ei nærare grunngjeving for
avgjerda i samsvar med reglane i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32

Hilsen

Postmottak

Politidirektoratet

[1][Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Bestillers navn: Mona Olsen
Arbeidssted :
Adresse :
Postnr/Poststed:
E-post : [Innsyns-e-postadresse #1133]
Faxnummer :
Telefon :
Sendes med : e-post

[2]Utfør oppgave

References

Visible links
1. mailto:[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://arkiv-prod-001/ProdArkiv98/startf...

Postmottak POD, Politidirektoratet

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 3 i sak 201802718
mottatt 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meroffentlighet etter Offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan det kreves en nærmere begrunnelse for
avgjørelsen i samsvar med reglene i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32.

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 3 i sak 201802718
motteke 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meirinnsyn etter offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan ein krevje ei nærare grunngjeving for
avgjerda i samsvar med reglane i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32

Hilsen

Postmottak

Politidirektoratet

[1][Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

--------------------------------------------------------------------------

Bestillers navn: Mona Olsen
Arbeidssted :
Adresse :
Postnr/Poststed:
E-post : [Innsyns-e-postadresse #1133]
Faxnummer :
Telefon :
Sendes med : e-post

[2]Utfør oppgave

References

Visible links
1. mailto:[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://arkiv-prod-001/ProdArkiv98/startf...

Postmottak POD, Politidirektoratet

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 4 i sak 201802718
mottatt 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meroffentlighet etter Offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan det kreves en nærmere begrunnelse for
avgjørelsen i samsvar med reglene i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32.

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 4 i sak 201802718
motteke 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meirinnsyn etter offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan ein krevje ei nærare grunngjeving for
avgjerda i samsvar med reglane i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32

Hilsen

Postmottak

Politidirektoratet

[1][Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

--------------------------------------------------------------------------

Bestillers navn: Mona Olsen
Arbeidssted :
Adresse :
Postnr/Poststed:
E-post : [Innsyns-e-postadresse #1133]
Faxnummer :
Telefon :
Sendes med : e-post

[2]Utfør oppgave

References

Visible links
1. mailto:[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://arkiv-prod-001/ProdArkiv98/startf...

Postmottak POD, Politidirektoratet

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 5 i sak 201802718
mottatt 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meroffentlighet etter Offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan det kreves en nærmere begrunnelse for
avgjørelsen i samsvar med reglene i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32.

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 5 i sak 201802718
motteke 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meirinnsyn etter offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan ein krevje ei nærare grunngjeving for
avgjerda i samsvar med reglane i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32

Hilsen

Postmottak

Politidirektoratet

[1][Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

--------------------------------------------------------------------------

Bestillers navn: Mona Olsen
Arbeidssted :
Adresse :
Postnr/Poststed:
E-post : [Innsyns-e-postadresse #1133]
Faxnummer :
Telefon :
Sendes med : e-post

[2]Utfør oppgave

References

Visible links
1. mailto:[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://arkiv-prod-001/ProdArkiv98/startf...

Postmottak POD, Politidirektoratet

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 6 i sak 201802718
mottatt 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meroffentlighet etter Offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan det kreves en nærmere begrunnelse for
avgjørelsen i samsvar med reglene i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32.

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 6 i sak 201802718
motteke 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meirinnsyn etter offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan ein krevje ei nærare grunngjeving for
avgjerda i samsvar med reglane i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32

Hilsen

Postmottak

Politidirektoratet

[1][Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

--------------------------------------------------------------------------

Bestillers navn: Mona Olsen
Arbeidssted :
Adresse :
Postnr/Poststed:
E-post : [Innsyns-e-postadresse #1133]
Faxnummer :
Telefon :
Sendes med : e-post

[2]Utfør oppgave

References

Visible links
1. mailto:[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://arkiv-prod-001/ProdArkiv98/startf...

Postmottak POD, Politidirektoratet

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 7 i sak 201802718
mottatt 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meroffentlighet etter Offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan det kreves en nærmere begrunnelse for
avgjørelsen i samsvar med reglene i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32.

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 7 i sak 201802718
motteke 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meirinnsyn etter offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan ein krevje ei nærare grunngjeving for
avgjerda i samsvar med reglane i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32

Hilsen

Postmottak

Politidirektoratet

[1][Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

--------------------------------------------------------------------------

Bestillers navn: Mona Olsen
Arbeidssted :
Adresse :
Postnr/Poststed:
E-post : [Innsyns-e-postadresse #1133]
Faxnummer :
Telefon :
Sendes med : e-post

[2]Utfør oppgave

References

Visible links
1. mailto:[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://arkiv-prod-001/ProdArkiv98/startf...

Postmottak POD, Politidirektoratet

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 8 i sak 201802718
mottatt 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meroffentlighet etter Offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan det kreves en nærmere begrunnelse for
avgjørelsen i samsvar med reglene i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32.

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 8 i sak 201802718
motteke 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meirinnsyn etter offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan ein krevje ei nærare grunngjeving for
avgjerda i samsvar med reglane i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32

Hilsen

Postmottak

Politidirektoratet

[1][Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

--------------------------------------------------------------------------

Bestillers navn: Mona Olsen
Arbeidssted :
Adresse :
Postnr/Poststed:
E-post : [Innsyns-e-postadresse #1133]
Faxnummer :
Telefon :
Sendes med : e-post

[2]Utfør oppgave

References

Visible links
1. mailto:[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://arkiv-prod-001/ProdArkiv98/startf...

Postmottak POD, Politidirektoratet

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 9 i sak 201802718
mottatt 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meroffentlighet etter Offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan det kreves en nærmere begrunnelse for
avgjørelsen i samsvar med reglene i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32.

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 9 i sak 201802718
motteke 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meirinnsyn etter offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan ein krevje ei nærare grunngjeving for
avgjerda i samsvar med reglane i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32

Hilsen

Postmottak

Politidirektoratet

[1][Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

--------------------------------------------------------------------------

Bestillers navn: Mona Olsen
Arbeidssted :
Adresse :
Postnr/Poststed:
E-post : [Innsyns-e-postadresse #1133]
Faxnummer :
Telefon :
Sendes med : e-post

[2]Utfør oppgave

References

Visible links
1. mailto:[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://arkiv-prod-001/ProdArkiv98/startf...

Postmottak POD, Politidirektoratet

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 10 i sak 201802718
mottatt 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meroffentlighet etter Offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan det kreves en nærmere begrunnelse for
avgjørelsen i samsvar med reglene i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklages i samsvar med reglene i offentleglova § 32.

Vi viser til kravet ditt om innsyn i dokument nr. 10 i sak 201802718
motteke 20180702 18:18:00. Kravet er avslått med grunnlag i offentleglova
§ Offl. 21.

Meirinnsyn etter offentleglova § 11 er vurdert.

Ved avslag eller delvis innsyn kan ein krevje ei nærare grunngjeving for
avgjerda i samsvar med reglane i offentleglova § 31.

Avslaget kan påklagast i samsvar med reglane i offentleglova § 32

Hilsen

Postmottak

Politidirektoratet

[1][Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

--------------------------------------------------------------------------

Bestillers navn: Mona Olsen
Arbeidssted :
Adresse :
Postnr/Poststed:
E-post : [Innsyns-e-postadresse #1133]
Faxnummer :
Telefon :
Sendes med : e-post

[2]Utfør oppgave

References

Visible links
1. mailto:[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]
2. http://arkiv-prod-001/ProdArkiv98/startf...

Kjære Politidirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å be om en utvidet begrunnelse for Politidirektoratet sitt avslag på min innsynshenvendelse «Kripos-rapporten om Hansken».

Den 3. juli fikk jeg avslag på innsyn i dokument 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 i sak 201802718.

Med hensyn til selve rapporten (dokument nr. 7) har dere i kjent stil endret hjemmel, uten å oppgi årsak (det er min erfaring at POD har for vane å sjonglere med hjemlene på denne måten). Dere har også unntatt dokumentene i sin helhet, selv om det ikke er adgang til det under unntakshjemmelen dere bruker.

Det er nesten ikke til å tro.

Her planlegger dere å innføre avanserte overvåkningssystemer der roboter i form av programmer skal overvåke borgerne med kunstig intelligens, midt i Cambridge Analytica-skandalen og samtidig som en innfører GDPR i norsk lov.

Og så skal dere nekte den alminnelige borger innsyn i dette!

Dere vil gjøre det bak borgernes rygg. I bestillingen til Kripos har dere provoserende nok vært så ivrige på økt overvåkning og "state of the art" kunstig intelligens at dere ikke en gang nevner personvern.

Det er slikt en skulle tro kunne forekomme i diktaturer og autoritære, udemokratiske land, eller i en dystopisk science fiction-film om en fremtid vi ikke ønsker oss. Ikke i et demokratisk og humanistisk, fritt land som Norge.

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg derfor om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Videre ber jeg om at den utvidede begrunnelsen er juridisk korrekt og i tråd med formkravene i offentleglova, som krever at hjemmel for unntak spesifiseres med henvisning til ledd, bokstav eller nummer i paragrafene unntak hjemles i.

Viser her til offentleglova § 31 første ledd som foreskriver:

«Avslag på innsynskrav skal vere skriftleg. Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt. Byggjer avslaget på forskrift, må organet opplyse om dette, og kva punkt i forskrifta avslaget byggjer på. Avslaget skal også opplyse om høvet til å klage og om klagefristen.»

Det følger av offentleglova § 31 at dere ikke kan gi ferdige, generelle svar, dersom disse ikke angir hovedhensynene som er relevante i den aktuelle saken.

Minner også om at man ikke kan unnta hele dokumenter uten å samtidig vise til en av bokstavene i § 12 for flere av hjemlene. Det er nærmere angitt i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, øverst på s. 69:

«I føresegnene i offentleglova § 13, § 15 andre ledd, §§ 20 og 21, § 22 andre punktum, § 23 fyrste og andre ledd, § 24 fyrste og tredje ledd og § 26 andre ledd, tredje ledd andre punktum og fjerde ledd er unntakshøvet knytt til opplysningar.»

Om det ikke er grunnlag for å bruke § 12 skal dokumentet sladdes og gis ut. Minner i denne sammenhengen om punkt 5.2 i rettleiaren: «Ved praktiseringa av § 12 er det viktig å vere merksam på at reglane i den nye lova som knytter unntakshøvet til opplysningar, er innførde for å oppnå auka innsyn, og at det klare utgangspunktet er at resten av dokumentet skal vere offentleg. Offentleglova § 12 må ikkje praktiserast slik at dette utgangspunktet blir undergrave.»

§ 21 gir kun anledning til å unnta opplysninger dersom det er påkrevet av hensyn til nasjonal trygghet eller forsvar; fjerntliggende og små skadevirkninger er ikke tilstrekkelig for å benytte hjemmelen.

Alle unntak unntatt § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd punkt 1 er kan-unntak, det betyr at organet kan gi ut dokumentene selv om det er mulig å unnta dem. Det skal gjøres en vurdering av merinnsyn etter § 11:

«Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.»

Anmoder om at dere gjør dere kjent med aktuelle kapitler i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova i forbindelse med utarbeidelsen av svaret.

Ber om en snarlig tilbakemelding slik at jeg får et bedre grunnlag for evt. å påklage deres avgjørelse.

Saken vil påklages til Justisdepartementet om 10 dager dersom jeg ikke har mottatt begrunnelsen (dere kan ikke bruke mer enn 10 virkedager).

Dersom dere ikke klarer å gi begrunnelsen innen den tid, vil det ta seg svært dårlig ut. Ole Løstegaard i Lovavdelingen og Politiavdelingen i departementet samt Sivilombudsmannen er i økende grad oppmerksomme på den totale mangelen på respekt for offentleglova direktoratet systematisk utviser.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kripos...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak POD, Politidirektoratet

Hei,

Vi viser til dine henvendelser av 2. og 3. juli med emnene "Re: Ang. begjæring om innsyn i dokumenter - 201802718-10 - Innsyn avslått" og "Klage over innsyn etter Offentleglova - Kripos-rapporten om Hansken". Samlet fremstår det noe uklart hvilke saker du ønsker innsyn i, og hvilke svar du klager over og ber om begrunnelse for. Det er ikke sammenheng mellom de saksnummer du henviser til, og de dokumentene/saksbeskrivelsene du henviser til. Sak 201802718 omhandler ikke utprøvingen av den såkalte "Hansken". Innsynsbegjæringene for dokumentene i sak 201802718 er derfor, av ganske naturlige grunner, avslått med en annen hjemmel enn rapporten om utprøvingen av Hansken.

Vi må derfor få be om at du klargjør hvilke avslag du klager på, og hvilke du ber om begrunnelse for. Det er mulig dette også kan blir klarere om du beskriver (uten henvisning til saksnummer) hvilke dokumenter/saker du i utgangspunktet ønsker innsyn i, knyttet til dine henvendelser hhv 2. og 3. juni. Hvis begge ovenstående innsynsbegjæringer og krav om begrunnelser hele tiden har handlet om Kripos sin utprøving av "Hansken", så kan vi orientere om at dette er saksnummer 201802691.

Hilsen
Postmottak
Politidirektoratet
[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1133]]
Sendt: 2. juli 2018 18:18
Til: Postmottak POD
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Kripos-rapporten om Hansken

Kjære Politidirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynskrav og innsynsklager.

Jeg skriver angående Politidirektoratet sitt svar på min innsynshenvendelse «Kripos-rapporten om Hansken».

Den 28. juni ba jeg om innsyn i rapporten Kripos har utarbeidet for dere om overvåkningsverktøyet «Hansken».

Den 2. juli ble kravet om innsyn i dokument nr. 7 i sak 201802718 avslått i sin helhet, med henvisning til offentleglova § 13 første ledd, jf. politiregisterloven § 23 andre ledd.

Vi har fått innsyn i bestillingen av rapporten fra Kripos fra POD datert 16. februar. I bestillingen ber POD ikke Kripos gjøre noen vurderinger i forhold til personvern, men kun vurdere om dette er et egnet "big data" verktøy (som dere samtidig kaller "state of the art"). Mye av det POD ber om kan etter vårt syn vanskelig sies å være sensitivt, og i lys av den senere tids skandaler med misbruk av "big data" og innførselen av GDPR er dette et meget viktig sak for borgerne å få innsyn i. Det er vanskelig å se at økt innsyn i det minste i deler av rapporten kan true politiets operative virksomhet eller andre hensyn som skal dekkes av politiregisterlovens § 23 på noen som helst måte. Verktøyet er heller ikke tatt i bruk.

Ett av målene med offentleglova er nettopp at den alminnelige borger skal kunne gjøre seg kjent med en sak før forvaltningen fatter avgjørelser som har stor betydning for deres liv over deres hoder, uten demokatisk debatt. I et land som Norge, bør direktoratet etter vårt syn være åpne om denne typen teknologi som kan ha såpass store konsekvenser for borgerne og som en tradisjonelt har forbundet med mer autoritære samfunn.

I tråd med offentleglova § 31 andre ledd ber jeg derfor om en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensyn som har vært avgjørende for avslag er angitt:

«Den som har fått avslag, kan innan tre veker frå avslaget vart motteke, krevje ei nærare grunngiving for avslaget der hovudomsyna som har vore avgjerande for avslaget, skal nemnast. Organet skal gi skriftleg grunngiving snarast råd og seinast innan ti arbeidsdagar etter at kravet vart motteke.»

Samtidig ber jeg om innsyn i de øvrige dokumentene i sak 201802718 og saksomslag/dokumentliste som viser en oversikt over sakens dokumenter.

I henhold til politiregisterloven § 34 er § 23 ikke til hinder for at opplysningene gis ut når dette er nødvendig «for offentlig kontroll med myndighetsutøvelsen og for å gi saklig og nøktern informasjon om hendelser av allmenn interesse».

Vi vil samtidig minne om at unntaket i § 23 andre ledd foreskriver at det må være «nødvendig» å unnta opplysningene, noe som tilsier et strengt skadekrav. Vi ber om en forklaring fra POD, helt konkret, på hvorfor det er «nødvendig» å unnta alle opplysninger i rapporten i sin helhet, særlig i lys av at bestillingen til Kripos ikke ser spesielt sensitiv ut og at dette helt klart er en sak av stor allmenn interesse på linje med Palantir og Cambridge Analytica.

Det er forøvrig ikke anledning til å unnta hele dokumenter med henvisning til offentleglova § 13 slik dere har gjort. Unntaket gjelder opplysninger, ikke hele dokumenter, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 69. Normalt skal altså slike dokumenter sladdes før de frigis.

Ber om en snarlig tilbakemelding slik at vi får et bedre grunnlag for evt. å påklage deres avgjørelse.

Dere har ikke adgang til å bruke mer enn 10 virkedager på å utarbeide den utvidede begrunnelsen, jf. offentleglova § 31 andre ledd andre punktum.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: http://webdefence.global.blackspider.com...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1133]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
http://webdefence.global.blackspider.com...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Politidirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Politidirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kripos-rapporten om Hansken».

Javel, det var ganske uklart og jeg mener det ikke bare er min feil.

Dere kunne f.eks. oppgi sakstitler og gi litt bedre veiledning.

Jeg ber herved om innsyn i hele saken som gjelder Hansken, unntatt de av dokumentene jeg allerede er gitt innsyn i, og påklager herved også alle avslag jeg har fått i denne tråden, uavhengig av om de er relatert til Hansken eller ikke.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kripos...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak POD, Politidirektoratet

Hei, vi må bare beklage hvis våre svar og korrespondanse har bidratt til
uklarhet. Vi håper følgende kan bidra til mer klarhet:

Sak 201802691 er saken med din innsynsbegjæring om dokumenter vedr.
"Hansken". Du har fått innsyn i det du har bedt om i denne saken, med
unntak av sluttrapporten fra Kripos. Den er unntatt offentlig med
utgangspunkt i at innholdet er underlagt taushetsplikt. Den er dessuten å
anse som internt saksforberedende dokument fra underliggende enhet, og vil
omfattes av unntaket i offl. 15, 1. ledd.

Sak 201802718 gjelder øvelse Trident Juncture 2018, og
situasjonsrapporteringer fra politidistrikt og særorgan i forbindelse med
denne. Her har du bedt om innsyn i dok 1-10, og fått avslag på samtlige
med henvisning til offl. § 21. For oss kan det virke som dette
saksnummeret feilaktig har kommet inn i korrespondansen om "Hansken", og
formentlig ikke er en sak du i utgangspunktet søkte informasjon om. Vi
beklager dersom vi har bidratt til denne uklarheten.

Vi håper dette var klargjørende, og at du basert på dette på ny kan
presisere om det er avslaget i sluttrapporten til "Hansken" du ønsker å
klage på, eller om det er avslaget på dokumentene i saken om Trident
Juncture – evt. om du klager over begge. Hvis du i første omgang ønsker en
begrunnelse for avslaget på en av de respektive, eller begge, bes du også
om å klargjøre dette.

 

 

Med hilsen

 

Postmottak

Politidirektoratet

[1][Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Politidirektoratet henvendelses-e-postadresse]