Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Mikael Hansen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Krav om innsyn i tidligere Forsvarets Lønnsadministrasjon innkrevning av feilaktig utbetalt lønn

Vi venter på at Mikael Hansen skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Hei! Jeg ønsker innsyn i tidligere Forsvarets Lønnsadministrasjon sine saksdokumenter relatert til saker hvor det kreves inn feilaktig utbetalt lønn (ikke reiseregninger). Gjerne relatert til saken hvor lønn utbetalt der personell frivillig fratrer sin stilling. Det jeg konkret ønsker innsyn i er

- Hvor mange saker det har vært de ti siste år. Kan gjerne være de siste tre år hvis det vil være særlig byrdefullt å oppdrive dokumenter tilknyttet ti år.

- Hvilke rettslig grunnlag det anføres som grunnlag for inndriving av feilaktig utbetalt lønn.

- Hvor mange saker som har gått til domstolene, om noen og evt hvilke søkbare henvisninger de har i lovdata eller domstolenes interne saksbehandlingsverktøy.

- Andre relevante dokumenter relatert til disse sakene.

Grunnen til dette innsynskravet er at jeg ønsker å skrive en artikkel om legalitetsprinsippet i offentlig forvaltning, da særlig knyttet opp mot ulike kompetansegrunnlag og hvor de evt støter opp mot kravet til hjemmel i lov. Dette er med andre ord av akademisk interesse.

Takk.

MVH Mikael Hansen

Kjære Forsvarsdepartementet,

Se denne. https://www.mimesbronn.no/request/krav_o...

Henvendelsen er nå så forsinket at jeg betrakter det som et vedtak om avslått innsyn og klager på avslaget

Med vennlig hilsen,

Mikael Hansen

Postmottak@fd.dep.no, Forsvarsdepartementet

2 Attachments

  • Attachment

    Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova Krav om innsyn i tidligere Forsvarets L nnsadministrasj.pdf

    118K Download View as HTML

  • Attachment

    Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova Krav om innsyn i tidligere Forsvarets L nnsadministrasj.pdf

    65K Download View as HTML

+------------------------------------------------------------------------+
| Forsvarsdepartementet |
| Vår ref:      2017/232 - 42 |
| Dato:         08.09.2017 |
+------------------------------------------------------------------------+

Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Krav om innsyn i tidligere
Forsvarets Lønnsadministrasjon innkreving av feilaktig utbetalt lønn

KOPI

Hilsen

Ida Nygaard,
rådgiver
Seksj for iverksetting og styring av personell- og kompetansepolitikk

Gramshaug, Katrine,

Hei!

Viser til ditt innsyn i Forsvarets lønnsadministrasjons saksdokument.
Innsynet er mottatt, og under behandling. Du vil få svar hos oss i løpet
av 7 dager.

 

Med hilsen

█ Katrine Gramshaug
Seniorrådgiver
Forsvarsstaben
Telefon : +47 23 09 67 15 / Intern telefon : 0510 6715

 

P Før du skriver ut: tenk på miljøet

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
mottatt ved en feil, vennligst returner den til Forsvarsstaben og slett
den fra systemet.
This email with attachments is solely for the use of the individual or
entity to which it is addressed. It may contain information that is
confidential or legally privileged. If you are not the intended recipient,
please return the e-mail without producing, distributing or retaining
copies thereof.

FST Kontakt (postboks),

Hei,

Viser til ditt tidligere innsyn.

På grunn av dokumentmengden gis her en generell tilbakemelding på
spørsmålene du har stilt oss.

 

Antall saker:

-          Ant feilutbetalingssaker siste 10 år:       12231

-          Ant feilutbetalingssaker siste  3 år:         2868

 

Rettsgrunnlaget for tilbakebetalingsplikt kan enten være i aml. § 14-15
eller det ulovfestede prinsipp «condictio indebiti».

Condictio indebiti er et latinsk uttrykk for krav om tilbakebetaling av
beløp som betaleren ikke var forpliktet til å betale. Betaler Forsvaret
mer ut i lønn enn forpliktet oppstår en slik situasjon.

Reglene om condictio indebiti er ikke fastsatt i noen lov. Gjennom
rettspraksis er det fastsatt at det må foretas en konkret vurdering av
situasjonen, hvor en rekke momenter spiller inn.

I all vesentlighet har ansatte og Forsvaret/arbeidsgiver blitt enige om at
feil utbetaling trekkes over neste lønn, evt inngår en
tilbakebetalingsavtale (trekkavtale).

Om arbeidsforholdet er avsluttet tilskrives vedkommende og det opprettes
avtaler som nevnt over. Noen få responderer ikke på vår henvendelse, da
overføres saken til innfordringsselskap.

 

FPVS/PLA er ikke kjent med om det er personell som har fratredd sin
stilling som følge av feilutbetalingssaker vedrørende lønn.

 

En liten andel (5-10) saker i året blir oversendt til forliksråd for
vurdering når det oppstår tvist om tilbakebetalingskravet. Forliksrådenes
dom/beslutning er fortrolig og ikke søkbar.

Vurderingen kan påklages til Forsvarsdepartementet (FD) innen 3 uker, jfr.
Forvaltningslovens bestemmelser

 

Med hilsen

█ Katrine Gramshaug
Seniorrådgiver
Forsvarsstaben
Telefon : +47 23 09 67 15 / Intern telefon : 0510 6715

 

 

 

 

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Mikael Hansen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.