Kostnader for manuell opptelling av stemmene ved valget

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Svarene fra kommunene i deres undersøkelse som omhandler kostnader forbundet med manuell opptelling av stemmene ved Stortingsvalget.

– En oppstilling etter offl. § 9 som viser de totale kostadene.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Lian Sissel, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

 

Vedlagt er innsyn i etterspurt informasjon om kompensasjon for
merkostnader, der vi har sammenstilt de samlede ekstrautgiftene for
kommunene.

 

 

Med hilsen

Sissel Lian
seniorrådgiver

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunalavdelingen

Telefon 22 24 68 89
Mobil 48 11 99 68
E-post [1][epostadresse]

[2]www.regjeringen.no/kmd

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.regjeringen.no/kmd

Kjære Lian Sissel,

Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen