Korrupsjon i LO

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Utenriksdepartementet,

Kunne jeg fått innsyn i alle dokumenter som gjelder økonomiske misligheter forbundet med LO, som nevnt her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Utenriksdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Korrupsjon i LO».

Jeg ba om innsyn den 9. mai.

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/korrup...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Sentral kontrollenhet, Utenriksdepartementet

2 Attachments

  • Attachment

    FW innsyn etter Offentleglova Korrupsjon i LO 1650102.pdf.html

    3K Download

  • Attachment

    innsyn etter Offentleglova Korrupsjon i LO 1650102.pdf

    214K Download View as HTML

Det vises til din innsynsbegjæring av 9. mai. Vår saksbehandler Vibeke Lilloe svarte deg på innsynsbegjæringen 11. mai, jamfør vedlagte mail som ble sendt deg den 11. mai.

Gitt at dette er et Norad-prosjekt så vurderte vi det dithen at det var mest hensiktsmessig at du henvendte deg dit. Dersom dette ikke er tilfredsstillende så ber vi deg ta kontakt igjen.

Vi tar gjerne en prat om saken, men har ikke funnet noe telefonnummer vi kan nå deg på. Det vil derfor være fint om du ved eventuell fremtidig kontakt også oppgir et telefonnummer.

Mvh
Thea Ottmann

Thea Martine Ottmann
Underdirektør/Deputy Director
Utenriksdepartementet - Norwegian Ministry of Foreign Affairs Sentral kontrollenhet – Foreign Service Control Unit
Mobile: +47 968 16 780
Office: +47 23 95 1142
www – Facebook - Twitter - Instagram

vis sitert seksjon

Kjære Sentral kontrollenhet,

Av hensyn til min rett til anonymitet, og også av dokumentasjonshensyn slik at offentligheten får innsyn i hvordan dere behandler innsynshenvendelser, ber jeg om at eventuell korrespondanse foregår på epost.

Jeg hadde satt pris på om dere fulgte opp med Norad. Med all respekt: De har jo tilsynelatende mindre respekt for offentlighetsloven enn dere har for journalføring, kan det se ut som.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Sentral kontrollenhet, Utenriksdepartementet

7 Attachments

Det vises til din innsynsbegjæring av 9. mai og vårt svar av 11. mai. Videre vises til påfølgende korrespondanse (din mail av 19. mai, vårt svar av 23. mai, din oppfølgingsmail av 24. mai). Vi presiserer at vi svarte på din innsynsbegjæring av 9. mai innen fristen på tre virkedager. Vi har hatt dialog med Norad og de har bekreftet at de har fått tilsvarende innsynsbegjæring.

I saker som denne, hvor det er et annet organ som saksbehandler selve saken, tar vi ofte en samtale med journalisten på telefon om de ønsker dokumentene fra oss når vi har sjekket at de også får de utlevert fra relevant organ, som i dette tilfelle. Dette for å gjøre den offentlige tjenesteyting mest mulig effektiv og kostnadsbesparende.

Vedlagt følger dokumentene i sin helhet som vi har på saken.

Mvh
Thea Martine Ottmann

Thea Martine Ottmann
Underdirektør/Deputy Director
Utenriksdepartementet - Norwegian Ministry of Foreign Affairs
Sentral kontrollenhet – Foreign Service Control Unit
Mobile: +47 968 16 780
Office: +47 23 95 1142
www – Facebook - Twitter - Instagram

vis sitert seksjon

Kjære Sentral kontrollenhet,

Innsynsretten er ikke forebeholdt den tradisjonelle pressen, og dere kan helt fint ta avklaringer pr. epost. Dere bør etter mitt syn utvise en langt større respekt for retten til anonymt innsyn og forbudet mot forskjellsbehandling, og ikke minst synder dere jo enormt når det gjelder systematiske mangler i journalføring, der det er alment kjent blant journalister at UD er blant de aller verste som bryter arkivloven mest eksplisitt og med viten og vilje av alle i hele forvaltningen.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen