Korrespondanse og dokumenter som omhandler kampanjer for frivillig retur av asylsøkere og flyktninger

Venter på klagebehandling.

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– All ekstern og intern korrespondanse deres ansatte har hatt og alle dokumenter som omhandler planlegging av og annet knyttet til kampanjer for frivillig retur av flyktninger eller asylsøkere i perioden 2015-2016.

Jeg ber om at man inkluderer slik korrespondanse på sms og Facebook messenger såvel som i brevs form og på epost, dersom disse er relevante for aktuelle saker i organet.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg om en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Utlendingsdirektoratet, UDI - Utlendingsdirektoratet

Takk for henvendelsen din. Spørsmål om enkeltsaker, innsendelse av tilleggsdokumenter, fremgangsmåter og søknadsprosesser blir ikke behandlet eller besvart via denne e-postadressen. Du kan få mer informasjon på denne lenken: http://www.udi.no/kontakt-oss/. Dette er et automatisk svar, og du kan ikke svare på denne e-posten. Takk for førespurnaden din. Spørsmål om enkeltsaker, innsending av tilleggsdokument, framgangsmåtar og søknadsprosessar blir ikkje handsama eller svart på via denne e-postadressa. Du kan få meir informasjon på denne lenka: http://www.udi.no/kontakt-oss/. Dette er eit automatisk svar, og du kan ikkje svare på denne e-posten. Thank you for your inquiry. Please note that questions concerning individual cases, submission of additional documents, procedures and application processes will not be processed or answered via this email address. For more information please follow this link: http://www.udi.no/en/contact-us/. This is an automatic response and you cannot reply to this email. Utlendingsdirektoratet (UDI) Postboks 8108 Dep., 0032 Oslo Telefon: 23 35 15 00, www.udi.no The Norwegian Directorate of Immigration (UDI) P.O. Box 8108 Dep, N-0032 Oslo, Norway Telephone: +47 23 35 15 00, www.udi.no

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på UDI - Utlendingsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Korrespondanse og dokumenter som omhandler kampanjer for frivillig retur av asylsøkere og flyktninger».

Den 5. november ba jeg om innsyn i følgende:

– All ekstern og intern korrespondanse deres ansatte har hatt og alle dokumenter som omhandler planlegging av og annet knyttet til kampanjer for frivillig retur av flyktninger eller asylsøkere i perioden 2015-2016.

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/korres...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

Hva er status i klagesaken?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Utlendingsdirektoratet, UDI - Utlendingsdirektoratet

Takk for henvendelsen din. Spørsmål om enkeltsaker, innsendelse av
tilleggsdokumenter, fremgangsmåter og søknadsprosesser blir ikke behandlet
eller besvart via denne e-postadressen. Du kan få mer informasjon på denne
lenken: [1]http://www.udi.no/kontakt-oss/. Dette er et automatisk svar, og
du kan ikke svare på denne e-posten. Takk for førespurnaden din. Spørsmål
om enkeltsaker, innsending av tilleggsdokument, framgangsmåtar og
søknadsprosessar blir ikkje handsama eller svart på via denne
e-postadressa. Du kan få meir informasjon på denne lenka:
[2]http://www.udi.no/kontakt-oss/. Dette er eit automatisk svar, og du kan
ikkje svare på denne e-posten. Thank you for your inquiry. Please note
that questions concerning individual cases, submission of additional
documents, procedures and application processes will not be processed or
answered via this email address. For more information please follow this
link: [3]http://www.udi.no/en/contact-us/. This is an automatic response
and you cannot reply to this email. Utlendingsdirektoratet (UDI) Postboks
8108 Dep., 0032 Oslo Telefon: 23 35 15 00, [4]www.udi.no The Norwegian
Directorate of Immigration (UDI) P.O. Box 8108 Dep, N-0032 Oslo, Norway
Telephone: +47 23 35 15 00, [5]www.udi.no

References

Visible links
1. http://www.udi.no/kontakt-oss/
2. http://www.udi.no/kontakt-oss/
3. http://www.udi.no/en/contact-us/
4. file:///tmp/www.udi.no
5. file:///tmp/www.udi.no

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på UDI - Utlendingsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Korrespondanse og dokumenter som omhandler kampanjer for frivillig retur av asylsøkere og flyktninger».

Det er fullstendig uakspetabelt at dere ignorerer både innsynskrav og klage i denne saken. Ber om at dere umiddelbart saksbehandler kravet. Kommer til å be JD følge opp.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/korres...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på UDI - Utlendingsdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Korrespondanse og dokumenter som omhandler kampanjer for frivillig retur av asylsøkere og flyktninger».

Hva er status i klagesaken?

Sivilombudsmannen godtar en maksimal saksbehandlingstid på 10 dager i ekstraordinære tilfeller i slike klagesaker. Jeg klaget 17. mai.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/korres...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen