Kopi av dokumenter i sak 2012/914, ITU WCIT-12

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Samferdselsdepartementet,

Jeg ber med dette om innsyn i følgende dokumenter i sak 2012/914:

2012/914-1 2012-05-22 Internet Governance og påvirkning på nasjonal
sikkerhet

2012/914-2 2012-07-03 Ber om begrunnelse for avslag på innsyn i dokument

2012/914-3 2012-07-04 Svar på forespørsel om begrunnelse for avslag på
innsyn, jf. offentleglova § 31 annet ledd

2012/914-4 2012-10-18 The World Congress on Information Technology
(WCIT-12) i Dubai

2012/914-5 2012-12-06 Stopp strengere regulering av internett

2012/914-6 2012-12-21 WCIT 2012 - Takkebrev

Jeg ba i slutten av 2012 om innsyn i dokument 2012/914-1. Denne henvendelsen ble avslått 2013-01-04, og i utvidet begrunnelse fikk jeg beskjed av Sondre Graasvoll 2013-01-09 om at dette det omhandlet en pågående forhandling i ITU. Det var dengang usikkert når forhandlingene ble avsluttet, men jeg antar de er avsluttet nå. Jeg ber derfor igjen om innsyn i dette dokumentet, samt de øvrige dokumentene i saken.

Med vennlig hilsen,
P. Reinholdtsen

Samferdselsdepartementet

Sak: 12/914-1 ITU WCIT-12
Dokument: Internet Governance og påvirkning på nasjonal sikkerhet

Din begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 12/914 avslås med begrunnelse i offentleglova § 20, bokstav c.
Merinnsyn etter off.lova § 11 er vurdert.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket”, jf. off.lova § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.lova § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.lova § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Samferdselsdepartementet, jf. off.lova § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 12/914-2 ITU WCIT-12
Dokument: Ber om begrunnelse for avslag på innsyn i dokument

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 2 i sak 12/914. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 12/914-3 ITU WCIT-12
Dokument: Svar på forespørsel om begrunnelse for avslag på innsyn, jf. offentleglova § 31 annet ledd

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 3 i sak 12/914. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 12/914-6 ITU WCIT-12
Dokument: WCIT 2012 - Takkebrev

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 6 i sak 12/914. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Sak: 12/914-5 ITU WCIT-12
Dokument: Stopp strengere regulering av internett

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 5 i sak 12/914. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Sak: 12/914-4 ITU WCIT-12
Dokument: The World Congress on Information Technology (WCIT-12) i Dubai

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 4 i sak 12/914. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet
[Samferdselsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

Kjære Samferdselsdepartementet,

Viser til epost fra dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet med avslag datert 2015-07-31 på min innsynsbegjæring datert 2015-07-23 for dokument 2012/914-1. Jeg ber hervet om utvidet begrunnelse for avslaget, som henviser til offentleglova § 20, bokstav c. Saken omhandler ITUs WCIT-konferanse og de forhandlingen ble vel avsluttet da konferansen var over i desember 2012. Det er blant annet derfor uklart for meg hvilke forhandlinger det henvises til når avslaget viser til denne delen av offentleglova.

I denne anledning ber jeg også om innsyn i hvem som er forfatter av dokumentet i 2012/914-1 som ble videresendt av Kåre Stormark i den norske FN-delegasjonen i Genève.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Wongraven Eli, Samferdselsdepartementet

-----Opprinnelig melding-----

Fra: P. Reinholdtsen [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #16]]

Sendt: 31. juli 2015 20:45

Til: postmottak SD

Emne: Re: Svar på innsynsforespørsel

 

Kjære Samferdselsdepartementet,

 

Viser til epost fra dokumentasjonssenteret i Samferdselsdepartementet med
avslag datert 2015-07-31 på min innsynsbegjæring datert 2015-07-23 for
dokument 2012/914-1.  Jeg ber hervet om utvidet begrunnelse for avslaget,
som henviser til offentleglova § 20, bokstav c.  Saken omhandler ITUs
WCIT-konferanse og de forhandlingen ble vel avsluttet da konferansen var
over i desember 2012. Det er blant annet derfor uklart for meg hvilke
forhandlinger det henvises til når avslaget viser til denne delen av
offentleglova.

 

I denne anledning ber jeg også om innsyn i hvem som er forfatter av
dokumentet i 2012/914-1 som ble videresendt av Kåre Stormark i den norske
FN-delegasjonen i Genève.

 

Med vennlig hilsen,

 

P. Reinholdtsen

 

 

Hei,

Vi viser til ovenstående epost fra deg vedr. innsynsforepørsel og  vårt
svar 31.07.2015.

 

Når det gjelder ønsket om utvidet begrunnelse for vårt avslag på innsyn i
sakens dok. nr. 1, begrunner vi  dette med at off.lova § 20 første ledd
bokstav c) gir hjemmel til å avslå innsynsbegjæring både for saker som
pågår og saker som er avsluttet. Sistnevnte typer saker kan etter denne
bestemmelsen fortsatt være unntatt fra offentlighet, dersom  det er grunn
til å tro at det vil bli forhandlet på nytt om den samme saken. Det avslås
derfor å gi innsyn i dok nr. 1 i saken på dette grunnlaget.

 

Når det gjelder begjæringen om å få vite hvem som er forfatter av dok. nr.
1 imøtekommer vi denne, og opplyser herved at det var Bjørn Kloumann
Bekken som oversendte henvendelsen til Kåre Stormark.

 

 

Med hilsen

Eli Wongraven

Samferdselsdepartementet

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #16]

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Postjournalen for denne saken ligger i OEP som
https://www.oep.no/search/result.html?ca... .

Klage over hemmelighold.

Kjære Samferdselsdepartementet,

klagen gjelder avslag datert 2015-08-04 på min innsynshenvendelse «Kopi av dokumenter i sak 2012/914, ITU WCIT-12» om dokument 2012/914-1.

Avslaget er hjemlet i offentleglova § 20 som gir rett til unntak ”av omsyn til Norges utanrikspolitiske interesser” i situasjoner hvor opplysningene gjelder norske forhandlingsposisjoner, forhandlingsstrategier eller liknende. Jeg ønsker å påklage avslaget.

Innledningsvis tillater jeg oss å minne om formålsparagrafen (§ 1) i offentleglova, som gir klare føringer for hvordan loven skal praktiseres:

”Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.”

Lovgiver har lagt til grunn at de hensyn som er nevnt § 1 skal tillegges vekt som tolkningsmoment og ved tolkningstvil, jf. Innst.O.nr.41 (2005-2006) punkt 2.2:

”Komiteen viser til at en formålsbestemmelse først og fremst har betydning som en programerklæring og målsetning for loven. Men komiteen vil fremheve at den også har en viktig betydning når det er tolkningstvil i forhold til andre bestemmelser i loven. Ved tvil om tolkning skal en prinsipielt sett falle ned på det som er mest i tråd med formålsparagrafen.

Komiteen vil påpeke at man i forslaget til formålsbestemmelse mangler det viktigste og mest åpenbare formålet med loven, nemlig å skape tillit til forvaltningen.”

Unntaket i § 20 c gjelder opplysninger og ikke hele dokumenter. Med andre ord skal de opplysningene det er grunnlag for å unnta, tas ut av dokumentet, mens resten av dokumentet skal frigis. Dette følger direkte av ordlyden, og er framhevet både i forarbeider og i Justisdepartementets ”Rettleiar til offentleglova”. I samme rettleiaren er det også poengtert at unntak for opplysninger av hensyn til Norges utenrikspolitiske interesser, er ”presisert og snevra inn” sammenlignet med offentlighetsloven av 1970 (jf. Justisdepartementets rettleiar, s. 126).

Dette framgår også klart av Stortingets behandling av loven i Innst.O. nr. 41 (2005-2006), jf. punkt 2.7 Unntak for å ivareta utanrikspolitiske interesser mv, der komiteen uttaler:

”Komiteen er klar over at det på områder som har med utenrikspolitikk og andre avtaler av særlig nasjonal betydning, eksempelvis avtaler med andre land om utveksling av etterretningsinformasjon, er nødvendig med unntak av innsyn. Komiteen vil likevel påpeke at det samtidig skal vurderes om deler av informasjonen skal kunne gjøres tilgjengelig dersom dette ikke skader forholdet til andre land eller bryter avtaler om gjensidig fortrolighet. Komiteen vil begrunne dette med at åpenhet ofte er en forutsetning for befolkningens aksept og at det således er grunnlaget for tiltaket. Komiteen vil derfor presisere at de nødvendige unntaksbestemmelser skal nyttes med varsomhet” (min utheving).

Jeg ber derfor om at organet retter seg etter dette og foretar en ny vurdering av om det er gunnlag for å unnta opplysingene.

Videre minner jeg om at unntak begrunnet bokstav c forutsetter at opplysningene gjelder norske forhandlinger, forhandlingsstrategier og lignende der innsyn vil kunne svekke Norges forhandlingsposisjon. Det følger av Justisdepartementets ”Rettleiar til offentleglova” at unntaket som hovedregel kun gjelder fram til forhandlingene er avsluttet, s. 133: «Etter at forhandlingane er avslutta vil det vanlegvis ikkje lenger vere behov for å gjere unntak for opplysningar om forhandlingsposisjonar og liknande. Høvet til å gjere unntak etter fyrste ledd bokstav c gjeld difor i utgangspunktet berre inntil dei aktuelle forhandlingane er avslutta.”

Det er videre et krav at unntak må være påkravd av hensyn til Norges utenrikspolitiske interesser. Ut i fra ordlyden er det altså ikke nok at det er ønskelig eller mest hensiktsmessig; unntak må være påkrevd. Justisdepartementet forklarer det slik på s. 128 i ”Rettleiar til offentleglova: ”At unntak må vere «påkravd» inneber at det må eksistere ei verkeleg fare for at innsyn kan gje skadeverknader av eit visst omfang for norske utanrikspolitiske interesser. Fjerntliggjande og små farar for skadeverknader er ikkje tilstrekkeleg.”

Jeg stiller spørsmål om det eksisterer en reell fare for skade dersom det gis innsyn i de etterspurte opplysninger. Jeg minner også om at det er et generelt mål om mer åpenhet med den nye offentleglova, noe som både framgår av forarbeidene til lova (Ot.prp. 102 (2004-2005), og av lovens formålsparagraf (§ 1). Jeg ber organet vurdere mitt innsynskrav i lys av dette, og at det foretas en ny vurdering av om det foreligger et reelt og saklig behov for unntak som veier tyngre enn offentlighetens krav og behov for innsyn i denne type opplysninger.

På bakgrunn av dette ber jeg om en ny behandling av mitt innsynskrav. Dersom avslaget opprettholdes, ber jeg om at klagen oversendes klageinstans uten ugrunna opphold med kopi til meg, jf. § 32(3). Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kopi_a...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

postmottak SD, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Se vedlagte saksdokument:

 

Med hilsen

Samferdselsdepartementet

 

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Jeg har blogget om det jeg har funnet ut om det opprinnelige dokumentet i saken i http://people.skolelinux.org/pere/blog/I...

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Manglende innsyn er klaget inn til Sivilombudsmannen som har
gitt den saksnummer 2015/2866 . Klageteksten er tilgjengelig fra bloggposten
http://people.skolelinux.org/pere/blog/R... .

Henvendelsen fra Sivilombudsmannen til Samferdselsdepartementet er gitt saksnummer 2015/3192, https://oep.no/search/result.html?period... .