Konsekvenser Ramsar-områdene ved Evenes lufthavn

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Forsvarsbygg,

Ønsker innsyn innsyn i dokument.
Sak: Konsekvenser for verneområder ved utbygging av framskutt base på Harstad/Narvik lufthavn - Evenes - Fylkesmannen i Nordland
Doknr: 7
Journaldato: 15.04.2019
Saksnr: 2013/2624

Skrindo, Audun, Forsvarsbygg

Det vises til Deres innsynsbegjæring i 2013/2624-7 av 24.06.2019.
Begjæringen avslås helt i henhold til offentleglova (offl) § 21, fordi
dokumentene inneholder opplysninger som gjelder nasjonale forsvars- og
tryggingsinteresser.

 

Meroffentlighet etter offl § 11 er vurdert uten at Forsvarsbygg finner
grunn til å gi innsyn fordi hensynet til nasjonale forsvars- og
tryggingsinteresser veier tyngre enn behovet/hensyn for å gi innsyn.

 

Vedtaket kan påklages etter offl § 32 1.ledd. I henhold til offl § 32
3.ledd, jf. forvaltningsloven[2] (fvl) § 29 er klagefristen 3 uker etter
at vedtaket er kommet frem til Dem. Klagen må etter fvl § 32 være
skriftlig, oppgi hvilke(t) dokument(er) klagen gjelder, hvem som har gitt
avslaget og klagerens navn og adresse. Klagen skal også være undertegnet
av klager eller hans fullmektig. Klagen skal sendes Forsvarsbygg, postboks
405 Sentrum, 0103 Oslo. Klageorgan i denne saken vil være
Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg vil sende klagen til departementet
dersom vi ikke finner å kunne omgjøre beslutningen etter en eventuell
klage.»

 

Hilsen

 

Audun Brekke Skrindo

Seniorrådgiver naturforvaltning

Kampflybase

 

FORSVARSBYGG

 

Tlf: +47 Mobil: +47 47024884

E-post: [1][epostadresse]

Internett: [2]forsvarsbygg.no

 

Besøksadresse: Grev Wedels plass 5 – 5. etg.

Postadresse: Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo

Sentralbord: 468 70 400

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.forsvarsbygg.no/

Kjære Forsvarsbygg,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Forsvarsbygg sin håndtering av min innsynshenvendelse «Konsekvenser Ramsar-områdene ved Evenes lufthavn».

Avslaget er begrunnet med nasjonale forsvars- og trygghetsinteresser:
«Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av nasjonale tryggingsomsyn eller forsvaret av landet.»

Begrepet «påkrevd» tyder på at det skal mye til før opplysninger kan unntas. Videre følger det av begrepsbruken «opplysninger» (ikke «dokumenter») at man som utgangspunkt ikke kan unnta hele dokumenter med henvisning til denne bestemmelsen. Sladding av de opplysningene man evt mener skal unntas fra offentlighet er mulig.

Vil minne om formålsparagrafen i offentleglova og krav om merinnsyn i §11 som sier at innsyn bør gis dersom hensynet til offentleg innsyn veier tyngre enn behovet for unntak. Dette, sammen med de strenge kravene for unntak denne bestemmelsen stiller («påkrevd») tilsier en meget høy terskel for å unnta opplysninger. Opplysningene bedt om innsyn i (verneområder RAMSAR) er av stor offentlig interesse, det er derfor viktig at man gjør en skikkelig vurdering av samfunnets rett til innsikt i dette, opp mot faren for nasjonal sikkerhet og forsvar.
På denne bakgrunn anmodes det om en ny vurdering av om unntak er påkrevd av hensyn til Norges sikkerhet og forsvar. Ønsker også en konkretisering av på hvilken måte man mener de unntatte opplysningene kan skade de hensyn denne unntaksbestemmelsen skal verne om, jf. offentleglova § 31(2), som gir rett på en utvidet begrunnelse ved avslag.

Konsekvenser for verneområder (RAMSAR) har stor offentlig interesse. Hvis det er konsekvenser av negativ art så har Forsvarsbygg et særlig ansvar for å formidle ut konsekvensene.
Fremstår rart at dokumenter med informasjon om konsekvenser for verneområder (RAMSAR) innholder så meget av opplysninger som gjelder nasjonale forsvars- og
tryggingsinteresser at dokumentene unntas offentlighet i sin helhet. Det kan ikke være tilfelle at Forsvarsbygg har forvekslet dokumenter her?

Forsvarsbygg: Klagen må etter fvl § 32 være skriftlig, oppgi hvilke(t) dokument(er) klagen gjelder, hvem som har gitt avslaget og klagerens navn og adresse. Klagen skal også være undertegnet
av klager eller hans fullmektig. Klagen skal sendes Forsvarsbygg, postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo.

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) har ikke de krav. Klage sendes digitalt.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/konsek...

Med vennlig hilsen,

Reomontoralius

Skrindo, Audun, Forsvarsbygg

Til Reomontorialius

Dokumentene som er unntatt offentlighet inneholder detaljer om Forsvarets
ressurser og infrastruktur. Dette er unntatt offentlighet ihht §21 i
Offentleglova. De dokumentene som ikke er unntatt offentlighet er delt ut
ved tidligere henvendelse og utgjør de miljøfaglige vurderingene som jeg
forstår er sentrale denne henvendelsen.

Avslaget på de samme dokumentene  blir derfor vurdert til å opprettholdes.

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Reomontoralius <[Innsyns-e-postadresse #2058]>

Sendt: søndag 30. juni 2019 12:33

Til: Postmottak Forsvarsbygg <[epostadresse]>

Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Konsekvenser Ramsar-områdene
ved Evenes lufthavn

 

Kjære Forsvarsbygg,

 

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

 

Jeg skriver for å klage på Forsvarsbygg sin håndtering av min
innsynshenvendelse «Konsekvenser Ramsar-områdene ved Evenes lufthavn».

 

Avslaget er begrunnet med nasjonale forsvars- og trygghetsinteresser:

«Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av
nasjonale tryggingsomsyn eller forsvaret av landet.»

 

Begrepet «påkrevd» tyder på at det skal mye til før opplysninger kan
unntas. Videre følger det av begrepsbruken «opplysninger» (ikke
«dokumenter») at man som utgangspunkt ikke kan unnta hele dokumenter med
henvisning til denne bestemmelsen. Sladding av de opplysningene man evt
mener skal unntas fra offentlighet er mulig.

 

Vil minne om formålsparagrafen i offentleglova og krav om merinnsyn i §11
som sier at innsyn bør gis dersom hensynet til offentleg innsyn veier
tyngre enn behovet for unntak. Dette, sammen med de strenge kravene for
unntak denne bestemmelsen stiller («påkrevd») tilsier en meget høy terskel
for å unnta opplysninger. Opplysningene bedt om innsyn i (verneområder
RAMSAR) er av stor offentlig interesse, det er derfor viktig at man gjør
en skikkelig vurdering av samfunnets rett til innsikt i dette, opp mot
faren for nasjonal sikkerhet og forsvar.

På denne bakgrunn anmodes det om en ny vurdering av om unntak er påkrevd
av hensyn til Norges sikkerhet og forsvar. Ønsker også en konkretisering
av på hvilken måte man mener de unntatte opplysningene kan skade de hensyn
denne unntaksbestemmelsen skal verne om, jf. offentleglova § 31(2), som
gir rett på en utvidet begrunnelse ved avslag.

 

Konsekvenser for verneområder (RAMSAR) har stor offentlig interesse. Hvis
det er konsekvenser av negativ art så har Forsvarsbygg et særlig ansvar
for å formidle ut konsekvensene.

Fremstår rart at dokumenter med informasjon om konsekvenser for
verneområder (RAMSAR) innholder så meget av opplysninger som gjelder
nasjonale forsvars- og tryggingsinteresser at dokumentene unntas
offentlighet i sin helhet.  Det kan ikke være tilfelle at Forsvarsbygg har
forvekslet dokumenter her?

 

Forsvarsbygg: Klagen må etter fvl § 32 være skriftlig, oppgi hvilke(t)
dokument(er) klagen gjelder, hvem som har gitt  avslaget og klagerens navn
og adresse. Klagen skal også være undertegnet av klager eller hans
fullmektig. Klagen skal sendes Forsvarsbygg, postboks 405 Sentrum, 0103
Oslo.

 

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) har
ikke de krav. Klage sendes digitalt.

 

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
https://www.mimesbronn.no/request/konsek...

 

Med vennlig hilsen,

 

Reomontoralius

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[Innsyns-e-postadresse #2058]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Hilsen

 

Audun Brekke Skrindo

Seniorrådgiver naturforvaltning

Kampflybase

 

FORSVARSBYGG

 

Tlf: +47 Mobil: +47 47024884

E-post: [1][epostadresse]

Internett: [2]forsvarsbygg.no

 

Besøksadresse: Grev Wedels plass 5 – 5. etg.

Postadresse: Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo

Sentralbord: 468 70 400

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.forsvarsbygg.no/

Kjære Forsvarsbygg,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Forsvarsbygg sin håndtering av min innsynshenvendelse «Konsekvenser Ramsar-områdene ved Evenes lufthavn».

Er usikker på om hvorvidt Forsvarsbygg behandler rett dokument. Det medfører riktighet at miljø er det sentrale. Dokument det ønskes innsyn i har dokumenttittel "Informasjon vedrørende Ramsar-områdene ved Evenes lufthavn". Det antas at det sentrale er miljøinformasjon vedrørende Ramsar-områdene.
Rett til miljøinformasjon er grunnlovfestet. I tidligere dokument utdelt fremkommer det uavklarte miljø forhold.

Klage opprettholdes.

Er det vurdert?
1. Sladding av eventuelle detaljer om Forsvarets ressurser og infrastruktur.
2. Spørsmål om avgradering legges frem for den som har opprettet dokumentet, for avgjørelse i samsvar med informasjonssikkerhetsforskriften § 2-13 eller i samsvar med beskyttelsesinstruksen § 5 jf. offentlegforskrifta § 10.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/konsek...

Med vennlig hilsen,

Reomontoralius

Postmottak@fd.dep.no,

2 Attachments

+------------------------------------------------------------------------+
| Forsvarsdepartementet |
| Vår ref:      2019/1357 - 2 |
| Dato:         13.08.2019 |
+------------------------------------------------------------------------+

Klage på avslag over innsynsbegjæring

Hilsen

Forsvarsdepartementet,
[epostadresse]