Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Innsynsrett, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Kommunens utbetalinger til leverandører

Vi venter på at Innsynsrett skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Porsanger kommune - Porsánjggu gielda - Porsangin komuuni,

Vi ønsker innsyn i alle utbetalinger til leverandører for regnskapsåret 2015.

Med vennlig hilsen,

Innsynsrett

Postmottak, Porsanger kommune - Porsánjggu gielda - Porsangin komuuni

Vi bekrefter journalføring til sak 2017/344 - til plan- og økonomisjef Helge Nicolaisen
For besvarelse.

Denne uken har saksbehandler vinterferie.

Med vennlig hilsen / Dearvuođaiguin / Ystävälissii tervheissii
 
Grete Utsi
Sekretær postmottak
48502564
 
 
 
Tlf: 78 46 00 00
E-post: [Porsanger kommune - Porsánjggu gielda - Porsangin komuuni henvendelses-e-postadresse]
Postboks 400, Rådhuset, 9712 Lakselv
www.porsanger.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Innsynsrett [mailto:[Innsyns-e-postadresse #310]]
Sendt: søndag 19. februar 2017 18:23
Til: Postmottak <[Porsanger kommune - Porsánjggu gielda - Porsangin komuuni henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Kommunens utbetalinger til leverandører

Kjære Porsanger kommune - Porsánjggu gielda - Porsangin komuuni,

Vi ønsker innsyn i alle utbetalinger til leverandører for regnskapsåret 2015.

Med vennlig hilsen,

Innsynsrett

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #310]

Er [Porsanger kommune - Porsánjggu gielda - Porsangin komuuni henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Porsanger kommune - Porsánjggu gielda - Porsangin komuuni? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Porsanger kommune - Porsánjggu gielda - Porsangin komuuni,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Porsanger kommune - Porsánjggu gielda - Porsangin komuuni sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kommunens utbetalinger til leverandører».

Etter 6 dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk

mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.
På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kommun...

Med vennlig hilsen,

Innsynsrett

Innsynsrett la igjen en merknad ()

Vi har tatt saken direkte opp med klageinstansen: https://www.mimesbronn.no/request/klage_...

Postmottak, Porsanger kommune - Porsánjggu gielda - Porsangin komuuni

Mottatt og journalført på sak 2017/344 dokument 2 til saksbehandler Helge Nicolaisen.

Med hilsen
Porsanger kommune - postmottak
Synnøve Utsi
Sekretær

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Innsynsrett [mailto:[Innsyns-e-postadresse #310]]
Sendt: 25. februar 2017 13:26
Til: Postmottak <[Porsanger kommune - Porsánjggu gielda - Porsangin komuuni henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Kommunens utbetalinger til leverandører

Kjære Porsanger kommune - Porsánjggu gielda - Porsangin komuuni,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Porsanger kommune - Porsánjggu gielda - Porsangin komuuni sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kommunens utbetalinger til leverandører».

Etter 6 dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk

mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.
På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kommun...

Med vennlig hilsen,

Innsynsrett

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #310]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Helge Nicolaisen, Porsanger kommune - Porsánjggu gielda - Porsangin komuuni

Innsynsrett,

 

Viser til deres henvendelse om innsyn i leverandøroversikt for Porsanger
kommune.

 

På hvilket nivå og format ønsker dere innsyn.

 

Når dette er besvart vil kommunen innsende relevant dokumentasjon.

 

Med vennlig hilsen/ dearvuođaiguin/ Ystävälissii tervheissii

 

Helge Nicolaisen

Ass. Rådmann/Økonomisjef

Porsanger Kommune/Porsáŋggu gielda/Porsangin komuuni

 

Telefon: 92489007

Epost: [1][epostadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Innsynsrett, vennligst logg inn og gi alle beskjed.