Kommunal Parkering på Værste og Parkeringshus Kirkebrygga

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Fredrikstad kommune,
Deres Hr. Samuelsen har vært behjelpelig tidligere så jeg prøver igjen. Jeg vil gjerne ha dokumenter vedrørende parkering i parkeringshuset på Kirkebrygga og for Værsteomerådet Avtaler/saker/skriv som er beskrivende historisk og for det nuværende ønskes.

Vh
Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Kjære Fredrikstad kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fredrikstad kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kommunal Parkering på Værste og Parkeringshus Kirkebrygga».

Etter 1 måned har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
”Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.”

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk

mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.”

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.”

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.
På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Vennlig hilsen

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kommun...

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Samuelsen Frode, Fredrikstad kommune

Er litt usikker på hva du etterspør når det gjelder Kirkebrygga P-hus.

P-huset (gateplan) er kommunal eiendom. Underetasjen, som ikke er
offentlig, eies av sameiet.

 

 

Frode Samuelsen

Virksomhetsleder

Parkering og transport

 

Tlf 95 90 11 07

 

Hr. Samuelsen

Jeg ønsker avtaler/dokumenter/skriv som er er beskrivende
for det historiske og nuværende. De kan sende meg det De har.

Hvem bruker kommunens plasser etc. etc.

Vennlig hilsen,

Arne Larsen

Samuelsen Frode, Fredrikstad kommune

7 plasser i kjelleren leies ut til leietakere som det fremkommer under.
Gateplan disponeres som offentlig parkering.

Det er Kirkebrygga sameiet som eier bygningen. De 7 plassene Fredrikstad kommune disponerer i kjelleren er etter en avtale mellom sameiet og Fredrikstad kommune fra byggeperioden i 1989. Avtalen er aldri tinglyst.

Mvh
Frode Samuelsen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Stensrød Finn-Erik
Sendt: fredag 2. september 2016 08:21
Til: Samuelsen Frode <[epostadresse]>
Emne: SV: Vedr Kirkebrygga P-hus

Brukere av våre p-plasser er tilfeldige kunder som betaler for parkering i ønsket tidsrom i øverste plan som er et offentlig p-hus.

De 7 plassene vi disponerer i kjeller etasjen leies av:
Bjanco AS. Org.nr 934204840 Nygaardsgata 21, 1606 Fredrikstad 6 plasser (til beboere i sameiet) Bunnpris Fredrikstad org.nr 993138290 Bankbrygga 6, 1605 Fredrikstad 1 plass.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Samuelsen Frode
Sendt: 2. september 2016 07:58
Til: Stensrød Finn-Erik
Emne: VS: Vedr Kirkebrygga P-hus

Har du noe jeg kan bruke i forhold til hva han spør om?

F

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #121]]
Sendt: fredag 2. september 2016 07:09
Til: Samuelsen Frode <[epostadresse]>
Emne: Re: Vedr Kirkebrygga P-hus

Hr. Samuelsen

Jeg ønsker avtaler/dokumenter/skriv som er er beskrivende for det historiske og nuværende. De kan sende meg det De har.

Hvem bruker kommunens plasser etc. etc.

Vennlig hilsen,

Arne Larsen

vis sitert seksjon

Kjære Hr. Samulesen,

Takk for Deres behjelplighet så langt.
Kunne De være vennlig å sende over avtalen for Kirkebryggen med bilag?

Vh,

Arne Larsen

Samuelsen Frode, Fredrikstad kommune

1 Attachment

Her er det vi har på Kirkebrygga P-hus

Frode

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #121]]
Sendt: lørdag 24. september 2016 07:36
Til: Samuelsen Frode <[epostadresse]>
Emne: Re: VS: Vedr Kirkebrygga P-hus

Kjære Hr. Samulesen,

Takk for Deres behjelplighet så langt.
Kunne De være vennlig å sende over avtalen for Kirkebryggen med bilag?

Vh,

Arne Larsen

vis sitert seksjon