Kommunal- og moderniseringsminiserens arbeidskontrakt og kalender 2017

Innsynshenvendelsen ble avvist av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

I medhold av offentleglova krever jeg innsyn i:

- Kommunal- og moderniseringsminiserens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe, og informasjon om hvilken lønn ministeren mottar.

- Ministren sin kalender hittil i 2017. Viser til denne ferske avgjørelsen fra SOM:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Andresen Gunnar, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Jeg viser til innsynsbegjæring til KMD, datert lørdag 19 august 2017.

 

Når det gjelder anmodningen om innsyn i Kommunal- og
moderniseringsministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse,
personalmappe og lønn, må du henvende deg til Statsministerens kontor. Det
er SMK som ivaretar personalansvaret for statsrådene.

 

Når det gjelder anmodningen om innsyn i statsrådens kalender for 2017, så
er de offentlige delene av statsrådens kalender lagt ut på regjeringen.no,
se link nedenfor.  Vi viser til dette.

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ka... og
moderniseringsminister Jan Tore Sanner

 

Mvh

Gunnar Andrésen

Ekspedisjonssjef

Administrasjonsavdelingen (ADMA)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Tlf kontor 22246820

Tlf mobil 450 31 278

E-post: [1][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Kjære Andresen Gunnar,

Dere skriver at det er deler som ikke er offentlige. Da må jeg få oppgitt hjemmel i offentleglova og gis klageadgang, jf. offl 31 første ledd. Ber om dette.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vi viser til vårt svar datert 24.08.2017 på din innsynsbegjæring, samt din
forespørsel mottatt her samme dag, om avslagshjemmel.

Vi kjenner til at Sivilombudsmannen i uttalelse 14. juni 2017 har lagt til
grunn at oppføringer i næringsministerens elektroniske kalender omfattes
av innsynsretten. Nærings- og fiskeridepartementet har i den aktuelle
saken argumentert med at verken de tidsmessige- eller innholdsmessige
vilkårene i offentleglova §§ 3 og 4 er oppfylt. De nevnte bestemmelsene
setter rammer for hva som omfattes av innsynsretten. Vi mener det er grunn
til å stille spørsmål ved om en elektronisk kalender, som brukes som et
planleggingsverktøy av den enkelte, kan anses som et saksdokument og være
omfattet av innsynsretten. Vi viser til at du har fått innsyn i de av
statsråd Sanners offentlige aktiviteter i 2017 som ligger tilgjengelig på
regjeringen.no.  Statsrådens kalender er gjenstand for fortløpende
vurdering av hvilke aktiviteter som skal offentliggjøres. Begrunnelsen for
at enkelte aktiviteter ikke offentliggjøres kan være at det er nødvendig
for å ivareta sikkerhetshensyn eller hensynet til forsvarlige, interne
arbeidsprosesser.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postadresse  Postboks 8112 Dep 0032 Oslo

Besøksadresse Akersgaten 59

Telefon 22 24 90 90

Faks 22 24 27 40

 

E-post [1][Kommunal- og moderniseringsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

[2]www.regjeringen.no/kmd

 

 

 

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som
er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf.
off.loven § 32 første ledd.

Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd
klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke
anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første
ledd.

 

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget,
jf. off.loven § 31 annet ledd.

 

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og
forvaltningsloven § 29.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Kommunal- og moderniseringsdepartementet henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.regjeringen.no/kmd

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Kommunal- og moderniseringsminiserens arbeidskontrakt og kalender 2017».

I strid med offentleglova § 31 første ledd oppgir ikke departementet «føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt» for å avslå innsyn i deler av ministerens kalender.

I vage ordelag hevder departementet at begrunnelsen for at «enkelte aktiviteter» unntas «kan være» sikkerhetshensyn eller hensynet til forsvarlige, interne arbeidsprosesser. Departementet sier også at de er uenige i Sivilombudsmannens uttalelse i en tilsvarende sak 14. juni 2017 der ombudsmannen har lagt til grunn at oppføringer i næringsministerens elektroniske kalender omfattes av innsynsretten.

Det øverste organet i klagesaker etter offentlighetsloven sin avgjørelse, velger man altså å ikke respektere. I tillegg velger man å si at noe er offentlig, og noe ikke offentlig, men man forsøker tilsynelatende å omgå offentleglova ved å si at det gis innsyn i den offentlige delen, for deretter å unnlate å vise til unntak eller opplyse om klageadgang.

Dette på tross av at Riksrevisjonen har valgt å stole på at KMD skal lære opp de andre departementene i offentleglova.

Selv om KMD i strid med offentleglova § 31 første ledd ikke oppgir hjemmel for unntak, er «sikkerhetshensyn eller hensynet til forsvarlige, interne arbeidsprosesser» regulert i § 14, § 21 og § 24.

Unntak etter offl. § 14 første ledd krever at dokumentet er utarbeidet til organets interne saksforberedelse. Forutsetningen er normalt at organet har utarbeidet dokumentet selv, at dokumentet ikke er sendt ut av organet og at det er ment for den interne saksforberedelsen.

§ 21 gir kun anledning til å unnta opplysninger dersom det er påkrevet av hensyn til nasjonal trygghet eller forsvar; fjerntliggende og små skadevirkninger er ikke tilstrekkelig for å benytte hjemmelen.

For de fleste av hensynene som § 24 skal sikre gjelder det at de etter noen tid ikke vil være tilstede. Det er dessuten også her et krav om at det å gi ut opplysningene vil kunne medføre reell fare for å lette lovbrudd eller forhindre kontroll- og reguleringstiltak. Vi minner om at å avdekke kritikkverdige forhold eller gi innsyn i noe som ikke har noen konkret eller reell betydning ikke er omfattet.

Sivilombudsmannen konkluderer i sak 2016/2915 som følger:

«Hver enkelt kalenderoppføring i statsrådens Outlook-kalender er å anse som et dokument, jf. offentleglova § 4 første ledd. Arbeidsrelaterte kalenderoppføringer er dokumenter som gjelder ansvarsområdet eller virksomheten til departementet, jf. offentleglova § 4 annet ledd. Den enkelte kalenderoppføringen anses ferdigstilt senest når tidspunktet for aktiviteten har passert, noe som er tilfelle for de kalenderoppføringene den aktuelle innsynsforespørselen gjelder. Vilkårene i offentleglova § 4 er etter dette oppfylt for arbeidsrelaterte kalenderoppføringer for den aktuelle perioden, og journalisten har i utgangspunktet krav på innsyn, jf. hovedregelen i offentleglova § 3. Departementet bes derfor om å behandle innsynsforespørselen på nytt. Eventuelle vurderinger av unntakshjemler og merinnsynsvurderinger må foretas for hver enkelt kalenderoppføring.»

Vi ber om en skikkelig behandling av saken der det ikke fremstår som om saksbehandler ikke en gang er kjent med de aktuelle kalenderoppføringene, ved å gi vage, generelle begrunnelser for hvorfor vi ikke kan få vurdert alle oppføringene, slik vi har krav på.

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av de unntatte kalenderoppføringene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kommun...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Postmottak KMD,

Som en tilføyelse til klagen vil jeg nevne at jeg har fått likelydende avslag av flere department.

Offentleglova § 29 første ledd foreskriver at «Eit organ som mottek eit innsynskrav, skal vurdere kravet konkret og sjølvstendig.»

Dersom jeg får likelydende svar fra flere departement, betyr det at dere samarbeider om å motsette dere innsyn og omgå offentleglova. Det er ikke å vurdere kravet «sjølvstendig» slik § 29 første ledd krever. Dere samarbeider altså på tvers av departement om å bryte loven. Jeg ber derfor i forbindelse med klagen om innsyn i dette samarbeidet i medhold av offentleglova.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Postmottak KMD,

Ber om status i denne klagesaken.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hei!

 

KMD er kjent med at Sivilombudsmannen har en lignende sak til behandling.
KMD vil ta saken til vurdering når Sivilombudsmannens uttalelse i denne
saken foreligger.

 

 

Med hilsen

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Telefon 97 07 27 20

E-post [1][epostadresse]

 

[2]www.regjeringen.no/kmd | [3]Facebook | [4]Flickr | [5]Twitter

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.regjeringen.no/kmd
3. https://www.facebook.com/kommunalogmoder...
4. https://www.flickr.com/photos/kmdep/
5. https://twitter.com/km_dep

Kjære Postmottak KMD,

Sivilombudsmannen har gitt klager medhold i saken dere ventet på:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Kan dere da saksbehandle min klage, eller se på saken på nytt i lys av ombudsmannens avgjørelse?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Vi viser til e-poster fra deg, senest av 17. februar 2018, der du klager
på vårt avslag i kalenderinnsyn til kommunal- og moderniseringsminister
Jan Tore Sanner.

Vi viser også til vår e-post, der vi opplyser om at vi avventer
Sivilombudsmannens avgjørelse i en tilsvarende innsynssak.

 

Vi viser til vårt svar av 20. september 2017, der vi henviser til §§ 3 og
4, og at vi i vår vurdering stiller spørsmål om en elektronisk kalender,
som brukes som et planleggingsverktøy av den enkelte, kan anses som et
saksdokument og være omfattet av innsynsretten.  I vårt svar viser vi også
til Statsrådens offentlige aktiviteter, som ligger tilgjengelig på
[1]regjeringen.no, og at aktiviteter som ikke fremkommer der, vil være
unntatt offentlighet av ulike grunner. Det er denne siste begrunnelsen som
du senere har klaget på, og bedt oss konkretisere begrunnelsene med
henvisning til relevante paragrafer.

 

Som du påpeker i e-post av 17. februar har Sivilombudsmannen kommet med en
ny uttalelse. Sivilombudsmannens uttalelse av 8. februar 2018 legges til
grunn, selv om vi har et annet syn enn sivilombudsmannen når det gjelder
vurderingen av om en oppføring i elektronisk kalender kan anses som et
saksdokument, og dermed omfattes av innsynsretten, jf. offentleglova §§ 3
og 4. Stortinget har lagt til grunn at forvaltningen retter seg etter
ombudsmannens uttalelser, og inntil en rettslig avklaring av spørsmålene
saken reiser er på plass vil vi følge opp sivilombudsmannens syn om at
enkelte oppføringer kan anses som saksdokumenter.

 

Vi viser derfor til din innsynshenvendelse av 19. august 2017, der du ber
om innsyn i Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners kalender
hittil i 2017.

 

Innledningsvis nevner vi at et innsynskrav må gjelde en bestemt sak eller
i rimelig utstrekning saker av en bestemt art, jf. offentleglova § 28
andre ledd. Det stilles altså krav til identifikasjon. Ditt innsynskrav
gjelder ikke en konkret sak, og heller ikke saker av en bestemt art. Du
har altså ikke bedt om innsyn i en sak eller en sakskategori, men i en
persons planlagte gjøremål. Generelt kan det derfor anføres at kravet du
har fremsatt kan avvises med henvisning til offentleglova § 28 andre ledd.
Vi avviser kravet slik det nå er formulert med henvisning til denne
bestemmelsen, og ber om at innsynskravet blir knyttet til en sak eller i
rimelig utstrekning saker av en bestemt art.

 

Dette vedtaket kan påklages etter reglene i offentleglova § 32.
Klagefristen er 3 uker fra underretningen om vedtaket er kommet frem, jf.
forvaltningslovens § 29. Klage fremsettes ovenfor Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Dersom avslaget ikke omgjøres, vil klagen bli
behandlet av Kongen i statsråd. I så fall bortfaller retten til å klage
til Sivilombudsmannen.

 

Med vennlig hilsen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postmottak

 

 

References

Visible links
1. http://regjeringen.no/