KMD: Statsministerboligens sikkerhet og trikkesporet

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– All korrespondanse dere har hatt med eksterne angående statsministerboligens sikkerhet der dette omhandler trikkesporet like i nærheten eller eventuell flytting av dette trikkesporet.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet. Minner om at dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. rettleiaren til loven på s. 34.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/153-14 Sikringsprosjekt - Sikringstiltak i regjeringsbygningene
Dokument: Flytting av trikketrasé fra Inkognitogata til Skovveien - Uttalelse

Deres begjæring om innsyn i dokument 14 i sak 17/153 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 24 3. ledd 1. punktum.
Meroffentlighet er vurdert.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 17/153-18 Sikringsprosjekt - Sikringstiltak i regjeringsbygningene
Dokument: Flytting av trikketrasé fra Inkognitogata til Skovveien

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 18 i sak 17/153. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «KMD: Statsministerboligens sikkerhet og trikkesporet».

Det er gitt delvis avslag på innsyn i dokument 17/153-14.

Avslaget er hjemlet i § 24 tredje ledd. Dette er utdypet i JDs rettleiar, punkt 8.11:

«For at det skal kunne gjerast unntak etter denne føresegna må for det fyrste dei aktuelle opplysningane vere av ein slik karakter at dei er nyttige ved utføring av straffbare handlingar. For det andre må det vere ei viss fare for at opplysningane faktisk vil bli brukte på denne måten. Det er ikkje noko vilkår at den som ber om innsyn kan mistenkjast for å skulle bruke opplysningane til kriminelle føremål, men opplysningane må objektivt sett kunne brukast slik.

Kjerneområdet for unntaket er opplysningar om konkrete sikringstiltak eller detaljert informasjon om vaktrutinar, alarmanlegg osv. Generell og nøytral informasjon om byggjemateriale, rominndeling, storleik osv. vil som regel ikkje vere omfatta av unntaket, sjølv om dette kan vere til hjelp ved straffbare handlingar. For detaljerte teikningar av bygg og liknande vil det vere avgjerande kva bygg det er tale om. Til dømes vil det vere lite behov for å gjere unntak for detaljerte teikningar av vanlege kontorbygg, medan dette kan stille seg annleis for bygg som inneheld store verdiar eller som kan vere utsette for sabotasje. Detaljerte opplysningar om sikring av informasjonssystem i IKT-anlegg tilhøyrande forvaltninga kan også etter omstenda vere omfatta av dette unntaket.

Føresegna kan vidare gi høve til å gjere unntak for opplysningar som kan gjere utanforståande oppmerksame på moglegheita for å utføre ei straffbar handling. Dette kan til dømes dreie seg om opplysningar om tidspunkt for pengetransportar, detaljerte opplysningar om kvar det finst våpen, detaljerte opplysningar om kvar sjeldne fugleartar finst og liknande.

Føresegna vil ikkje gi høve til å gjere unntak for opplysningar som er tilgjengelege frå andre og like pålitelege kjelder. Det er ikkje avgjerande at det er enklare å skaffe seg tilgang til opplysningane gjennom innsyn hos forvaltninga.

Spørsmålet om det er høve til å nekte innsyn må avgjerast ut frå situasjonen på tidspunktet da innsynskravet blir avgjort. Dette inneber at det til dømes ikkje vil kunne gjerast unntak for opplysningar om kontrollrutinar etter at rutinane er endra slik at opplysningane er forelda, med mindre opplysningane kan seie noko om dei nye rutinane.»

Det er vanskelig å se at opplysninger om sikkerhetsvurderinger knyttet til trikketraséen rundt statsministerboligen er av en slik karakter at de rammes av unntaket. Mange av de typiske vurderingene rundt slike hensyn er allerede kjent for offentligheten.

Det bør gis fullt innsyn, slik at offentligheten kan få klarhet i hvilke faktiske hensyn som ligger bak og slik at dem som blir berørt av en eventuell flytting av traseen får anledning til å vurdere om det er hold i argumentene som fremmes og om det virkelig kun er sikkerhetshensyn og ikke bekvemlighetshensyn i forhold til støy o.l. som ligger bak eller om eventuelle sikkerhetshensyn veier tungt nok.

Det var over hundre personer tilstede på et møte om dette på tirsdag; det fremmes mange argumenter for flytting av traséen, men det antydes at statsministerboligens er den virkelige årsaken. Formålet bak offentleglova slik det beskrives i formålsparagrafen og slik denne er utdypet i rettleiaren tilsier at loven er ment for å avdekke nettopp denne formen for misvisende begrunnelser overfor borgerne.

Vi minner om at unntaket i § 24 tredje ledd kun gjelder opplysninger og ikke hele dokumenter. Dersom dokumentet vi har bedt om innsyn i inneholder enkeltopplysninger som er taushetsbelagt eller kan unntas, skal disse eventuelt sladdes, og restdokumentet leveres ut.

Videre understreker vi at § 24 tredje ledd er et kan-unntak, det vil si at selv om det er hjemmel for å unnta, så er det ikke plikt til å unnta. Organet kan utøve merinnsyn etter § 11.

Etter vårt syn må det tillegges vekt i en merinnsynsvurdering at det er et viktig dokument for samfunnet å få tilgang til, og at dette veier tyngre enn behovet for å unnta. Vi mener derfor man ut i fra en merinnsynsvurdering må gi innsyn, selv om bestemmelsen gir hjemmel for å unnta.

Stort engasjement fra berørte i området tilsier at større innsyn bør gis.

Dersom man fastholder unntaket helt eller delvis, ber vi om at vår klage oversendes klageinstans uten ugrunnet opphold og med kopi til oss. Dersom klageinstans er Kongen i statsråd ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes, slik at vi får muligheten til i stedet å klage avgjørelsen inn for Sivilombudsmannen. Vi ber da om en utvidet begrunnelse i tråd med offentleglova § 31 andre ledd slik vi har krav på.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/kmd_st...

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 17/153-14 Sikringsprosjekt - Sikringstiltak i regjeringsbygningene
Dokument: Flytting av trikketrasé fra Inkognitogata til Skovveien - Uttalelse

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 14 i sak 17/153. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD