KMD sin korrespondanse med New Voting Technology og Henrik Nore

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– All korrespondanse dere har hatt med Henrik Nore og med New Voting Technology Consulting AS om samarbeide eller andre tema som berører deres organ siden Nore sluttet hos dere.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg om en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/2419-1 Misbruk av grafiske elementer fra designløsningen Blanke Ark
Dokument: Misbruk av grafiske elementer fra designløsningen Blanke Ark - utviklet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet til bruk i gjennomføring av valg

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 16/2419. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 16/2419-2 Misbruk av grafiske elementer fra designløsningen Blanke Ark
Dokument: Løsning for stemmegivning over Internett i lokale folkeavstemninger - bruk av departementets designprofil uten tillatelse

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 2 i sak 16/2419. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/2419-4 Misbruk av grafiske elementer fra designløsningen Blanke Ark
Dokument: Vedrørende misbruk av grafiske elementer fra designløsningen Blanke Ark

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 4 i sak 16/2419. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 16/2419-6 Misbruk av grafiske elementer fra designløsningen Blanke Ark
Dokument: Svar påstått misbruk av evalgsløsningen

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 6 i sak 16/2419. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Dette er det siste av fire dokumenter som svar på e-post av 28. august om innsyn i kommunikasjon med New Voting Technology/Henrik Nore etter at sistnevnte sluttet i dept.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD