Klagesak om innsyn i offentlig journal ved Nord-trøndelag politidistrikt

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Politidirektoratet,

Kan dere sende meg elektronisk kopi av alle dokumenter i sak 2015/1842 med sakstittel «Klage over avslag på innsyn i offentlig journal for perioden 2011 til første kvartal 2015 ved Nord-Trøndelag politidistrikt»?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Kjære Politidirektoratet,

Jeg ser meg nødt til å klage på manglende dokumentinnsyn.

Dette gjelder innsyn i sak 2015/1842 «Klage over avslag på innsyn i offentlig journal for perioden 2011 til første kvartal 2015 ved Nord-Trøndelag politidistrikt».

Etter 5 antall dager har jeg ennå ikke mottatt svar.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles «uten ugrunnet opphold», jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2006/2192, der følgende presiseres:
«Det følger av offentlighetsloven § 9 første ledd at begjæringer om innsyn i forvaltningens dokumenter skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». I særskilte meldinger til Stortinget og i flere uttalelser har ombudsmannen lagt til grunn at de fleste begjæringer bør «kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager, dersom det ikke skulle foreligge spesielle praktiske vanskeligheter» (Somb-2005-14). Både regjeringen og Stortingets justiskomité har sluttet seg til dette, se St.meld. nr. 32 (1997-1998) på side 97 og 100, samt Innst. S. nr. 21 (1998-1999) på side 18.»

Et alminnelig krav om behandling innen 1-3 dager er gjentatt flere steder i forbindelse med arbeid med den nye offentleglova 19. mai 2006 nr. 16, jf. NOU:30 s. 220 og Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151, og er også tatt inn i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, s. 106:

«Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar. Dersom det derimot må gjerast undersøkingar, kravet reiser vanskelege og tvilsame spørsmål, eller gjeld store eller mange dokument, og saka difor medfører mykje arbeid, kan det brukast meir tid til sakshandsaminga, men kravet må like fullt avgjerast så snart det er praktisk mogleg.»

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

«At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.»

Ettersom gjeldende offentleglov er en ren videreføring av den gamle offentlighetsloven, kan overnevnte utdrag brukes i praktisering av gjeldende lov. Dette er også forutsatt av Stortinget i fastsettelsen av ny lov (Innst.O. nr. 41 2005-2006).

Minner også om bestemmelse i § 32(2) som fastslår at dersom det tar mer enn 5 dager å besvare et innsynskrav, regnes dette som et avslag som kan tas direkte opp med klageinstans så lenge ikke Kongen i statsråd er klageinstans.

På bakgrunn av dette ber jeg om en snarlig tilbakemelding på mitt innsynskrav. Dersom jeg ikke mottar svar snarest, vil jeg ta saken direkte opp med klageinstansen.

Innsynsmeldingen ble i følge epostloggene tatt imot 2016-10-24 23:23:36 på vegne av politidirektoratet av epostmottaksmaskinen (DNS MX) mx3.politiet.no med IP-adresse 139.117.13.112 som kvitterte for mottaket med "queued as BC0F9A406F".

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Sjekket med Mimes brønn, og klagen ble bekreftet mottatt 2016-10-29 07:33:54 at politidirektoratets eposttjener (DNS MX) mx4.politiet.no med IP-adresse 139.117.13.113, som kvitterte for mottaket med "queued as EA4081280A6".

Kristine Wigmostad Blikom, Politidirektoratet

5 Attachments

 • Attachment

  Avslag p krav om innsyn i offentlig journal.pdf

  1.8M Download View as HTML

 • Attachment

  Etterlyser svar ang ende innsyn i offentlig journal.pdf

  197K Download View as HTML

 • Attachment

  Klage over avslag p krav om innsyn i offentlig journal for perioden 2011 til f rste kvartal 2015 ved Nord Tr ndelag politidistrikt.pdf

  2.1M Download View as HTML

 • Attachment

  Krav p innsyn i klagesak klage p avslag p innsyn i offentlig journal.pdf

  1.6M Download View as HTML

 • Attachment

  Signert versjon klage over avslag p krav om innsyn i offentlig journal for perioden 2011 til f rste kvartal i 2015 ved Nord Tr ndelag politidistrikt.pdf

  2.1M Download View as HTML

Hei,

 

Vi viser til din begjæring om innsyn i alle dokumenter i sak 201501842 med
sakstittel "Klage over avslag på innsyn i offentlig journal for perioden
2011 til første kvartal 2015 ved Nord-Trøndelag politidistrikt".

 

De forespurte dokumentene ligger vedlagt.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Kristine Wigmostad Blikom
rådgiver
Politidirektoratet
Juridisk stab
Telefon: (+47) 41 50 71 50
E-post: [1][epostadresse]
[2]www.politi.no

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. file:///tmp/www.politi.no