Klage på valgprotokoll 2019, Bærum - Kommunestyrevalget 2019

Svar på denne henvendelsen er forsinket. I følge loven, så burde Bærum kommune normal ha svart raskt og av (detaljer)

(Dette eposten har feil emne. Korrekt tittel står under)

TITTEL:
Klage på "Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2019" for Bærum

KLAGE:
Resultatene som er presentert i disse dokumentene følger ikke kravene til Valgforskriften og kan derfor ikke godkjennes.

I følge "§ 41.Fastsetting av formular" av Valgforskriften [1] så er "Valgmyndighetene er forpliktet til å benytte fastsatte formularer".

I "D1.5 Merknad" og "D2.5 Merknad" så skal man føre opp:
"(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer.)"
"(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer)"

I "Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2019" [2] for Bærum så har ikke dette blitt gjort.

I D1.4 kan man se på avvikene på forhåndsstemmer, avvikene var for noen partier overraskende store. Årsaken til dette og måten det er kontrollert på er ikke forklart.

- AP: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på +1.09% (+53 stemmer).
- FRP: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på -1.52% (-42 stemmer).
- Partiet De Kristne: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på +1.32% (+1 stemmer).
- Totalt antall partifordelte stemmesedler: Stort antall stemmer mellom foreløpig og endelig. Avvik på +44 stemmer.

De merknadene som er der tyder også på at man ikke så på avvikene fra manuell telling og/eller har ikke forklart hvilke kontrollmetoder som er utført for å påvise feil ved foreløpig opptelling. Eksempler:

- D1.5 Merknad:
Hele kommunen — sent innkomne/lagt til side:
Skannet noen flere sedler i skanningen som fordeler seg på flere partier. Antas tellefeil i den manuelle
opptellingen.

- D1.5 Merknad:
Hele kommunen — forhåndsstemmer ordinære:
Vi har skannet to ganger og er sikre på at feilen ligger i den manuelle tellingen.

Det er tydelig at man ikke har sett på avvikene mellom foreløpig telling og endelig telling. Dette bryter mot hele grunnlaget for valgforskrifts-endringen i § 37a [3].

“Manuell foreløpig opptelling er ikke ment som en erstatning for gjennomføring av tekniske og fysiske sikkerhetstiltak i opptellingen. Det er derimot ingen IT-systemer som er uten sårbarheter, og det er umulig å garantere at en programvare er fullstendig sikker. Å forskriftsfeste et krav om at den foreløpige opptellingen skal skje manuelt vil i større grad enn med dagens regelverk sikre to uavhengige opptellinger og derigjennom et korrekt opptellingsresultat. I tillegg vil to uavhengige opptellinger bidra til å gi legitimitet til valggjennomføringen. Manuell telling er en opptellingsmåte som er enkel å forstå og observere både for valgstyret som er ansvarlige for opptellingen, og for velgerne som skal være sikre på at valgresultatet er korrekt.”

Basert på det over er ikke “Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2019” [2] for Bærum i henhold til Valgforskriften [1].

Mange av avvikene i Bærum er overraskende store. Ser man på valgdagsstemmene i Oslo [4] så er gjennomsnittlig avvik på 0.35%, det at man i Bærum sine valgprotokoller i tillegg ikke har forklart avvikene gjør at man ikke kan akseptere resultatene som er presentert.

Jeg ber om at saksnummer sendes i retur så fort dette dokumentet er journalført.

Mvh

Hallvard Nygård
Twitter: @hallny

[1]: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift...
[2]: https://hnygard.github.io/valgprotokolle... 2019/Viken/Bærum.html
[3]: https://elections.no/docs/veileder_for_m...
[4]: https://github.com/elections-no/election...

noreply@baerum.kommune.no, Bærum kommuneDette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.

Takk for din henvendelse, din e-post videresendes til aktuell avdeling.

·          Hvis din e-posthenvendelse blir gjenstand for saksbehandling,
registreres den i kommunens elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystem.
Vennligst oppgi fullt navn og adresse i e-posten slik at vi kan svare deg
raskere.

·          E-post som er gjenstand for saksbehandling, blir
offentlighetsvurdert iht. [1]Offentleglova. Dersom e-posten ansees som
offentlig, blir den publisert på Bærum kommunes nettsider, se
[2]Postlister og innsyn, normalt tre dager etter at den er blitt
registrert.

·          Henvendelser der det kun bes om ren informasjon, blir ikke
registrert.

Bærum kommune har startet med å sende ut post digitalt. Les mer om dette
på [3]våre nettsider .

              

Med hilsen
Bærum kommune
1304 Sandvika
Telefon: 67 50 40 50

Internett: [4]http://www.baerum.kommune.no/

 

References

Visible links
1. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-...
2. https://www.baerum.kommune.no/postlister...
3. https://www.baerum.kommune.no/digital-po...
4. http://www.baerum.kommune.no/

Hallvard Nygård la igjen en merknad ()

Har snakket med Anne-Grete Bukier på telefon. De vil avvise henvendelsen ettersom jeg ikke er i manntallet. Det er funnet en annen person som vil stå for klagen og klagen vil derfor opprettholdes.