Klage på sen saksbehandling av innsynssak

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Kommunal- og moderniseringsdepartementet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Maren Bigset Henriksen i Valgdirektoratet kontaktet meg idag for å fortelle at klagesaken i forbindelse med min innsynssak «Sikkerhetsrutiner for systemene for maskinell opptelling av stemmer ved valg» ble oversendt dere 20. november 2017. Altså saken som kan leses på denne nettsiden:

https://www.mimesbronn.no/request/sikker...

Etter gjeldende rettspraksis ligger den absolutt maksimale saksbehandlingstiden for klagesaker etter offentleglova i underkant av to uker.

Presseforbundet har lovreferansene på dette:

http://presse.no/klagebrev/du-har-klaget...

Dette var en viktig sak som økte kvaliteten på valget og sikkerheten rundt valget, og den manuelle opptellingen av stemmer var mer enn verdt de ekstra kostnadene det medførte. Det er ikke mulig å sette en pris på det norske demokratiet. Det hadde etter mitt syn vært betimelig med en liten takk for at jeg avslørte manglende sikkerhet og manglende kompetanse i deres underliggende organ.

Det er ikke greit at dere etter 7 måneder fortsatt ikke er ferdige å behandle saken.

Jeg må be om en snarlig (men korrekt og grundig) avgjørelse.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Sørlie Cathrine, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Se vedlagte saksdokumenter.

 

Kjære Sørlie Cathrine,

Takk for at dere endelig tar fatt i denne saken.

Har Idox sladdet selv? Det er vel ikke helt greit.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Sørlie Cathrine, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Se vedlagte saksdokumenter.

 

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Klage på sen saksbehandling av innsynssak».

Viser til dokument med saksnummer 17/4971-32 datert 6. juli.

Dere har gjort en alvorlig saksbehandlingsfeil.

Dere skriver:

«Innsynskravet er lagt fram for Idox i tråd med offentleglova § 13 tredje ledd. Valgdirektoratet har etter dette gitt delvis avslag på innsynkravet med hjemmel i offentleglova § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. Opplysningene som er sladdet er etter direktoratets vurdering "næringsopplysninger, som dersom de ble kjent, kan føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for virksomheten, enten direkte eller ved at konkurrenter kan utnytte dem", jf. oversendelsesbrev av 8. november 2017.»

Offenteleglova § 13 tredje ledd gir kun adgang til å legge frem dokumentet for ldox på denne måten «på oppmodning»:

«Gjeld innsynskravet eit dokument som inneheld opplysningar som er underlagde teieplikt, og denne plikta fell bort dersom den som har krav på tystnad samtykkjer, skal innsynskravet saman med ei eventuell grunngiving på oppmoding leggjast fram for vedkommande med ein høveleg frist til å svare. Svarar vedkommande ikkje, skal dette reknast som nekting av samtykke.»

Jeg kan ikke erindre å ha anmodet om at det legges frem etter tredje ledd for ldox.

Videre skal dere uansett ikke legge deres syn på saken til grunn. Dere skal foreta en helt selvstendig vurdering, etter å ha konsultert med dem. I dokument 17/4971-32 datert 6. juli antyder dere at ldox sin vurdering ble lagt til grunn nærmest på automatikk i denne saken.

Det er en alvorlig saksbehandlingsfeil, og jeg ber derfor om å få en grundig forklaring på hva som egentlig har skjedd her, samt at jeg herved også ber om innsyn etter offentleglova i den aktuelle korrespondansen om dette med ldox.

Dersom dere noen gang har lest presseforbundet mal for klager på forretningshemmeligheter så gjennomsyres hele malen nettopp av at det er et skadekrav på dette unntaket og at det ikke er opp til virksomheten selv å bestemme hva som er en forretningshemmelighet.

En forbedret utgave av Norsk Presseforbund sin klagemal på forreningshemmeligheter kan leses her, jeg ber dere faktisk lese den og reflektere over om dere har gjort rett her:

https://innsynsbloggen.wordpress.com/201...

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/klage_...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Sørlie Cathrine,

Viser til dokument med saksnummer 17/4971-32 datert 6. juli.

Dere har gjort en alvorlig saksbehandlingsfeil.

Dere skriver:

«Innsynskravet er lagt fram for Idox i tråd med offentleglova § 13 tredje ledd. Valgdirektoratet har etter dette gitt delvis avslag på innsynkravet med hjemmel i offentleglova § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. Opplysningene som er sladdet er etter direktoratets vurdering "næringsopplysninger, som dersom de ble kjent, kan føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for virksomheten, enten direkte eller ved at konkurrenter kan utnytte dem", jf. oversendelsesbrev av 8. november 2017.»

Offenteleglova § 13 tredje ledd gir kun adgang til å legge frem dokumentet for ldox på denne måten «på oppmodning»:

«Gjeld innsynskravet eit dokument som inneheld opplysningar som er underlagde teieplikt, og denne plikta fell bort dersom den som har krav på tystnad samtykkjer, skal innsynskravet saman med ei eventuell grunngiving på oppmoding leggjast fram for vedkommande med ein høveleg frist til å svare. Svarar vedkommande ikkje, skal dette reknast som nekting av samtykke.»

Jeg kan ikke erindre å ha anmodet om at det legges frem etter tredje ledd for ldox.

Videre skal dere uansett ikke legge deres syn på saken til grunn. Dere skal foreta en helt selvstendig vurdering, etter å ha konsultert med dem. I dokument 17/4971-32 datert 6. juli antyder dere at ldox sin vurdering ble lagt til grunn nærmest på automatikk i denne saken.

Det er en alvorlig saksbehandlingsfeil, og jeg ber derfor om å få en grundig forklaring på hva som egentlig har skjedd her, samt at jeg herved også ber om innsyn etter offentleglova i den aktuelle korrespondansen om dette med ldox.

Dersom dere noen gang har lest presseforbundet mal for klager på forretningshemmeligheter så gjennomsyres hele malen nettopp av at det er et skadekrav på dette unntaket og at det ikke er opp til virksomheten selv å bestemme hva som er en forretningshemmelighet.

En forbedret utgave av Norsk Presseforbund sin klagemal på forreningshemmeligheter kan leses her, jeg ber dere faktisk lese den og reflektere over om dere har gjort rett her:

https://innsynsbloggen.wordpress.com/201...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Sørlie Cathrine, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Jeg er ikke på kontoret i perioden 9. juli-30. juli.

 

Vennlig hilsen

 

Cathrine Sørlie

seniorrådgiver

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Seksjon for valg og lokaldemokrati

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Klage på sen saksbehandling av innsynssak».

Ber om å få en annen saksbehandler, siden Cathrine Sørlie er på ferie.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/klage_...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Lian Sissel, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Hei,

 

Vedlagte henvendelse ble sendt til Idox, da vi i klagebehandlingen krever
nærmere begrunnelse fra dem på hvorfor informasjonen som ble sladdet er å
anse som næringsopplysninger av typen som nevnt under.

Dette er hittil eneste korrespondanse departementet har hatt med Idox i
klagebehandlingen.

 

Når vi har mottatt deres begrunnelse, eller dersom de ikke avgir svar
innen rimelig tid, vil departementet foreta en egen vurdering av saken og
klagen vil bli behandlet.

At vi innhenter begrunnelse fra leverandøren betyr ikke at vi ikke foretar
en selvstendig vurdering av opplysningene i klagebehandlingen.

 

 

 

Fra:                                              Olivia Paulsen
<[Innsyns-e-postadresse #1055]>

Sendt:                                        6. juli 2018 23:06

Til:                                               Postmottak KMD

Emne:                                        Klage over innsyn etter
Offentleglova - Klage på sen saksbehandling av innsynssak

 

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

 

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

 

Jeg skriver for å klage på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin
håndtering av min innsynshenvendelse «Klage på sen saksbehandling av
innsynssak».

 

Viser til dokument med saksnummer 17/4971-32 datert 6. juli.

 

Dere har gjort en alvorlig saksbehandlingsfeil.

 

Dere skriver:

 

«Innsynskravet er lagt fram for Idox i tråd med offentleglova § 13 tredje
ledd. Valgdirektoratet har etter dette gitt delvis avslag på innsynkravet
med hjemmel i offentleglova § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13
første ledd nr. 2. Opplysningene som er sladdet er etter direktoratets
vurdering "næringsopplysninger, som dersom de ble kjent, kan føre til
økonomisk tap eller redusert gevinst for virksomheten, enten direkte eller
ved at konkurrenter kan utnytte dem", jf. oversendelsesbrev av 8. november
2017.»

 

Offenteleglova § 13 tredje ledd gir kun adgang til å legge frem dokumentet
for ldox på denne måten «på oppmodning»:

 

«Gjeld innsynskravet eit dokument som inneheld opplysningar som er
underlagde teieplikt, og denne plikta fell bort dersom den som har krav på
tystnad samtykkjer, skal innsynskravet saman med ei eventuell grunngiving
på oppmoding leggjast fram for vedkommande med ein høveleg frist til å
svare. Svarar vedkommande ikkje, skal dette reknast som nekting av
samtykke.»

 

Jeg kan ikke erindre å ha anmodet om at det legges frem etter tredje ledd
for ldox.

 

Videre skal dere uansett ikke legge deres syn på saken til grunn. Dere
skal foreta en helt selvstendig vurdering, etter å ha konsultert med dem.
I dokument 17/4971-32 datert 6. juli antyder dere at ldox sin vurdering
ble lagt til grunn nærmest på automatikk i denne saken.

 

Det er en alvorlig saksbehandlingsfeil, og jeg ber derfor om å få en
grundig forklaring på hva som egentlig har skjedd her, samt at jeg herved
også ber om innsyn etter offentleglova i den aktuelle korrespondansen om
dette med ldox.

 

Dersom dere noen gang har lest presseforbundet mal for klager på
forretningshemmeligheter så gjennomsyres hele malen nettopp av at det er
et skadekrav på dette unntaket og at det ikke er opp til virksomheten selv
å bestemme hva som er en forretningshemmelighet.

 

En forbedret utgave av Norsk Presseforbund sin klagemal på
forreningshemmeligheter kan leses her, jeg ber dere faktisk lese den og
reflektere over om dere har gjort rett her:

 

[1]https://innsynsbloggen.wordpress.com/201...

 

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
[2]https://www.mimesbronn.no/request/klage_...

 

Med vennlig hilsen,

 

Olivia Paulsen

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[3][Innsyns-e-postadresse #1055]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[4]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

References

Visible links
1. https://innsynsbloggen.wordpress.com/201...
2. https://www.mimesbronn.no/request/klage_...
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1055]
4. https://www.mimesbronn.no/help/officers