Klage på nekt om innsyn i informasjon om ansettelse på Rud vgs.

Innsynshenvendelsen ble avvist av Akershus fylkeskommune.

Kjære Akershus fylkeskommune,

Klage på avslag på innsyn hos Akershus fylkeskommune - ber Fylkesmannen følge opp saken med fylkeskommunen

Den 19. oktober sendte jeg følgende innsynskrav til Akershus fylkeskommune:

«Jeg ønsker innsyn i offentlig søkerliste for stilling utlyst av Akershus fylkeskommune utlyst stilling nr.: 2251170704.»

Da det ikke kom svar, klaget jeg på manglende svar etter femdagersfristen den 26. oktober.

Den 30. oktober ble det gitt innsyn i offentlig søkerliste. Denne ble imidlertid sendt til min private epostadresse og ikke epostadressen kravet var sendt fra på mimesbronn.no.

I svaret av 30. oktober skriver fylkeskommunen følgende:

«Det fremkommer av fylkeskommunens saksbehandlingssystem at du 19.10.17 begjærte innsyn i offentlig søkerliste til stilling med referanse 2251170704. Akershus fylkeskommune beklager at innsynsbegjæringen ikke er besvart tidligere. Offentlig søkerliste følger vedlagt.

Svar på innsynsbegjæringen sendes til e-postadressen som du tidligere har brukt i korrespondansen med Akershus fylkeskommune, da e-postadressen du benytter i forbindelse med innsynsbegjæringen fremstår som noe mer enn en ordinær e-postadresse. Dersom du ønsker å publisere etterspurt dokument må du selv besørge dette.»

Dette mener jeg strider mot gjenbruksprinsippet som følger av offl. § 7.

Offentlig søkerliste er ikke taushetsbelagt eller personsensitiv informasjon, og innsynskravet burde vært besvart adressen det ble sendt fra.

Jeg kan ikke se at fylkeskommunen har hjemlet sin handlingsmåte i lov eller forskrift. Innsynskrav skal besvares til epostadressen det sendes fra, noe som også er normal praksis ved de fleste departementsarkiv (f.eks. er dette fast praksis ved arkivet hos Helse- og omsorgsdepartementet).

Den 6. november uttrykte jeg misnøye over fylkeskommunens handlemåte, og ba samtidig om flere dokumenter (riktignok denne gangen fra min private epostadresse).

Jeg ba om følgende: «Jeg ønsker her med innsyn i all kommunikasjon mellom fylkeskommunens kontoret og Rud vgs, også innom fylkeskommunen og innom Rud vgs. Det vil si E-poster, notater, telefon kontakt (referat), brev og alt som har med kommunikasjon i saken å gjøre....»

Fylkeskommunens advokat, Renate Støa, besvarte kravet med å be om postadresse:

«De fleste dokumentene i saken inneholder taushetsbelagte opplysninger. Slike opplysninger kan ikke sendes per e-post, og jeg ber derfor om at du oppgir postadresse. Alternativt kan dokumentene hentes i resepsjonen i Akershus fylkeskommune, Galleriet Oslo, Schweigaardsgate 4.»

Den 27. november begrunnet Støa det næmere:

«Jeg viser til dine e-poster av 18.11.17. I min e-post av 13.11.17 er det redegjort for hvordan innsynet vil bli gitt. Det vises i den forbindelse til offentligloven § 30 der det heter at «Organet fastset ut frå omsynet til forsvarlig saksbehandling korleis eit dokument skal gjerast kjent.»

Jeg mener det ikke er anledning til å kreve postadresse, og at jeg har krav på å få dokumentene oversendt på epost. Fylkeskommunens bruk av § 30 synes tatt ut av kontekst og brukt uten kjennskap til loven.

Dokumentene som det ble krevet innsyn i fra epostadressen på mimesbronn.no skal besvares dithen, og dem det ble krevet innsyn i fra min private epost skal besvares dit.

Dokumenter frigitt etter korrekt saksbehandling av innsynskrav i medhold av offentleglova inneholder pr. definisjon ikke taushetsbelagte opplysninger, da disse skal unntas i henhold til § 13. Det er derfor vanskelig å forstå fylkeskommunens påstand om at dokumentene må sendes i posten på grunn av at de skulle inneholde taushetsbelagte opplysninger.

Videre følger det både av lov og fast praksis at en har krav på å få dokumentene tilsendt på epost. Jeg viser her til offl. § 30 første ledd 2. punkt, samt Justisdepartementets rettleder til offentlighetsloven, punkt 4.2:

«Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»

Dette er også forklart i Nils Øys Kommentarbok til offentleglova, nederst på s. 299.

Det eneste unntaket jeg er kjent med er personnummer, som kan unntas etter § 26 femte ledd, der det er vanlig praksis at dokumentene sendes i posten. På tross av at § 26 femte ledd er et kan-unntak er det vanligvis kun etablert presse som får utlevert personnummer, og jeg har heller ikke behov for det i forbindelse med dette innsynskravet - og ber derfor om at dere sladder personnummer dersom det foreligger, slik at jeg kan få dokumentene tilsendt elektronisk.

I forhold til å sende dokumentene til mimesbronn.no kan jeg heller ikke se at noen av unntakene i offentlegforskriftas § 7 vil gjøre seg gjeldende i denne saken. Dersom dere etter en konkret vurdering skulle mene dette stiller seg annerledes sett opp mot nevnte forskrift, er det i orden for meg om dere heller sender de oppysnigene det er snakk om, som faller innunder offentlegforskrifta § 7 til min private epostadresse. Isåfall ber jeg om at dette begrunnes helt konkret.

Minner samtidig om at unntaket i offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 gjelder opplysninger, og ikke hele dokumenter. Dersom det foreligger taushetsplikt for opplysninger i dokumentene skal disse tas ut slik at det gis innsyn i resten av dokumentet, med mindre en av bokstavene i § 12 gjør seg gjeldende.

Det er imidlertid ikke slik at man bare kan gripe til § 12. Jeg vil i den forbindelse vise til Rettleiar til offentleglova s. 69 under punkt 5.2:

«Ved praktiseringa av § 12 er det viktig å vere merksam på at reglane i den nye lova som knytter unntakshøvet til opplysningar, er innførde for å oppnå auka innsyn, og at det klare utgangspunktet er at resten av dokumentet skal vere offentleg. Offentleglova § 12 må ikkje praktiserast slik at dette utgangspunktet blir undergrave.»

I Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, er taushetsplikten for § 13 jf. fvl. § 13 første ledd 1. punkt utdypet på s 78:

«Føresegna omfattar ikkje alle opplysningar om enkeltpersonar. Det må dreie seg om opplysningar som det med god grunn er vanleg å ynskje å halde for seg sjølv. Opplysningane kan gjelde eigenskapar ved ein person, eller dei kan gjelde noko personen har gjort som kan vere egna til å karakterisere han, til dømes ei straffbar handling. At opplysningane er rekna som personopplysningar etter personopplysningslova, fører i seg sjølv ikkje til at dei er underlagde teieplikt etter forvaltningslova. Det ligg ulike grunnar og omsyn bak desse to kategoriseringane av opplysningar.

Ein føresetnad for teieplikt er dessutan at opplysningane kan knytast til bestemte enkeltpersonar. Opplysningar som er gjorde anonyme eller oppgitte i statistisk form, slik at dei ikkje kan knytast til bestemte personar, er ikkje underlagde teieplikt, sjølv om dei gjeld til dømes helsetilhøve, straffbare tilhøve eller annan sensitiv informasjon.»

På bakgrunn av dette ber jeg om en ny vurdering, både av om det foreligger taushetsplikt, om den foreligger for alle de utelatte opplysningene.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg videre organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av ordlyden i kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet. Minner om at dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. rettleiaren til loven på s. 34.

Dersom unntaket opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber jeg om at min klage oversendes klageinstans for behandling i tråd med offentleglova § 32 første ledd med kopi til oss og om en utvidet begrunnelse slik jeg har krav på i henhold til § 31.

Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Minner om at klagen skal behandles «uten ugrunna opphold», jf. offl. § 32 tredje ledd.

Jeg ber samtidig overordnet organ om aktivt å følge opp saken med underordnet organ for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Jeg viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson la igjen en merknad ()

Var tvungen til å sende klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus over sen og negativ holdning ifra kontoret på fylkeskommunen i Akershus.
Jeg venter på Fylkesmannens svar om fylkeskommunen bør sende svar til Mimes brønn eller som fylkeskommunen krever å sende meg det personlige på min private E-post. Eller som fylkeskommunen krever at jeg gir dem min bostads/post adresse og/eller kommer ned til deres kontor og henter sakene i papirsform......!!
Kommer med videre informasjon når Fylkesmannen har kommet med sin kjennelse.... om jeg trenger ikke da å klage på Fylkesmannen til å oppnå en kjennelse derfra.... tid viser fremgang i saken.

Ørvar Sigfusson la igjen en merknad ()

Påpekte min misnøye med handterings mangel hos Fylkesmannen og voila brevkopi fra Fylkesmannen til Fylkeskommunen kom i lufta. Der Fylkesmannen krever forklaringer og handling i saken ifra Akershus fylkeskommunen ........ noe på gang her.

Ørvar Sigfusson la igjen en merknad ()

Fikk nekt om innsyn av Fylkesmannen om innsyn i saken og har kommet på en del nye greier i saken...... om noen er flink med og føre klage videre i denne saken er all hjelp vel tatt imot.... og alle tips er velkomne dessuten

Mvh
Ørvar Sigfusson
Tel: 922 199 28
Eller kontakt gjennom Mimes brønn