KLAGE PÅ MANGLENDE: Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato

Justis- og beredskapsdepartementet hadde ikke informasjonen du ba om.

Ørvar Sigfusson

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Klager på ignorert innsynhenvendelse til byrådet i Oslo, som har ikke blitt svart på eller sendt videre til klageinstans. Jamvel om det har vært presisert ofte, nøye og presis!

Jeg forventer meg at Justis- og beredskapsdepartementet som overordnet klage organ for Offentlighetsloven kan kreve svar på ifra byrådet i Oslo.

Jeg har forsøkt å kreve innsyn etter Offentlighetsloven hos byrådet i Oslo men forgjeves. Som dere kan sen på mine skriftlige ønsker som følger med under.

Med vennlig hilsen
Ørvar Sigfusson

PS. Tillater meg og ønske JD til lykke med ny minister i stolen.

Hele historien starter her men er også tilgjengelig på linken som følger med nederst på siden.

Ørvar Sigfusson 10. januar 2018 Delivered
Kjære Oslo kommune, byrådet,

Jeg ønsker en oversikt over alle som har blitt ansatt på Kuben vgs på yrkesfag fra starten av skolen og til dags dato. Jeg behøver navn og ansettelsesdato på de som er ansatt. Det er av interesse å ha med typen av ansettelse, dvs fast, vikar, deltid osv.

Hvis dere har standardrapporter som gir mer eller mindre informasjon enn det jeg er på jakt etter. Som letter arbeidet med å ta ut dette, er jeg selvsagt åpen for en slik oversikt.

Da jeg antar at det ikke dreier seg om mer enn ca. 20 ansettelser/stillinger, ønsker jeg kopi av alle ansettelses avtalene.

Jeg forventer meg at Oslo Byråd for utdanning kan gi svar på mine innsynsønsker.

På forhånd, mange takk.
Mvh,
ØS

Ørvar Sigfusson 17. januar 2018 Delivered
Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse om offentlige ansettelser av yrkesfaglærere på Kuben vgs. Se innsynsønske under:

"Jeg ønsker en oversikt over alle som har blitt ansatt på Kuben vgs på yrkesfag fra starten av skolen og til dags dato. Jeg ønsker navn og ansettelsesdato på de som er ansatt. Det er av interesse å ha med typen av ansettelse, dvs fast, vikar, deltid osv.
Hvis dere har standardrapporter som gir mer eller mindre informasjon enn det jeg er på jakt etter. Som letter arbeidet med å ta ut dette, er jeg selvsagt åpen for en slik oversikt.
Da jeg antar at det ikke dreier seg om mer enn ca. 20 ansettelser/stillinger, ønsker jeg kopi av alle ansettelses avtalene.
Jeg forventer meg at Oslo Byråd for utdanning kan gi svar på mine innsynønsker."

Jeg opplever å bli ignorert - i strid med Offentlighetsloven. Dette er ikke akseptabelt, og jeg forventer nå et svar/utlevering av dokumentene og at dette videresendes klageinstans snarest.

Mvh,
ØS

Postmottak BYR - Byrådsavdelingene, Oslo kommune, byrådet 29. januar 2018
1 Attachment Attachment
Klage over innsyn etter Offentleglova Innsyn i ansettelser av yrkesfagl rer p Kuben vgs fra start av og til dags dato 1.pdf

192K Download View as HTML
Vedlagt følger brev fra Byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i
PDF-format og for å lese dokumentet forutsettes det at Adobe Reader 5.0
eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra
[1]www.adobe.no. Enkelte vedlegg kan være i andre formater.

Med hilsen

Byrådsavdelingene/Byrådslederens kontor, Seksjon for intern
administrasjon, Dokumentsenteret

Oslo kommune
Tlf.: 23461250
E-post: [2][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

References
Visible links
1. http://www.adobe.no/
2. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson 29. januar 2018 Delivered
Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til uhildet og upartisk person/instans som vurderer innsynsklager sendt til byrådet i Oslo.

Jeg skriver for å klage på byrådet i Oslo, sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Jeg har fra før forsøkt å innhente informasjon i saken ifra UDE i Oslo men forgjeves. Jeg har ikke tillit eller tro på at UDE i Oslo kommer med noe brukbart svar som kan oppfattes som svar. Jeg har fra før brev ifra HR-direktør i UDE som nekter å gi svar på stilte spørsmål til Oslo Kommune. Derfor har jeg tatt kontakt med byrådet i Oslo til å rette på mangel på mine rettmessige ønsker om informasjon.

Minner om kravet til behandling uten ugrunnet opphold, noe som stiller strenge krav til rask saksbehandling. Sivilombudsmannen har flere ganger lagt til grunn at enkel innsynskrav skal behandles samme dag og senest i løpet av 1-3 virkedager. For mer omfattende innsynskrav og klager, gjelder en absolutt grense på ca 8 dager.

Det er ikke å akseptere fra mitt ståsted at innsynsklager sendes i sin helhet til lavere instans innom kommunen. Min erfaring med UDE tilsier at en klage til tredjepart er helt nødvendig og har sin rett.
Jeg derfor fremmer en ønske at klagen sendes umiddelbart til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen kan i første rekke overvåke at klagen behandles og svares på etter retningslinjer som byrådet i Oslo har innarbeidet og Fylkesmannen oppfatter som passende. Det er noenlunde normal fremgangsmåte at byrådet fremmer ønske om informasjon i saker som denne ifra lavere instanser innom kommunen og sen videresender det til klager (Mimes brønn i dette tilfellet).

Dersom innsynsnekt opprettholdes for hele eller deler av dokumentene som jeg har bedt om innsyn i, ber jeg om at min klageoversendes høyere klageinstans for behandling i tråd med offentleglova § 32(1) med kopi til meg.

Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Minner om at klagen skal behandles «uten ugrunna opphold», jf. offl. § 32(3).

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,
Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson 11. mars 2018 Delivered
Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Vær så snill å send svar snarest mulig....

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i info om yrkesfaglærere på Kuben vgs som har avgått fra sin stilling».

Hvordan står det til med å sende min klage fra 29. januar videre til behandling. Først sender jeg ønske innsyn til byrådet den 10 januar og sen igjen anmodning/klage den 17. januar og den 29 januar 2018. Jeg finner ikke noe om det her på mimesbronn.no uansett anstrengelse og tid som brukes på å lete etter det svaret som skulle ha vært her for lenge siden.

Det skal ikke være umulighet for dere og klare av det som forventes av dere fra Byrådslederen i Oslo. Jeg vil påminne på Byrådslederens valgflesk med at det skal være mer åpenhet og enklere for folk flest og innhente informasjon etter offentlighetsloven hos kommunen. Jeg trodde det var Oslo kommune han Raymond pratade om, men det ser ikke ut som om det gjaldt Oslo.

Jeg ønsker snarlig behandling og svar, og at det sendes kopi til det departementet som byrådet hører under med kopi til meg. Departement som kan føre tilsyn med at byrådet fremmer mine rettmessige krav om innsyn og ser dere i byrådet etter i kortene.

Det ser ikke ut som om klageinstansen som byrådet bryr seg av gjør noe med å fremme svar og derfor er det passende at byrådet sender klagen videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus med kopi til det departementet som klagen hør under, og det snarest.

Kopi av klagen sendes til Justisdepartementet og be om vurdering etter Offentlighetsloven § 9. Vurderingen av hjemmelsgrunnlaget for å nekte innsyn. Ved å klage over avslag på begjæring om innsyn etter offl, jf offl § 9, skal forvaltningsorganet først vurdere hvorvidt det er adgang etter loven til å unnta et dokument fra offentlighet. Denne vurderingen er et rent lovtolkningsspørsmål, hvor bestemmelsen i fvl § 34 annet ledd tredje punktum ikke kommer til anvendelse.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg organet vurdere om det er nødvendig med en gjennomgang med aktuelle ansatte, for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattes her.

Dokumentbegrepet er teknologi- og informasjonsnøytralt, jf. Justisdepartementets rettleiar til offentleglova (s. 34) – noe som betyr at man kan be om innsyn i det meste av forvaltningens dokumenter, inkludert sms og korrespondanse på sosiale medier. Det er ikke noe krav at det gjelder en konkret sak hos organet eller at dokumentet er journalført, at «dokumentet gjeld ansvarsområda til organet eller til verksemda meir generelt er tilstrekkeleg», jf. nevnte veileder (s. 37).
Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Opprettholdes avslaget helt eller delvis ber jeg om at saken oversendes klageinstans «uten ugrunnet opphold», jf. offl. § 32 . Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes og om en utvidet begrunnelse i tillegg til en ny vurdering. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Kopi av klagen sendes til Justisdepartement og Fylkesmannen som klageinstans i kopi med anmodning om at de følger opp saken for å sikre skikkelig saksgang.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,
Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson 17. mars 2018
Delivered
Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Eller send denne saken som jeg har påpekt fra før direkte til Fylkesmannen til vurdering. Det er ikke å akseptere denne forakten som byrådet viser med å ikke behandle saken etter regler i forvaltningen.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i ansettelser av yrkesfaglærer på Kuben vgs fra start av og til dags dato».

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Innsyn i info om yrkesfaglærere på Kuben vgs som har avgått fra sin stilling».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING
Vi viser til vår klage om dokumentinnsyn. Klage ble fremmet 17. januar 2018. Med gjentatt klage og purring av klagen den 29. januar og igjen den 11. mars.
Da det nå er gått 5 virkedager uten noen form for tilbakemelding, etterlyses svar i saken.

Ber om status i denne klagesaken, og eventuelt kopi av brev som skulle vært sendt til klageinstans.
Det er ikke å akseptere å ikke behandle klagesaken, og det blir sett på som nekt om det fremmes ikke svar innom rimelig tid som det nevnes i Offentlighetsloven.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Lenke til denne innsynshenvendelsen i sin helhet:
https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,
Ørvar Sigfusson

Ole Knut Løstegaard, Justis- og beredskapsdepartementet

Hei.

 

Jeg viser til dine tre e-poster i går, 21. mars, om klage over manglende
innsyn hos Oslo kommune.

 

Justis- og beredskapsdepartementet er ikke noe overordnet klageorgan i
saker etter offentleglova og har ingen generell myndighet til å overprøve
kommuner i slike saker. Vi behandler bare klagesaker som har bakgrunn i
innsynskrav hos våre underordnede etater eller organer som vi er
klageinstans for etter offentlegforskrifta § 11 første eller andre ledd.  

 

Det går fram av offentleglova § 32 første ledd tredje punktum at det er
Fylkesmannen som er klageinstans over avgjørelser fra kommuner og
fylkeskommuner i saker etter offentleglova. Dersom du mener at du har fått
avslag på et innsynskrav, eller at du ikke har fått svar innen fem dager,
skal klagen sendes til kommunen først, slik du har gjort. Får du ikke svar
fra kommunen, bør saken tas opp med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fører
ikke dette fram, kan du ta opp saken med Sivilombudsmannen.

 

Jeg nevner ellers at et innsynskrav settes fram overfor et «organ», og i
utgangspunktet er en kommune å regne som ett og samme organ. Det vil da
være opp til kommunen hvem som skal behandle innsynskravene kommunen
mottar. Offentleglova gir ingen rett til å kreve at en bestemt etat eller
lignende innenfor kommunen skal behandle kravet.

 

De spørsmålene til kommunen om klagesaker m.m. som inngår i e-posten du
sendte kl. 21.28 i går, kan ellers ikke regnes som noe innsynskrav, utenom
kravet om å få oversendt en eventuell instruks, jf. spørsmål 2.

 

 

Med beste hilsen

 

 

Ole Knut Løstegaard

Lovrådgjevar

Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet

Tlf:  (+47) 222 45339 

Mobil: (+47) 99 022 822

 

E-post: [epostadresse]

 

 

vis sitert seksjon