Klage på manglende innsyn fra Fredrikstad kommune i dokumenter som gjelder NAV-hus på V

Innsynshenvendelsen ble avvist av Fylkesmannen i Østfold.

Kjære Fylkesmannen i Østfold,

Jeg har ikke fått dokumenter som etterspurt i februar og jeg vil herved orientere Dere om min klage til Fredrikstad Kommune.

VH,
Arne Larsen

-----

VEDLEGG
Det er en tekst-versjon av innsynshenvendelser «Dokumentasjon for helsehus og Nav-bygg på Kråkerøy». Den siste, komplette versjonen er tilgjengelig fra http://www.mimesbronn.no/request/dokumen....

Fra: Arne Larsen
Til: Fredrikstad kommune
Dato: 19. februar 2018
Kjære Fredrikstad kommune,

Jeg ber vennligst om innsyn i disse dokumenter

Intensjonsavtale og langsiktige kontrakter Fredrikstad kommune har med Værste om helsehus, med de nødvendige politiske saker og vedtak.

Rivesøknad og rivetillatelse på tomten for helsehus 1.

Kontrakten Fredrikstad kommune hadde med Nav om leie i Bryggeriveien

Intensjonsavtale og langsiktige kontrakt som Fredrikstad kommune har med Nav om leie av helsehus 2 på Kråkerøy , med de nødvendige politiske saker og vedtak.

Reguleringsplanen for helsehus 2/Nav på Kråkerøy.

Vennlig hilsen
Arne Larsen

-------------------------------
Fra:, Fredrikstad kommune
Til: Arne Larsen
Dato: <time datetime="2018-02-19T22:25:19+01:00" title="2018-02-19 22:25:19 +0100">19. februar 2018</time>

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke

[1]https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...

. Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

-------------------------------
-------------------------------
Fra: Ulvøy Helge, Fredrikstad kommune
Til: Arne Larsen
Dato: <time datetime="2018-02-23T08:56:44+01:00" title="2018-02-23 08:56:44 +0100">23. februar 2018</time>

Hei,

 

Viser til e-post om innsyn  19 februar. Jeg skal svare ut på
leiekontraktene, svarer ut så raskt som mulig.

 

Vennlig hilsen

Helge Ulvøy

---------------------

Overingeniør

Etat for Bygg og Eiendom

Fredrikstad kommune

Mob: +4799590255

Tel: +4769361339

E-post: [1][epostadresse]

 

[2]fredrikstad[3]facebook[4]twitter[5]image004[6]image006

References

Visible links
1. mailto:%[epostadresse]
2. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no
3. file:///tmp/www.facebook.com/Fredrikstad.kommune
4. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no/tsr
5. file:///tmp/www.twitter.com/fredrikstadkomm
6. file:///tmp/www.fredrikstad.no
Vedlegg: image011.png (2K)
Vedlegg: image012.png (1K)
Vedlegg: image013.png (1K)
Vedlegg: image014.png (1K)
Vedlegg: image015.png (1K)

-------------------------------
-------------------------------
Fra: Arne Larsen
Til: Fredrikstad kommune
Dato: 25. mars 2018
Kjære Fredrikstad kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fredrikstad kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Dokumentasjon for helsehus og Nav-bygg på Kråkerøy».

Klage over avslag på innsyn

Avslag datert:
Gjelder dok:

Dere oppgir at innsynskravet ikke kan behandles i nærmeste framtid pga ferieavikling / hardt arbeidspress. Offentlighetsloven gir ikke hjemmel for å unnta et dokument fra innsyn med en slik begrunnelse.

Det følger av lovens § 29 første ledd at avgjørelse om innsyn skal treffes ”uten ugrunna opphold”.
Hva som ligger i dette, er nærmere angitt i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, punkt 9.3:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar.”

Ettersom dette er en videreføring av det kravet som gjaldt i henhold til den gamle offentlighetsloven (1970), vil forvaltningspraksis knyttet til tidligere loven være relevant også for den nye.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser uttalt at dette må tolkes slik at innsynskrav i de fleste tilfeller bør kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av en til tre virkedager. En saksbehandlingstid på åtte virkedager vil normalt måtte regnes som uakseptabelt langt. Så lang saksbehandlingstid kan man vanskelig akseptere annet enn i helt ekstraordinære tilfeller, for eksempel fordi innsynskravet er omfattende eller medfører vanskelige vurderinger av taushetspliktens rekkevidde.

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes (min uthevelse). Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles”

Med andre ord er den årsaken dere har oppgitt for utsatt behandling, ikke et relevant hensyn for utsettelse. Vi ber derfor om at vårt innsynskrav behandles i tråd med kravet om behandling ”uten ugrunnet opphold”.

Med vennlig hilsen

[ SKRIV GRUNNENE FOR HVORFOR DU KLAGER HER ]

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/dokume...

VH,

Arne Larsen

-------------------------------
Fra:, Fredrikstad kommune
Til: Arne Larsen
Dato: <time datetime="2018-03-25T09:39:42+02:00" title="2018-03-25 09:39:42 +0200">25. mars 2018</time>

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke.

https://www.fredrikstad.kommune.no/organ...

Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[1][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [3]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fredrikstad.kommune.no/

-------------------------------
-------------------------------
Fra: Arne Larsen
Til: Fredrikstad kommune
Dato: 28. april 2018
Kjære Fredrikstad kommune,

Når er et svar på klagen å forvente?

VH

Arne Larsen

-------------------------------
Fra:, Fredrikstad kommune
Til: Arne Larsen
Dato: <time datetime="2018-04-28T21:32:57+02:00" title="2018-04-28 21:32:57 +0200">28. april 2018</time>

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke.

https://www.fredrikstad.kommune.no/organ...

Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[1][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [3]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fredrikstad.kommune.no/

-------------------------------
-------------------------------
VH,

Arne Larsen

*Fmos Postmottak Fylkesmannen i Østfold,

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Østfold og sendt videre for behandling.

Vennlig hilsen

Postmottak
Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325, 1502 Moss
Tlf:           69 24 70 00
Telefax:   69 24 70 01
[epostadresse]
www.fylkesmannen.no/ostfold

Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #824]]
Sendt: 7. mai 2018 06:07
Til: *Fmos Postmottak Fylkesmannen i Østfold <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Klage på manglende innsyn fra Fredrikstad kommune i dokumenter som gjelder NAV-hus på V

Kjære Fylkesmannen i Østfold,

Jeg har ikke fått dokumenter som etterspurt i februar og jeg vil herved orientere Dere om min klage til Fredrikstad Kommune.

VH,
Arne Larsen

-----

VEDLEGG
Det er en tekst-versjon av innsynshenvendelser «Dokumentasjon for helsehus og Nav-bygg på Kråkerøy». Den siste, komplette versjonen er tilgjengelig fra http://www.mimesbronn.no/request/dokumen....

Fra: Arne Larsen
Til: Fredrikstad kommune
Dato: 19. februar 2018
Kjære Fredrikstad kommune,

Jeg ber vennligst om innsyn i disse dokumenter

Intensjonsavtale og langsiktige kontrakter Fredrikstad kommune har med Værste om helsehus, med de nødvendige politiske saker og vedtak.

Rivesøknad og rivetillatelse på tomten for helsehus 1.

Kontrakten Fredrikstad kommune hadde med Nav om leie i Bryggeriveien

Intensjonsavtale og langsiktige kontrakt som Fredrikstad kommune har med Nav om leie av helsehus 2 på Kråkerøy , med de nødvendige politiske saker og vedtak.

Reguleringsplanen for helsehus 2/Nav på Kråkerøy.

Vennlig hilsen
Arne Larsen

-------------------------------
Fra:, Fredrikstad kommune
Til: Arne Larsen
Dato: <time datetime="2018-02-19T22:25:19+01:00" title="2018-02-19 22:25:19 +0100">19. februar 2018</time>

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke

[1]https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...

. Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

-------------------------------
-------------------------------
Fra: Ulvøy Helge, Fredrikstad kommune
Til: Arne Larsen
Dato: <time datetime="2018-02-23T08:56:44+01:00" title="2018-02-23 08:56:44 +0100">23. februar 2018</time>

Hei,

 

Viser til e-post om innsyn  19 februar. Jeg skal svare ut på
leiekontraktene, svarer ut så raskt som mulig.

 

Vennlig hilsen

Helge Ulvøy

---------------------

Overingeniør

Etat for Bygg og Eiendom

Fredrikstad kommune

Mob: +4799590255

Tel: +4769361339

E-post: [1][epostadresse]

 

[2]fredrikstad[3]facebook[4]twitter[5]image004[6]image006

References

Visible links
1. mailto:%[epostadresse]
2. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no
3. file:///tmp/www.facebook.com/Fredrikstad.kommune
4. file:///tmp/www.fredrikstad.kommune.no/tsr
5. file:///tmp/www.twitter.com/fredrikstadkomm
6. file:///tmp/www.fredrikstad.no
Vedlegg: image011.png (2K)
Vedlegg: image012.png (1K)
Vedlegg: image013.png (1K)
Vedlegg: image014.png (1K)
Vedlegg: image015.png (1K)

-------------------------------
-------------------------------
Fra: Arne Larsen
Til: Fredrikstad kommune
Dato: 25. mars 2018
Kjære Fredrikstad kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fredrikstad kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Dokumentasjon for helsehus og Nav-bygg på Kråkerøy».

Klage over avslag på innsyn

Avslag datert:
Gjelder dok:

Dere oppgir at innsynskravet ikke kan behandles i nærmeste framtid pga ferieavikling / hardt arbeidspress. Offentlighetsloven gir ikke hjemmel for å unnta et dokument fra innsyn med en slik begrunnelse.

Det følger av lovens § 29 første ledd at avgjørelse om innsyn skal treffes ”uten ugrunna opphold”.
Hva som ligger i dette, er nærmere angitt i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova, punkt 9.3:

”Offentleglova § 29 fyrste ledd andre punktum slår fast at eit krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald. Ei tilsvarande føresegn fanst i offentlegheitslova 1970. Kva som skal reknast som grunna opphald, må vurderast konkret ut frå om innsynskravet reiser vanskelege spørsmål, kva omfang kravet har og kva for arbeidsmengde organet har elles.Dette inneber at innsynskravet skal avgjerast så snart som det er praktisk mogleg. Vanlege krav bør avgjerast same dag som dei er mottekne, eller i alle fall innan éin til tre verkedagar.”

Ettersom dette er en videreføring av det kravet som gjaldt i henhold til den gamle offentlighetsloven (1970), vil forvaltningspraksis knyttet til tidligere loven være relevant også for den nye.

Sivilombudsmannen har i flere av sine uttalelser uttalt at dette må tolkes slik at innsynskrav i de fleste tilfeller bør kunne avgjøres samme dag eller i alle fall i løpet av en til tre virkedager. En saksbehandlingstid på åtte virkedager vil normalt måtte regnes som uakseptabelt langt. Så lang saksbehandlingstid kan man vanskelig akseptere annet enn i helt ekstraordinære tilfeller, for eksempel fordi innsynskravet er omfattende eller medfører vanskelige vurderinger av taushetspliktens rekkevidde.

Ferieavvikling eller sykdom regnes ikke som ekstraordinært og er dermed ikke en legitim grunn til å utsette behandlingen av innsynskravet. Vi viser her til Stortingsmelding 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen, der det heter:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes (min uthevelse). Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles”

Med andre ord er den årsaken dere har oppgitt for utsatt behandling, ikke et relevant hensyn for utsettelse. Vi ber derfor om at vårt innsynskrav behandles i tråd med kravet om behandling ”uten ugrunnet opphold”.

Med vennlig hilsen

[ SKRIV GRUNNENE FOR HVORFOR DU KLAGER HER ]

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/dokume...

VH,

Arne Larsen

-------------------------------
Fra:, Fredrikstad kommune
Til: Arne Larsen
Dato: <time datetime="2018-03-25T09:39:42+02:00" title="2018-03-25 09:39:42 +0200">25. mars 2018</time>

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke.

https://www.fredrikstad.kommune.no/organ...

Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[1][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [3]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fredrikstad.kommune.no/

-------------------------------
-------------------------------
Fra: Arne Larsen
Til: Fredrikstad kommune
Dato: 28. april 2018
Kjære Fredrikstad kommune,

Når er et svar på klagen å forvente?

VH

Arne Larsen

-------------------------------
Fra:, Fredrikstad kommune
Til: Arne Larsen
Dato: <time datetime="2018-04-28T21:32:57+02:00" title="2018-04-28 21:32:57 +0200">28. april 2018</time>

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke.

https://www.fredrikstad.kommune.no/organ...

Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[1][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [3]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fredrikstad.kommune.no/

-------------------------------
-------------------------------
VH,

Arne Larsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #824]

Er [Fylkesmannen i Østfold henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Fylkesmannen i Østfold? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære *Fmos Postmottak Fylkesmannen i Østfold,

Jeg vil orientere Dem om at jeg dessverre fremdeles ikke har fått svar fra Fredrikstad kommune og de dokumentene som skulle sendes i februar.

VH,

Arne Larsen

*Fmos Postmottak Fylkesmannen i Østfold,

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Østfold og sendt videre for behandling.
 

Vennlig hilsen

Postmottak
Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325, 1502 Moss
Tlf:           69 24 70 00
Telefax:   69 24 70 01
[epostadresse]
www.fylkesmannen.no/ostfold

Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #824]]
Sendt: 10. juni 2018 09:12
Til: *Fmos Postmottak Fylkesmannen i Østfold <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Klage på manglende innsyn fra Fredrikstad kommune i dokumenter som gjelder NAV-hus på V

Kjære *Fmos Postmottak Fylkesmannen i Østfold,

Jeg vil orientere Dem om at jeg dessverre fremdeles ikke har fått svar fra Fredrikstad kommune og de dokumentene som skulle sendes i februar.

VH,

Arne Larsen

vis sitert seksjon

Gøril Hjelseth,

1 Attachment

Vedlagt oversendes e-post av 10. juni 2018 med vedlegg fra Arne Larsen
hvor han etterlyser svar fra Fredrikstad kommune på krav om innsyn som han
fremmet i e-post 19. februar 2018. Innsynskravet gjelder dokumenter i sak
om etablering av helsehus på Kråkerøy.

Hvis den som har bedt om innsyn ikke har fått svar innen fem arbeidsdager
etter at kommunen mottok kravet, regnes dette som et avslag som kan
påklages til Fylkesmannen, jf. offentleglova § 32 første og annet ledd.

Før vi eventuelt behandler klagen, må kommunen ta stilling til klagen slik
forvaltningsloven § 33 andre ledd krever. Dersom kommunen avslår innsyn
helt eller delvis, ber vi om at saken oversendes til Fylkesmannen for
endelig avgjørelse sammen med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §
33 fjerde ledd. Dersom kommunen tar klagen til følge og gir innsyn, ber vi
om å bli orientert om det ved en e-post til:
[epostadresse].

Vi minner om at klager etter offentleglova skal forberedes og avgjøres
uten ugrunnet opphold, jf. offentleglova § 32 tredje ledd.

Klager er orientert om saksgangen ved kopi av denne e-posten.

Vennlig hilsen

Gøril Hjelseth
seniorrådgiver
Juridisk avdeling

Telefon: 69 24 71 39

E-post: [epostadresse]

[1]www.fylkesmannen.no/ostfold

Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert
for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.

References

Visible links
1. http://www.fylkesmannen.no/ostfold

Kjære Gøril Hjelseth,

Kan De vennligst orientere om hva som er status i denne sak?
Har De mottatt noe?

VH,

Arne Larsen

Hjelseth, Gøril,

Fylkesmannen videresender e-post av 08.10.18 fra Arne Larsen i klagesak etter offentleglova. Vi minner om at kommunen plikter å ta stilling til klager uten ugrunnet opphold, jf. offl. 32 tredje ledd. Vi ber om å bli orientert om status i saken.

Vennlig hilsen

Gøril Hjelseth
seniorrådgiver
Juridisk avdeling

Telefon: 69 24 71 39
www.fylkesmannen.no/ostfold

Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen <[Innsyns-e-postadresse #824]>
Sendt: mandag 8. oktober 2018 07:09
Til: Hjelseth, Gøril <[epostadresse]>
Emne: Re: Til orientering - venter på svar fra kommune

Kjære Gøril Hjelseth,

Kan De vennligst orientere om hva som er status i denne sak?
Har De mottatt noe?

VH,

Arne Larsen

vis sitert seksjon