Klage på manglende behandling av innsynskrav hos Konkursrådet

Justis- og beredskapsdepartementet hadde ikke informasjonen du ba om.

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Jeg skriver for å klage på manglende behandling av innsynskrav hos Konkursrådet.

Dere finner en kopi av korrespondansen her:

https://www.mimesbronn.no/request/arkivn...

Henvendelsen ble opprinnelig sendt den 14. september 2016 og er purret på den 22. september 2016 uten at dette har ført til svar. Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Justis- og beredskapsdepartementet sin håndtering av min klage på manglende behandling av innsynskrav hos Konkursrådet.

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Vi viser til vår klage på avslag om dokumentinnsyn. Vi ba Konkursrådet om innsyn i dokumentet 14. september 2016. Klagen ble fremmet direkte hos Justis- og beredskapsdepartementet 7. oktober 2016.

Da det nå er gått en uke uten noen form for tilbakemelding, etterlyser vi svar i saken.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett:

https://www.mimesbronn.no/request/klage_...
https://www.mimesbronn.no/request/arkivn...

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Brita A Mellin-Olsen, Justis- og beredskapsdepartementet

1 Attachment

  • Attachment

    Klage p manglende behandling av innsynskrav hos Konkursr det L 435946.Pdf.pdf

    230K Download View as HTML

Hei,

Jeg viser til din e-post 16.oktober 2016 til Postmottak JD.

 

Konkursrådets sekretær har opplyst om at du nå har fått innsyn i det du
har bedt om, og jeg regner med at du derfor ikke trenger ytterligere svar
fra oss.

 

 

Vennlig hilsen

Brita Mellin-Olsen

underdirektør

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Sivilavdelingen

Telefon: 22 24 54 54

[1][epostadresse]

[2]www.regjeringen.no/jd

 

 

 

 

vis sitert seksjon

Kjære Brita A Mellin-Olsen,

> Jeg viser til din e-post 16.oktober 2016 til
> Postmottak JD.

> Konkursrådets sekretær har opplyst om at du nå har
> fått innsyn i det du har bedt om, og jeg regner med
> at du derfor ikke trenger ytterligere svar fra oss.

Vi har ikke fått svar på innsynsforespørselen. En kopi av korrespondansen finnes her: https://www.mimesbronn.no/request/arkivn...

Henvendelsen ble opprinnelig sendt den 14. september 2016. Det har nå gått 36 dager uten svar. Dersom svar ikke mottas snarest, blir vi desverre nødt til å ta saken opp med Sivilombudsmannen.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

Brita A Mellin-Olsen, Justis- og beredskapsdepartementet

Konkursrådet ved sekretær Else Kristine Lien opplyser at de ikke kan se å ha mottatt alle dine innsynsbegjæringer. Hun undersøker saken nærmere og vil gi deg svar om kort tid.

Vennlig hilsen
Brita Mellin-Olsen
underdirektør

Justis- og beredskapsdepartementet
Sivilavdelingen
Telefon: 22 24 54 54
[epostadresse]
www.regjeringen.no/jd

-----Opprinnelig melding-----
Fra: B. Waldron [mailto:[Innsyns-e-postadresse #209]]
Sendt: 20. oktober 2016 11:05
Til: Brita A Mellin-Olsen
Emne: Re: Innsyn Konkursrådet

Kjære Brita A Mellin-Olsen,

vis sitert seksjon

Vi har ikke fått svar på innsynsforespørselen. En kopi av korrespondansen finnes her: https://www.mimesbronn.no/request/arkivn...

Henvendelsen ble opprinnelig sendt den 14. september 2016. Det har nå gått 36 dager uten svar. Dersom svar ikke mottas snarest, blir vi desverre nødt til å ta saken opp med Sivilombudsmannen.

Med vennlig hilsen,

B. Waldron

vis sitert seksjon