KLAGE PÅ MANGLENDE: Behandling av klager om nekt av informasjon hos byrådet i Oslo

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Justis- og beredskapsdepartementet, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Ørvar Sigfusson

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Klager på ignorert innsynhenvendelse til byrådet i Oslo, som har ikke blitt svart på eller sendt videre til reell klageinstans som jeg har fremmet ønske/krevd at skulle brukes. Jamvel om det har vært presisert ofte, nøye og presis!

Jeg forventer meg at Justis- og beredskapsdepartementet som overordnet klage organ for Offentlighetsloven kan kreve svar på min innsynhenvendelse til byrådet i Oslo.

Jeg har forsøkt å kreve innsyn etter Offentlighetsloven hos byrådet i Oslo men forgjeves. Som dere på JD kan sen på mine skriftlige ønsker som følger med under.

Hele historien starter her men er også tilgjengelig på linken som følger med nederst på siden.

Ørvar Sigfusson 21. januar 2018 Delivered
Kjære Oslo kommune, byrådet,

Jeg ønsker innsyn i hvordan Byrådet i Oslo skal behandle klager som kommer inn om manglende svar på henvendelser sendt til byrådet.

Det jeg er ute etter er:

1. Hvordan skal klagesaker behandles etter godkjent instruks hos byrådet og hva sier lovteksten om behandling av innsendte klager.

2. Har byrådet i Oslo en instruks som bestemmer om behandling av klager om eks innsynnekt sendt til byrådet. om det kan den sendes videre til Mimes brønn.

3. Er det normalt/vanlig og etter reglene å sende innsynklager til lavere instans som skal behandle klage på mangel på innsyn, sendt til byrådet.

Hva er byrådets syn i saken, og hvilken praksis er det som brukes av byrådet?
Mvh,
Ø.S

Ørvar Sigfusson 26. januar 2018 Delivered
Kjære Oslo kommune, byrådet,

Jeg merker at det ikke svares på en enkel henvendelse om forklaring/ønske om informasjon ifra Oslo kommune.

Send denne saken til personen som har med klagesaker å gjøre hos Oslo kommune og/eller byrådet.

Jeg ønsker at denne saken sendes også til Fylkesmannen som skal ta seg av innsyn i behandlingen av klagen og følge den opp.

Jeg påminner om Offentlighetsloven og at om innsynønske ikke svares på innom rimlig tid som tolkes som maks 5 dager da tolkes det som innsynsnekt.
Mvh,
Ø.S

Oslo kommune, byrådet 7. februar 2018
1 Attachment Attachment Hoveddokument.pdf

190K Download View as HTML
Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

Med hilsen
Dokumentsenteret
Byrådsavdelingene

Oslo kommune
Tlf.: 23461250
E-post: [1][Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]
References Visible links
1. mailto:[Oslo kommune, byrådet henvendelses-e-postadresse]

Ørvar Sigfusson 10. mars 2018 Delivered
Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Behandling av klager om nekt av informasjon hos byrådet i Oslo».

Fikk svar fra Oslo kommune den 7.2 i år 2018:

"INNSYN ETTER OFFENTLEGLOVA - BEHANDLING AV KLAGER OM NEKT AV
INFORMASJON HOS BYRÅDET I OSLO

Det vises til tidligere korrespondanse i saken, sist din e-post av 26.januar i år.

Vi oppfattet din første henvendelse som et spørsmål om rutiner for behandling av
innsynsbegjæringer, besvart herfra 24.01. i år. Etter din siste e-post forstår vi at du mener å ha
enkelte ubesvarte innsynssaker hos kommunen/og eller byrådet, og at du ber om at saker som
ikke er besvart innen fem dager behandles som klagesaker.

Du ber om at din henvendelse sendes den personen som har med klagesaker hos Oslo
kommune og/eller byrådet. Oslo kommune har imidlertid ikke én felles enhet som behandler
klagesaker. Vi har derfor ikke oversikt over samtlige innsynssaker i kommunen. Oslo
kommune er organisert slik at hver enkelt byrådsavdeling og hver enkelt virksomhet selv
behandler innsynskrav de mottar.

Vi anmoder derfor om at du tar direkte kontakt med den eller de virksomheter, der du mener du
ikke har fått svar på ditt innsynskrav."

Med hilsen
Tale Teisberg
Trond Andersen
kommunaldirektør
seksjonssjef

Jeg klager på mangler på svar på min forespørsel fra 21. og 26. januar i år 2018:

..........besvart herfra 24.01. i år.:
Henvendelsen som er svart på klarer jeg ikke å finne her på mimesbronn, uansett anstrengelse. Dette mener jeg strider mot gjenbruksprinsippet som følger av offl. § 7. Det er vel mest vanlig praksis å gi svar til den adressen selve henvendelse kommer fra! Denne henvendelsen var sent fra mimesbronn.no og en skulle forvente at forespørsel besvares til adressen den kommer fra. Helt vanlig og normal praksis det, vil jeg påstå. Jeg klarer ikke se at byrådet eller Oslo kommune har hjemlet sin handlingsmåte i lov eller forskrifter. Innsynskrav skal besvares til den adressen det sendes fra, noe som også er normal praksis ved de fleste departementsarkiv (f.eks. er dette fast praksis ved arkivet hos Helse- og omsorgsdepartementet). Det er helt på stell med en forklaring som sendes til mimesbronn.no, se etter den elektroniske adressen i brevet som er til Mimes brønn.

.............enkelte ubesvarte innsynssaker hos kommunen/og eller byrådet:
Som denne ubesvarte hendelsen her, her er det ønske om informasjon om intern instruks på klagebehandling som ikke svares på. Det er de fastsatte interne reglene eller innarbeidede instruksene som bruke i praksis som er av interesse å ha innsyn i og har med klagebehandling.

............saker som ikke er besvart innen fem dager behandles som klagesaker.
Etter Offentlighetsloven er det lovens bestemmelse og ikke min egen oppfatning som bestemmer her. Se nærmere på forklaringer og tolkning av lovverket i Norge til og oppfatte det rett. Se under: Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen kan/vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Hvor mange årsverk er det egentlig som Oslo kommune bruker på klagesaker i året?

..........Oslo kommune har imidlertid ikke én felles enhet som behandler klagesaker.
Om byrådet har ikke felles system med handtering av klager og alle organer innom Oslo kommune har ulik praksis i bruk da er det i orden at det sammenfattes og sendes over til mimesbronn.no. Det å ikke ha en felles ordning om klagebehandling i byrådet eller Oslo kommune er ikke noe som jeg har mening om, men det burde vel forenkle saksbehandlings praksisen med klagesaker. Vil påminne om valgflesk fra byrådslederen før valget der det er sagt at det skal være mer åpen kommune og enklere med innsyn i Oslo kommunens aktiviteter etter valget. Er det praksisen i dag, og alt skal klages på!

............tar direkte kontakt med den eller de virksomheter, der du mener du ikke har fått svar på ditt innsynskrav
Det er presis det jeg gjør her og nå. Min forespørsel fra 21. januar i år 2018 er ubesvart, som jeg ser det. Sen er det min ønske om at klagen fra 26. jan i år 2018 sendes videre til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, er det gjort? Det å være i direkte kontakt med virksomheter som ikke besvarer på henvendelser er vel ikke noe som kan kalles respektfullt. Derfor er det nødvendig ondt og ha klagemuligheter som er effektive. Det er derfor jeg vil ha gjennomgang av min henvendelse til dere.

Minner om veiledningsplikten som følger av forvaltningsloven § 11 som foreskriver at dere plikter å gi veildning med formål om å «gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte».

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Opprettholdes avslaget helt eller delvis ber jeg om at saken oversendes klageinstans «uten ugrunnet opphold», jf. offl. § 32 . Hvis klageinstans er Kongen i statsråd, ber jeg om å bli kontaktet før klagen oversendes og om en utvidet begrunnelse i tillegg til en ny vurdering. Dette for å ha muligheten til å vurdere om jeg heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/behand...
Mvh,
Ø.S

Ørvar Sigfusson 17. mars 2018 Delivered
Kjære Oslo kommune, byrådet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Oslo kommune, byrådet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Behandling av klager om nekt av informasjon hos byrådet i Oslo».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING
Vi viser til vår klage om dokumentinnsyn. Klage ble fremmet 10. mars 2018.
Da det nå er gått 5 virkedager uten noen form for tilbakemelding, etterlyses svar i saken.

Ber om status i denne klagesaken, og eventuelt kopi av brev som skulle vært sendt til klageinstans.
Det er ikke å akseptere å ikke behandle klagesaken, og det blir sett på som nekt om det fremmes ikke svar innom rimelig tid som det nevnes i Offentlighetsloven.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/behand...
Mvh,
Ø.S

Lenke til hele denne innsyn/klage prosessen er i lenken under:
https://www.mimesbronn.no/request/behand...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

PS. Tillater meg og ønske JD til lykke med ny minister i stolen.