Klage på avslag på innsyn i saken som gjelder rådmannens avgang i Fedje kommune, ber Fylkesmannen følge opp med kommunen

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Fylkesmannen i Hordaland, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Fylkesmannen i Hordaland,

Viser til følgende klagesak der Fedkje kommune avslo innsyn etter femdagersfristen i saken som gjelder rådmann Ingebjørg Vamråk i Fedje kommune sin avgang:

https://www.mimesbronn.no/request/radman...

Jeg ber om at Fylkesmannen som overordnet organ aktivt følger opp saken med Fedje kommune for å sikre korrekt og betimelig saksgang. Jeg viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden.

Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen

fmhopostmottak@fylkesmannen.no, Fylkesmannen i Hordaland

2 Attachments

Du er satt som kopimottaker på sak 2018/6421

Vennlig hilsen
Andreas Lussand Mordt | seniorrådgjevar
e-post: [epostadresse]

Kjære [email address],

Tusen takk for at dere følger opp.

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen